Подјела надлежности између БиХ и Републике Српске у областима стандардизације и метрологије

У складу са вежећим законима Босне и Херцеговине и Републике Српске и добром европском праксом, извршена је подјела надлежности између Босне и Херцеговине и Републике Српске у областима  стандардизације и метрологије.

Надлежна институција за област стандардизације у Босни и Херцеговини је Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине, а за област метрологије Институт за метрологију Босне и Херцеговине.

Надлежна институција за област стандардизације и за област метрологије у Републици Српској је Републички завод за стандардизацију и метрологију.

ОСНОВНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУТА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ:

 • предлаже и спроводи политику и стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини (коју доноси Савјет за стандардизацију Босне и Херцеговине),
 • доноси BAS стандарде (стандарди Босне и Херцеговине),
 • представља Босну и Херцеговину у међународним организацијама за стандардизацију,
 • формира стандардотеку BAS и других стандарда,
 • врши продају стандарда и
 • помаже заинтересованим странама у примјени BAS и других стандарда.

ОСНОВНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ИНСТИТУТА ЗА МЕТРОЛОГИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ:

 • предлаже и спроводи политику и стратегију метрологије у Босни и Херцеговини (коју доноси Савјет за метрологију Босне и Херцеговине),
 • представља Босну и Херцеговину у међународним метролошким организацијама,
 • обавља оцјењивање усаглашености (нових) мјерила (испитивање типа),
 • успоставља еталонску базу и обезбјеђује међународну сљедивост мјерења,
 • проводи интеркомпарацијска мјерења и испитивања,
 • доноси прописе из своје надлежности и
 • врши именовање лабораторија.

ОСНОВНЕ НАДЛЕЖНОСТИ РЕПУБЛИЧКОГ ЗАВОДА ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈУ И МЕТРОЛОГИЈУ:
- у
области стандардизације:

 • доноси прописе у области стандардизације
 • доноси СРС стандарде (стандарди Републике Српске), као покрајинске, односно ентитетске стандарде,
 • учествује у изради и доношењу BAS стандарда,
 • пружа помоћ и информације из области стандардизације свим заинтересованим субјектима,
 • обавља едукацију свих заинтересованих субјеката из области стандардизације,
 • формира стандардотеку СРС, BAS и  других стандарда,
 • помаже заинтересованим субјектима за доношење гранских и других стандарда,
 • помаже заинтересованим субјектимау примјени BAS, СРС и других стандарда и
 • обавља све друге послове из области стандардизације који нису у надлежности Института за стандардизацију БиХ.

- у области метрологије:

 • обавља све врсте верификација  мјерила у области законске метрологије,
 • доноси прописе о верификацији мјерила уз сагласност надлежног министра,
 • учествује у остваривању, чувању и одржавању радних и секундарних еталона,
 • врши надзор над спровођењем закона и других прописа из области метрологије,
 • обавља све послове у вези контроле предмета од драгоцјених метала (верификација, припремање и доношење прописа, вођење регистра и надзор),
 • доноси прописе из области претпакованих производа и врши послове надзора,
 • пружа помоћ и информације из области метрологије свим заинтересованим субјектима,
 • обавља едукацију свих заинтересованих страна из области метрологије и
 • обавља све друге послове из области метрологије који нису у надлежности Института за метрологију Босне и Херцеговине