Статус, oрганизација рада и структура Републичког завода за стандардизацију и метрологију

 

 СТАТУС

Републички завод за стандардизацију и метрологију је управна организација Републике Српске и у саставу је  Министарства привреде и предузетништва Републике Српске. Завод је у складу са законима Републике Српске и Босне и Херцеговине  надлежан за области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала на територији  Републике Српске. Републички завод учествује у развоју система оцјењивања усаглашености, система акредитовања и система заштите интелектуалне својине у Републици Српској.

Стручне и управне послове  обавља  према законодавству Републике Српске и Босне и Херцеговине и доброј европској и међународној пракси у области стандардизације и метрологије. Финасира се из буџета Републике Српске, а сви приходи које овај орган оствари иду у буџет Републике Српске. Републички завод располаже основним ресурсима за обављање послова из своје надлежности.

 

OРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Организација Републичког завода пројектована је и успостављена према његовим надлежностима  и доброј европској пракси у овим областима, а усаглашена је са Законом о републичкој управи („Службени гласник РС“ бр. 115/18) и Законом о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16). Детаљна организација рада Републичког завода, као и систематизација радних мјеста у њему утврђена је  Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, којим је систематизовано 31 радно мјесто са укупно 31. запосленим радником, од којих је 27 за статусом државног службеника. Истим актом су детаљно прописане надлежности, одговорности и овлаштења унутрашњих организационих јединица.

Републички завод представља и њиме руководи директор који је за свој рад одговоран надлежном министру.

Завод редовно припрема своје програме и планове рада, као и извјештаје о раду. Та акта разматра и усваја Влада Републике Српске. Програме и планове рада, као и извјештаје о раду унутрашњих организационих јединица разматра и усваја директор.

Све стручне и управне активности Републичког завода су уређене прописима и интерним нормативним актима Републичког завода.

Сходно закону, као савјетодавна  радна тијела у области стандардизације и метрологије конституисане су и дјелују Комисија за стандардизацију Републике Српске и Савјет за метрологију Републике Српске које чине компетентни представници свих заинтересованих страна за ове области.

СТРУКТУРА

За обављање послова из дјелокруга свога рада, Републички завод је успоставио један  сектор са четири одјељења, једно посебно одјељење и један одсјек и то:

1. Сектор за метрологију, који у свом саставу има четири одјељења и то:

·  Метролошко-развојно одјељење,

·  Одјељење за верификацију, Бања Лука,

·  Одјељење за верификацију, Бијељина и

·  Одјељење за верификацију, Источно Сарајево те

2. Одјељење за стандардизацију и информатику,

3. Одсјек за метролошки надзор

Организациони дијаграм Републичког завода за стандардизацију и метрологију можете погледати овдје.