Статус, oрганизација рада и структура Републичког завода за стандардизацију и метрологију

 

 СТАТУС

Републички завод за стандардизацију и метрологију је управна организација Републике Српске и у саставу је  Министарства привреде и предузетништва Републике Српске. Завод је у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине  надлежан за области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала на територији  Републике Српске. Републички завод учествује у развоју система оцјењивања усаглашености, система акредитовања и система заштите интелектуалне својине у Републици Српској.

Стручне и управне послове  обавља  према законодавству Републике Српске и Босне и Херцеговине и доброј европској и међународној пракси у области стандардизације и метрологије. Финасира се из буџета Републике Српске, а сви приходи које овај орган оствари иду у буџет Републике Српске. Републички завод располаже основним ресурсима за обављање послова из своје надлежности.

 

OРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Организација Републичког завода за стандардизацију и метрологију пројектована је и успостављена према његовим надлежностима  и доброј европској пракси у овим областима, а усаглашена је са Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“ бр. 115/18, 111/21, 15/22, 132/22 и 90/23) и Законом о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16). Детаљна организација рада Републичког завода, као и систематизација радних мјеста у њему утврђена је  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста РЗСМ-а („Службени гласник Републике Српске“ бр. 42/10, 110/10, 51/11, 20/12 и 108/23), којим је систематизовано 31 радно мјесто са укупно 31. запосленим радником, од којих је 27 за статусом државног службеника. Истим актом су детаљно прописане надлежности, одговорности и овлаштења унутрашњих организационих јединица.

Републички завод представља и њиме руководи директор који је за свој рад одговоран надлежном министру.

Завод редовно припрема своје програме и планове рада, као и извјештаје о раду. Та акта разматра и усваја Влада Републике Српске. Програме и планове рада, као и извјештаје о раду унутрашњих организационих јединица разматра и усваја директор.

Све стручне и управне активности Републичког завода су уређене прописима и интерним нормативним актима Републичког завода.

СТРУКТУРА

За обављање послова из дјелокруга свога рада, Републички завод је успоставио сљедеће унутрашње организационе јединице:

1) Метролошко-развојно одјељење,

2) Одјељење за верификацију Бања Лука,

3) Одјељење за верификацију Бијељина,

4) Одјељење за верификацију Источно Сарајево,

5) Одјељење за стандардизацију и информатику,

6) Одсјек за метролошки надзор,

Организациони дијаграм Републичког завода за стандардизацију и метрологију можете погледати овдје .