Надлежности Републичког завода за стандардизацију и метрологију

Поред неколико закона Републике Срске и Босне и Херцеговине којима су уређене надлежности Републике Српске, односно   Републичког  завода за стандардизацију и метрологију у областима стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала, чланом 49.  Закона  о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/18) конкретно су наведене његове надлежности у тим и другим областима. Тај члан закона гласи:

"Републички завод за стандардизацију и метрологију врши управне и друге послове, који се односе на: доношење прописа у области стандардизације; доношење и дистрибуцију стандарда Републике Српске (СРС стандарди); учествовање у изради и доношењу стандарда Босне и Херцеговине (БАС стандарди); формирање стандардотеке и базе података о стандардима; доношење прописа из области законске метрологије; вршење испитивања типа мјерила и верификације мјерила; осигурање сљедивости еталона и референтних материјала; учествовање у одржавању и чувању еталона и референтних материјала; доношење прописа из области контроле предмета од драгоцјених метала у Републици; вршење испитивања и верификације предмета од драгоцјених метала; вођење регистра одобрених знакова произвођача и увозника предмета од драгоцјених метала; доношење прописа из области претпакованих производа; метролошки надзор над мјерилима, предметима од драгоцјених метала и претпакованим производима; вођење републичке контакт тачке за стандарде и прописе; вођење и одржавање регистра техничких прописа Републике Српске; додјељивање јединственог броја именованом тијелу за оцјењивање усаглашености производа; вођење обједињене листе именованих тијела за оцјењивање усаглашености производа Републике и обављање осталих послова из области стандардизације; метрологије, контроле предмета од драгоцјених метала, претпакованих производа и оцјене усаглашености производа прописане посебним законима и прописима Републике и Босне и Херцеговине."

 

"Републички завод за стандардизацију и метрологију је у саставу Министарства привреде и предузетништва.“