Mинистарство саобраћаја и веза

Друмски саобраћај

Закон о превозу у друмском саобраћају (Службени гласник Републике Српске, број 47/17 и 17/23)

Закон о јавним путевима (Службени гласник Републике Српске, број 89/13 и 83/19)

Закон о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 63/11 и 111/21)

Закон о овлашћењима ауто-мото савеза Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 1/09 )

Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у БиХ (Службени гласник Републике Српске, број 96/06)

Правилник о саобраћајној сигнализацији и опреми пута (Службени гласник Републике Српске, број 7/24)

Правилник о минималним безбједносним захтјевима за тунеле (Службени гласник Републике Српске, број 31/21 и 40/21)

Правилник о начину управљања тунелом (Службени гласник Републике Српске, број 31/21)

Правилник о минимално-техничким условима за изградњу и употребу заједничких носача јавне расвјете и нисконапонске мреже на дијелу јавног пута (Службени гласник Републике Српске, број 100/20)

Правилник о условима за изградњу и употребу аутобуских стајалишта (Службени гласник Републике Српске 86/20)

Упутство о временским нормативима за техничке прегледе појединих врста возила (Службени гласник Републике Српске, број 103/19)

Одлука о критеријумима и условима о начину и поступку избора стручне институције за техничке прегледе возила у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 99/19 и 103/19)

Правилник о условима за рад и категоризацију аутобуских станица и терминала (Службени гласник Републике Српске, број 6/18)

Правилник о усклађивању и регистрацији редова вожње (Службени гласник Републике Српске, број 6/18 и 3/20)

Правилник о легитимацији и стручном оспособљавању возача моторног возила (Службени гласник Републике Српске, број 106/17 и 101/18)

Правилник о садржају и обрасцу саобраћајног дневника (Службени гласник Републике Српске, број 81/17)

Правилник о обрасцу идентификационе исказнице за ванлинијски превоз лица (Службени гласник Републике Српске, број 81/17)

Правилник о путном листу са списком путника (Службени гласник Републике Српске, број 81/17)

Правилник о начину вршења послова и задатака чланова посаде моторних возила(Службени гласник Републике Српске, број 81/17)

Правилник о условима и поступку издавања лиценце превозника, извода из лиценце и начину означавања возила (Службени гласник Републике Српске, број77/17, 79/17, 19/18 и 109/18)

Правилник о престанку важења правилника из области друмског саобраћаја (Службени гласник Републике Српске, број 61/17)

Правилник о престанку примјене правилника о обрасцу, садржају и начину попуњавања регистра редова вожње (Службени гласник Републике Српске, број 61/17 )

Упутство о престанку важења упутства за контролу димензија, укупне масе и осовинског оптерећења и прикључних возила мјерним инструментима на терену (Службени гласник Републике Српске, број 61/17)

Правилник о вођењу евиденције о јавним путевима и објектима на јавним путевима (Службени гласник Републике Српске, број 94/16 )

Правилник о стручном оспособљавању савјетника за безбједност и условима које морају испуњавати установе које врше стручно оспособљавање савјетника за безбједност (Службени гласник Републике Српске, број 82/16 и 22/22)

Уредба о висини годишње накнаде за јавне путеве која се плаћа при регистрацији моторних и прикључних возила (Службени гласник Републике Српске, бр. 55/16 и 90/16)

Уредба о висини накнаде за прикључивање на јавни пут и изградњу објекта у путном и заштитном појасу пута (Службени гласник Републике Српске, број 93/15 )

Уредба о висни накнаде за коришћење путног земљишта (Службени гласник Републике Српске, број 59/15 )

Уредба о висини накнаде за ванредне превозе (Службени гласник Републике Српске, број 31/15 и 79/18)

Правилник о ванредном превозу (Службени гласник Републике Српске, број 27/15 и 5/20)

Правилник о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката (Службени гласник Републике Српске, број 6/15 )

Уредба о накнадама за постављање натписа у заштитном појасу јавних путева (Службени гласник Републике Српске, бр. 52/14 и 55/14)

