Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Пољопривреда, рурални развој, сточарство, храна и дуван

Закон о храни (Службени гласник Републике Српске, брoj 19/17)

Закон о јаким алкохолним пићима (Службени гласник Републике Српске, брoj 81/15)

Закон о вину (Службени гласник Републике Српске, брoj 80/15)

Закон о сточарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/15)

Закон о органској производњи (Службени гласник Републике Српске, брoj 12/13)

Закон о рибарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 72/12)

Закон о дувану (Службени гласник Републике Српске, број 72/12 и 58/19)

Закон о минералним ђубривима (Службени гласник Републике Српске, брoj 24/12)

Закон о средствима за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 52/10)

Закон о пчеларству (Службени гласник Републике Српске, брoj 52/10)

Закон о Комори инжењера пољопривреде (Службени гласник Републике Српске, брoj 59/09 и 58/19)

Закон о заштити здравља биља у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, брoj 25/09)

Закон о садном материјалу (Службени гласник Републике Српске, бр. 37/09 и 117/11)

Закон о сјемену пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, бр. 37/09 и 100/11)

Закон о генетички модификованим организмима (Службени гласник Републике Српске, брoj 103/08)

Закон о пољопривредним задругама (Службени гласник Републике Српске, бр. 73/08, 78/11 и 106/09)

Закон о пољопривредном земљишту (Службени гласник Републике Српске, бр. 93/06, 86/07, 14/10, 5/12 и 58/19)

Закон о пољопривреди (Службени гласник Републике Српске, бр. 7/06, 20/07, 86/07 и 71/09)

Закон о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе  (Службени лист СФРЈ, бр. 53/91)

Закон о здравственом надзору животних намирница и предмета опште употребе  (Службени лист СРБиХ, бр. 43/86, 18/90 и 9/92)

Рјешење о утврђивању Листе регистрованих средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 97/19)

Програм посебног надзора над присуством Phytophthora rubi – проузроковача фитофторозе малине на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 61/19)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Liberibacter solanacearum (Liefting et al.) – проузроковача зебрастог чипса кромпира на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 61/19)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетних организама (Impatiens necrotic spot tospovirus, Pepino mosaic virus и Tomato yellow leaf curl virus) на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 61/19)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Candidatus Phytoplasma solani (Stolbur phytoplasma) у Републици Српској у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 61/19)

Програм посебног надзора над присуством штетних инсеката у биљној производњи на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 61/19)

Програм посебног надзора над присуством карантинских вируса на Rubus spp. у Републици Српској у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 57/19)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Alternaria mali Roberts – проузроковача алтернаријске пјегавости јабуке на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, број 57/19)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Grapevine flavescence dorée phytoplasma, FD у Републици Српској у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 54/19)

Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Monilinia fructicola (Winter) Honey – проузроковача америчке смеђе трулежи плодова јабучастих и коштичавих воћака на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 53/19)

Програм посебног надзора над присуством карантинског штетног организма Erwinia Amylovora (Burrill) Winslow et.al. - проузроковача бактериозне пламењаче јабучастих воћака на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 53/19)

Програм посебног надзора над присуством карантински штетног организма Xylella Fastidiosa Wells et.al. - проузроковача Пирсове болести на подручју Републике Српске у 2019. години(Службени гласник Републике Српске, брoj 53/19)

Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама на коштичавим воћкама на подручју Републике Српске у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 53/19)

Програм посебног надзора над присуством карантинских штетних организама у регистрованим расадницима у Републици Српској у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 53/19)

Програм посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру у Републици Српској у 2019. години (Службени гласник Републике Српске, брoj 33/19)

Правилник о параметрима квалитета и квалитативним класама пшенице у откупу (Службени гласник Републике Српске, број 91/18)

Правилник о садржају декларације средстава за заштиту биља и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 78/18)

Програм узгоја коза у Републици Српској за период 2018-2022. године (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/18)

Правилник о садржини и обрасцу захтјева за регистрацију средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/18)

Правилник о условима и начину складиштења, превозу и стављању у промет органских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/18)

Правилник о поступку разврставања и означавања овчијих и јагњећих трупова и полутки (Службени гласник Републике Српске, брoj 57/18)

Правилник о хигијени хране (Службени гласник Републике Српске, бр. 39/18)

Наредба о спровођењу хитних мјера за спречавање уношења и ширења бактерије Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. из Египта (Службени гласник Републике Српске, бр. 26/18)

Правилник о пружању информација потрошачима о храни (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/18)

Рјешење о утврђивању списка овлашћених лабораторија које организују и спроводе послове од јавног интереса у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 95/17)

Правилник о престанку примјене правилника из области хране и предмета опште употребе (Службени гласник Републике Српске, брoj   86/17 )

Упутство о престанку примјене упутстава из области хране и предмета опште употребе (Службени гласник Републике Српске, брoj   86/17 )

Правилник о откривању, спречавању ширења и сузбијања штетног организма Synchytrium endobioticum (Schilb.) Perc., проузроковача рака кромпира, и начину обавјештавања о предузетим мјерама (Службени гласник Републике Српске, брoj   86/17 )

