Оцјењивање усаглашeности производа

    Надлежности РЗСМ дефинисане су Законом о републичкој управи, Законом о стандардизацији у Републици Српској, Законом о метрологији у Републици Српској и Законом о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској.

    У области оцјењивања усаглашености производа, објављивањем Закона о техничким прописима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 98/13) и Уредбе о спровођењу оцјењивања усаглашености и начину именовања тијела за оцјењивање усаглашености производа (“Службени гласник Републике Српске”, број 117/13), РЗСМ је добио и сљедеће надлежности:

  • води и одржава базу података о стандардима на које се позивају технички прописи,
  • републичка је контакт тачка за стандарде и прописе,
  • на службеној интернет страници РЗСМ објављује листу стандарда на које се позива технички пропис,
  • на основу обавјештења од надлежног министарства врши брисање стандарда са списка стандарда на које упућује одговарајући технички пропис,
  • води и одржава регистар техничких прописа Републике Српске,
  • додјељује јединствени број именованом тијелу за оцјену усаглашености производа у Републици Српској,
  • води обједињену листу именованих тијела за оцјену усаглашености производа у  Републици Српској.