Правилник о постављању, одржавању и уклањању рекламних табли и натписа (Службени гласник Републике Српске, број 50/14 и 22/22)

Правилник о наплати путарине (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/14 и 41/16)

Правилник о начину рада и приступа станице техничког прегледа возила информационом систему (Службени гласник Републике Српске, бр. 36/12 и 69/20)

Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања путног налога (Службени гласник Републике Српске, бр. 52/09 и 101/09)

Правилник о техничким прегледима возила (Службени гласник Републике Српске, бр. 19/07 , 95/07, 87/08 и 90/09)

Правилник о димензијама,укупним масама и осовинском оптерећењу возила и о основним условима које морају да испуњавају уређаји и опрема на возилима у саобраћају на путевима (Службени лист СФРЈ, бр. 50/82 и 51/91)

Жељезнички саобраћај

Закон о жељезницама Републике Српске (Службени гласник републике Српске, број 19/1728/17 и 100/17)

Закон о уговорима о превозу у жељезничком саобраћају (Службени гласник Републике Српске, број 50/10 )

Правилник о одржавању телекомуникационих постројења на пругама Жељезница Републике Српске 404 (Службени гласник Републике Српске, број 27/24)

Правилник о начину поступања жељезничких радника у случају ванредног догађаја – 19 (Службени гласник Републике Српске 88/22)

Правилник о одржавању горњег строја пруга жељезница Републике Срспке (314) (Службени гласник Републике Српске 88/22 и 31/23)

Правилник о одржавању жељезничких возила Републике Српске (241) (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/22)

Правилник о интероперабилности (Службени гласник Републике Српске, број 89/21)

Правилник о начину укрштања жељезничке пруге и пута (322) (Службени гласник Републике Српске, број 89/21)

Правилник о правима и обавезама путника у жељезничком саобраћају (Службени гласник Републике Српске, број 57/21)

Правилник о техничко-колској дјелатности 251 (Службени гласник Републике Српске, број 55/21 и 78/21)

Саобраћајни правилник 2 (Службени гласник Републике Српске, Публикација, бр. 4/20 и 102/23)

Правилник о стручној оспособљености радника који непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја - 646 (Службени гласник Републике Српске, Публикација број 2/20)

Упутство о вођењу евиденције за дјелатност вуче возова и одржавање вучних возила на жељезницама Републике Српске (236) (Службени гласник Републике Српске, Публикација број 3/18)

Правилник о коришћењу електроенергетског система на жељезницама Републике Српске (212) (Службени гласник Републике Српске, Публикација број 3/18)

Правилник o начину опремања жељезничких возила апаратима са хемијским средствима за гашење пожара (208) (Службени гласник Републике Српске, Публикација број 3/18)

Правилник о изради реда вожње, организовању и регулисању безбједног и уредног одвијања жељезничког саобраћаја - 4 (Службени гласник Републике Српске, Публикација број 3/18)

Правилник о радним мјестима на којима радници непосредно учествују у вршењу жељезничког саобраћаја (645) (Службени гласник Републике Српске, број 104/17)

Одлука о престанку примјене одлуке о техничким условима за пружна возила која саобраћају на пругама опремљеним аутоматским пружним блоком и телекомандом (Службени гласник Републике Српске, број 59/17)

Правилник о престанку примјене правилника из области жељезничког саобраћаја (Службени гласник Републике Српске, број 40/17)

Упутство о престанку примјене упутстава из области жељезничког саобраћаја (Службени гласник Републике Српске, број 40/17)

Рјешење о престанку примјене прописа из области жељезничког саобраћаја (Службени гласник Републике Српске, број 40/17)

Упутство о опремању моторних пружних возила послова инфраструктуре потребним прибором (Службени гласник Републике Српске, број 13/17)

Правилник о одржавању доњег строја пруга жељезница Републике Српске (315) (Службени гласник Републике Српске – Публикација, бр. 1 од 10. Маја 2016. Год.)