Правилник о откривању, спречавању ширења и сузбијања штетног организма Ralstonia solanacearum (Smith)Yabuuchi et al., проузроковача смеђе трулежи кртола кромпира и бактеријског увенућа кромпира и парадајза (Службени гласник Републике Српске, брoj 81/17 )

Правилник о вођењу централног регистра објеката који послују са храном (Службени гласник Републике Српске, брoj 78/17)

Правилник о начину и условима за одобравање организација за узгој (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о облику, садржају и начину вођења Регистра организација за узгој (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, прометника и увозника сјемена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о престанку примјене Правилника о квалитету семена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Правилник о престанку примјене Правилника о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Наредба о престанку примјене Наредбе о одређивању опреме за обављање делатности у пољопривреди који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбеђења сервисирања те опреме (Службени гласник Републике Српске, брoj 76/17)

Рјешење о престанку примјене прописа о квалитету говеда и оваца за клање и тов (Службени гласник Републике Српске, брoj 70/17)

Правилник о престанку примјене правилника о квалитету меда и других пчелињих производа и методама за контролу квалитета меда и других пчелињих производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 70/17)

Правилник о разврставању и оцјењивању говеђих трупова и полутки (Службени гласник Републике Српске, брoj 69/17)

Наредба о престанку примјене наредби из области хране (Службени гласник Републике Српске, брoj 65/17)

Рјешење о престанку примјене Рјешења о југословенском стандарду за производе хемијске прераде дрвета (Службени гласник Републике Српске, брoj 65/17)

Правилник о минималним техничко-технолошким условима у погледу стручног кадра, објеката, просторија, опреме и уређаја за производњу вина (Службени гласник Републике Српске, брoj 56/17)

Правилник о начину и условима кориштења средстава за суфинансирање ЈУ Пољопривредни институт Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, брoj 43/17)

Правилник о нормама квалитета, паковању, пломбирању и декларисању садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 21/17)

Правилник о Регистру произвођача јаких алкохолних пића, садржају произвођачке спецификације, обиљежавању посуда и вођењу подрумске евиденције (Службени гласник Републике Српске, брoj 103/16)

Правилник о условима које морају да испуњавају овлашћене лабораторије за испитивање средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 101/16 )

Правилник о условима и начину вршења прегледа и узорковања пошиљке средстава за заштиту биља и активе супстанце, односно основне супстанце (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/16)

Правилник о условима за рад контролних организација и начину вршења контроле у поступку органске производње (Службени гласник Републике Српске, број 77/16)

Правилник о садржини, обрасцу и начину вођења евиденције у органској производњи (Службени гласник Републике Српске, број 77/16)

Правилник о условима за обављање послова утврђивања опасних и штетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање (Службени гласник Републике Српске, број 72/16)

Правилник о декларисању, описивању и представљању јаких алкохолних пића (Службени гласник Републике Српске, број 72/16)

Правилник о мјерама за откривање, спрећавање ширења и сузбијање штетног организма Xylella fastidiosa (Службени гласник Републике Српске, брoj 72/16)

Правилник о минималним техничко-технолошким условима за производњу јаких алкохолних пића (Службени гласник Републике Српске, број 71/16)

Правилник о условима и начину лиценцирања приплодњака (Службени гласник Републике Српске, брoj 58/16)

Правилник о дозвољеним количинама опасних иштетних материја у пољопривредном земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање (Службени гласник Републике Српске, број 56/16)

Правилник о аквакултури (Службени гласник Републике Српске, брoj 56/16)

Правилник о садржају и начину вођења регистра узгајивача квалитетно приплодних животиња (Службени гласник Републике Српске, брoj 46/16)

Правилник о вођењу евиденција о осјемењавању и природном припусту (Службени гласник Републике Српске, брoj 45/16)

Правилник о технолошким поступцима прераде у органској производњи (Службени гласник Републике Српске, број 39/16)

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која се баве производњом средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 39/16 и 18/17)

Програм обуке стручних лица за рад у пољопривредној апотеци (Службени гласник Републике Српске, брoj 15/16)

Правилник о квалитету пчелињих производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 14/16)

Правилник о критеријумима за давање овлашћења испитним и референтним фитосанитарним лабораторијама у области дијагностике штетних организама и заштите здравља биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 11/16)

Правилник о начину вођења матичних кљига и узгојних регистара (Службени гласник Републике Српске, брoj 3/16)

Правилник о просторно-техничким условима за смјештај гајених животиња, објектима и опреми у сточарству (Службени гласник Републике Српске, брoj 100/15)

Правилник о поступцима оцјењивања, испитивања и тестирања узгојне вриједности квалитетно-приплодних говеда (Службени гласник Републике Српске, брoj 97/15)

Правилник о оспособљавању лица за обављање зоотехничких захвата (Службени гласник Републике Српске, брoj 97/15)

Правилник о квалитету свјежег сировог млијека и условима за рад овлашћене лабораторије (Службени гласник Републике Српске, број 81/15 и 46/18)

Правилник о условима и начину уписа у регистар пружалаца услуга у области заштите здравља биља и начину вођења евиденције о извршеним услугама (Службени гласник Републике Српске, брoj 73/15)