Упутство 171 о начину превоза опасних материја (Службени гласник Републике Српске, број 14/14 )

Упутство о опремању вучних возила потребним прибором (Службени гласник Републике Српске, бр. 77/13 и 50/16)

Правилник 120 о начину превоза опасних материја у железничком саобраћајулужбени гласник Републике Српске, број 69/13 )

Правилник 405 о начину избора, пројектовању, грађењу, реконструкцији и пуштању у погон сигнално-сигурносних уређаја (Службени гласник Републике Српске, број 76/12)

Упутство 421 о интерном техничком прегледу и пуштању у пробни рад сигнално-игурносних уређаја (Службени гласник Републике Српске, број 76/12 )

Упутство 230 о руковању брзиномјерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање (Службени гласник Републике Српске, број 17/10 )

Упутство 248 о једнопосједу дизел и електро вучних возила (Службени гласник Републике Српске, бр. 6/10 и 96/11)

Правилник 659 о раду у смјенама возног и станичног особља (Службени гласник Републике Српске, бр. 106/06, 18/09 и 122/11)

Упутство за одржавање кочница жељезничких возила (245) (Службени гласник Републике Српске, бр. 48/05, 28/15 и 46/16)

Правилник 201 о техничком прегледу и предаји у саобраћају жељезничких возила (Службени гласник Републике Српске, бр. 27/05 и 101/05)

Упутство 266 за пробне вожње послије извршене оправке возила (Службени гласник Републике Српске, бр. 27/05 и 18/09)

Упутство за пробну вожњу железничких возила после извршене оправке (Службени гласник Републике Српске, број 27/05)

Правилник 243 о вучи возова на пругама у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, бр. 17/05 и 122/11)

Правилник 231 о кочницама жељезничких возила (Службени гласник Републике Српске, број 15/05 )

Правилник 258 о њези жељезничких кола и моторних возова (Службени гласник Републике Српске, број 15/05 )

Правилник о одржавању сигнално-сигурносних постројења (400) (Службени гласник Републике Српске, број 15/05 )

Сигнални правилник 1 (Службени гласник Републике Српске, бр. Публикација, бр. 1 од 16. Маја 2005. Год., 62/05, 115/05 , 21/06 и 111/19)

Правилник о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења и категоризацију железничких мостова пропуста и осталих објеката на железничким пругама (Службени лист СФРЈ, број 23/92)

Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, реконструкцију и санацију железничких мостова и пропуста (Службени лист СРЈ, бр. 4/92, и 16/92)

Правилник о превозу нарочитих пошиљака (Службени гласник ЗЈЖ, број 3/92)

Правилник о изради реда вожње (Службени гласник ЗЈЖ 13/91, 4/93, и 4/94)

Упутство о техничким нормативима и подацима за израду и извршење реда вожње (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 6/91, и 4/92)

Упутство за прегледача кола (Службени гласник ЗЈЖ, број 13/90)

Упутство за прорачун и уградјивање дугих тракова шина на мостовима ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 11/90)

Правилник о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја (Службени гласник ЗЈЖ, број 6/90)

Упутство за обављање послова на пругама ЈЖ електрифицираним монофазним системом 25 kV, 50Hz (Службени гласник ЗЈЖ, број 4/90)

Упутство за мерење и испитивање контактне мреже на пругама ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 7/89)

Упутство о мерама безбедности од електричне струје на електрифицираним пругама ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 8/88)

Упутство о обрасцима саобраћајне службе и начину њиховог вођења (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 4/88, 6/91, и 2/94)

Упутство о поступку код оштећења страних теретних кола на пругама ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 3/88)

Упутство о технолошком поступку за заштиту од корозије шина, скретница, мостова, дизалица и пајнер – носача (Службени гласник ЗЈЖ, број 11/87)

Упутство за примену сигнала за електричну вучу (Службени гласник ЗЈЖ, број 9/87)

Упутство за експлоатацију и одржавање окретних постоља типа Y-25 и Y-27 усвојених на југословенским железницама (Службени гласник ЗЈЖ, број 2/87)

Упутство за заваривање железничких шина алуминотермитским поступком са пљоснатим појачањем (Службени гласник ЗЈЖ, број10/86)

Правилник за термичку обраду скретничких делова и крајева шина за изоловане саставе (Службени гласник ЗЈЖ, број 4/86)

Правилник о одржавању стабилних постројења електричне вуче на пругама ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 9/84)

Правилник о изолованим саставима у горњем строју железничких пруга (Службени гласник ЗЈЖ, број 2/84)

Упутство о привременом регулисању саобраћаја возова на двоколосечним пругама за време капиталног ремонта једног колосека (Службени гласник ЗЈЖ, број 9/83)

Упутство за вагање железничких возила (Службени гласник ЗЈЖ, број 8/83)

Упутство о маневрисању (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 6/83, 3/87, 4/88, 6/91, и 2/94)  

Упутство о саобраћају вучних возила која нису опремљена аутостоп-уређајима на пругама опремљеним пружним делом аутостоп-уређаја (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 6/82, и 8/82)

Саобраћајно упутство (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 3/82, 6/83, 2/84, 4/88, 2/91, и 2 /94)

Упутство о руковању брзиномерним уређајима на вучним и другим возилима и обради траке за регистровање (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 6/80 и 8/90)

Упутство за вршење контролних прегледа теретних кола ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, бр. 4/80, и 10/82)

Упутство о гаранцији квалитета извршених оправака железничких возила (Службени гласник ЗЈЖ, број 7/79)

Приручник за примену мера безбедности од електричне струје на контактној мрежи монофазног система 25kV,50Hz ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 5/79)

Правилник о обиму и врсти телекомуникационих веза, уређаја и постројења на пругама ЈЖ (Службени гласник ЗЈЖ, број 3/79)

Упутство о опремању службених места на прузи сигнално-сигурносним уређајима и постројењима зависно од максималне дозвољене брзине кретања воза (Службени гласник ЗЈЖ, број 7/78 )  

Упутство за мерење омског отпора на осовинском слогу железничких возила (Службени гласник ЗЈЖ, број 4/78)

Упутство за пријем дрвених прагова и контролу њиховог импрегнисања (Службени гласник ЗЈЖ, број 8/74 )

Упутство о уграђивању и одржавању шина и скретница у дугачким траковима (Службени гласник ЗЈЖ, број 2/69)

Технички услови за високофреквентне уредјаје система В-300 (Службени гласник ЗЈЖ, број 4/67)

Прилог 2 – Стабилна постројења електричне вуче (СПЕВ) (Службени гласник ЗЈЖ, број ?)  

Заједнички прописи о извршењу превоза путника и пртљага у међународном саобраћају (ПИВ) (Службени гласник ЗЈЖ, број ?)

Општи технички прописи за релејне станице и сигнално-сигурносне уређаје (Службени гласник ЗЈЖ, број ?)

Технички услови за испоруку и уградњу сигнално-сигурносне и телекомуникационе опреме на магистралним пругама (Службени гласник ЗЈЖ, број ?)

Водни саобраћај

Закон о унутрашњој пловидби (Службени гласник Републике Српске, број 54/19)

Правилник о начину и условима за пловидбу пловних и премјештање плутајућих објеката (Службени гласник Републике Српске, број 66/21)

Правилник о вођењу исправа и књига пловила (Службени гласник Републике Српске, број 23/21)

Правилник o критеријумима за утврђивање висине накнаде за пловидбеност и баждарење чамаца (Службени гласник Републике Српске, број 9/21)

Правилник о начину утврђивања способности чамаца за пловидбу и плутајућих објеката за плутање (Службени гласник Републике Српске, број 120/20)

Правилник о техничком одржавању пловних путева (Службени гласник Републике Српске, број 120/20)

Правилник о условима за управљање чамцем(Службени гласник Републике Српске, број 3/20)

Правилник о упису бродова унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 103/19)

Правилник о начину превоза опасних материја на унутрашњим пловним путевима (Службени гласник Републике Српске, број 96/19)

Правилник о плутајућим објектима(Службени гласник Републике Српске, број 88/19)

Правилник о упису чамаца у регистар, издавању пловидбене дозволе и о означавању чамца регистарским ознакама (Службени гласник Републике Српске, број 88/19)

Правилник о начину обављања пробне вожње бродова(Службени гласник Републике Српске, број 87/19)

Правилник о утврђивању имена и ознака ENI броја бродова унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 83/19)

Уредба о престанку примјене уредбе о условима које морају да испуњавају луке, односно пристаништа за међународни саобраћај, пловни путеви на којима важи међународни или међудржавни режим пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 59/17)

Одлука о престанку примјене одлука о техничким правилима Југорегистра (Службени гласник Републике Српске, број 56/17 и 78/17)

Правилник о престанку примјене правилника из области унутрашње и поморске пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 40/17)

Правилник о радио служби за безбједност унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 102/10)

Правилник о начину остваривања заштите људи, имовине и околине у лукама и пристаништима на унутрашњим пловним путевима(Службени гласник Републике Српске, број 102/10)

Правилник о најмањем броју чланова посаде за безбједну пловидбу на пловилима унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 52/09)

Правилник о здравственој способности чланова посаде пловила унутрашње пловидбе (Службени гласник Републике Српске, број 17/09)

Правилник о испитивању удеса бродова на унутрашњим водама (Службени гласник Републике Српске, број 17/09)

Правилник о службеном одијелу радника у Капетанији пристаништа (Службени гласник Републике Српске, број 17/09)

Телекомуникације

Закон о телекомуникацијама (Службени гласник Републике Српске, бр. 19/96, 71/02 и 64/06)

Правилник о издавању и коришћењу дозвола за "аудиотекс" услуге (Службени гласник Републике Српске, број 73/06 )

Правилник о обавезном атестирању пријемних антена за телевизијске и звучне радиофонске емисије у фреквенцијском опсегу од 30MHz до 1000MHz и о условима које морају испуњавати предузећа и друга правна лица овлашћена за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ, број 30/91)

Наредба о одређивању уређаја из области радио-комуникација, аудио- и видео-технике и урађаја који се на њих прикључују који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за те уређаје (Службени лист СФРЈ, број 28/89)

Правилник о ближем садржају техничког упутства којим морају бити снабдевени уређаји из области радио-комуникација, аутио и видео-технике и уређаји који се на њих прикључују (Службени лист СФРЈ, број 28/89)

Правилник о техничким нормативима за кабловско дистрибутивне системе и заједничке антенске системе (Службени лист СФРЈ, број 66/87)

Правилник о техничким нормативима за одржавање антенских стубова (Службени лист СФРЈ, број 65/84)

Правилник о техничким мерама за изградњу, постављање и одржавање антенских постројења (Службени лист СФРЈ, број 1/69)

Жичаре

Закон о жичарама за превоз лица (Службени гласник Републике Српске, број 108/13 )

Правилник о начину, поступцима и врстама одржавања жичаре (Службени гласник Републике Српске, број 9/15 )

Правилник о ванредним догађајима жичара (Службени гласник Републике Српске, број 66/14 )

Правилник о начину вођења, садржају и изгледу образаца евиденције жичаре (Службени гласник Републике Српске, број 66/14)

Правилник о изгледу, садржају и начину вођења записника техничког прегледа и докумената о усаглашености (Службени гласник Републике Српске, број 66/14 )

Правилник о садржају, начину израде и облику сигурносног извјештаја (Службени гласник Републике Српске, број 66/14 )

Правилник о садржају, начину израде и облику сигурносне анализе (Службени гласник Републике Српске, број 66/14 )

Правилник о програму обуке и програму стручног испита за извршне раднике на жичарама (Службени гласник Републике Српске, број 66/14 )

Поштански саобраћај

Закон о поштанским услугама Републике Срспке (Службени гласник Републике Српске, број 30/10 )

Правилник о условима за обављање дјелатности оператера поштанског саобраћаја (Службени гласник Републике Српске, број 110/10 )