Правилник о методама органске биљне и сточарске производње и периоду конверзије (Службени гласник Републике Српске, број 57/15)

Правилник о уситњеном месу, полупроизводима и производима од меса (Службени гласник Републике Српске, бр. 46/15 и 15/16 ) ( Правилником о пружању информација потрошачима о храни (“Службени гласник Републике Српске“, број 9/18) престали важити чланови 7а и 7б)

Правилник о условима, поступцима, начину одређивања висине накнаде штете и потребној документацији за накнаду штете од штетних организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 15/15)

Правилник о начину достављања података о произведеним, увезеним и у промет стављеним минералним ђубривима (Службени гласник Републике Српске, брoj 12/15)

Правилник о нивоу и облику селекцијских метода у производњи пчела матица (Службени гласник Републике Српске, брoj 5/15)

Правилник о употреби прехрамбених адитива у храни, осим боја и заслађивача (Службени гласник Републике Српске, бр. 118/14 и 46/15)

Правилник о садржају и начину вођења регистара и евиденција у вези са производњом и обрадом дувана и дуванских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 112/14)

Правилник о условима коришћења и висини накнаде за коришћње пашњака у својини Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 97/14)

Правилник о обрасцу захтјева за испитивање нерегистрованих средстава за заштиту биља и активне супстанце, односно основне супстанце која није уписана у листу одобрених супстанци у истраживачке или развојне сврхе (Службени гласник Републике Српске, брoj 94/14)

Правилник о обрасцу и садржини захтјева за признавање сорте, критеријумима за одређивање назива сорте и садржини Регистра сорти пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о вршењу стручне контроле над производњом садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о условима за вршење послова контроле садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о методама обраде података добијених резултата на експерименталном пољу, односно у лабораторији у испитивању сорти (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о методама одржавања сорте (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о условима за вршење послова контроле сјемена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14)

Правилник о начину достављања сјемена за признавање сорте, методама испитивања и захтјеву за признавање сорте (Службени гласник Републике Српске, брoj 75/14, 27/15 и 76/17)

Правилник о начину и периодичности контролног тестирања уређаја за примјену средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, бр. 36/14 и 54/15)

Правилник о условима за обављање послова испитивања плодности пољопривредног земљишта и утврђивање количине минералних ђубрива и пестицида (Службени гласник Републике Српске, број 35/14)

Правилник о условима, начину и методама за испитивање плодности пољопривредног земљишта иутврђивање количине минералних ђубрива и пестицида (Службени гласник Републике Српске, број 26/14)

Правилник о програму, начину и условима полагања рибочуварског испита (Службени гласник Републике Српске, брoj 15/14)

Правилник о начелима добре пољопривредне праксе, интегралне заштите биља и дужностима корисника средстава за заштиту биља (Службени гласник Републике Српске, број 90/13 и 6/18)

Правилник о разврставању породичних пољопривредних газдинстава на комерцијална и некомерцијална породична пољопривредна газдинства (Службени гласник Републике Српске, брoj 89/13)

Правилник о условима које морају испуњавати објекти за складиштење минералних ђубрива и просторије за продају и смјештај минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/13)

Правилник о минимално техничким условима за обављање дјелатности производње дуванских производа (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/13)

Правилник о рибочуварској служби (Службени гласник Републике Српске, брoj 64/13)

Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар минералних ђубрива и начин виђења регистра минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/13)

Правилник о обрасцу захтјева за упис у регистар дистрибутера и увозника минералних ђубрива и начину вођења регистра дистрибутера и увозника минералних ђубрива (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/13)

Правилник о минимално-техничким, просторним и другим условима за производњу дувана (Службени гласник Републике Српске, брoj 42/13)

Правилник о минимално-техничким условима за обављање дјелатности обраде дувана (Службени гласник Републике Српске, брoj 42/13)

Правилник о квалитету сировог дувана у листу и мјeрилима за процјену квалитета сировог дувана у листу (Службени гласник Републике Српске, брoj 42/13)

Уредба о упису у регистар пољопривредних газдинстава и Регистар корисника подстицајних средстава (Службени гласник Републике Српске, бр. 30/13, 65/13, 20/14 и 57/16)

Правилник о условима и начину превоза пчела (Службени гласник Републике Српске, брoj 24/13)

Правилник о садржини и начину вођења евиденције о средствима за заштиту биља и обрасцу евиденције (Службени гласник Републике Српске, брoj 8/13)

Правилник о условима и начину полагања стручног испита за рад у пољопривредној апотеци (Службени гласник Републике Српске, бр. 8/13, 52/14 и 54/15)

Правилник о микробиолошким критеријумима за храну (Службени гласник Републике Српске, број 109/12)

Правилник о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, бр. 47/12, 65/15 и 45/16)

Правилник условима који обезбјеђују очување квалитета сјемена у продајном објекту (Службени гласник Републике Српске, брoj 33/12 и 76/17)

Правилник о начину и условима за увоз малих количина биља, биљних производа и регулисаних објеката (Службени гласник Републике Српске, брoj 28/12)

Правилник о начину вођења евиденције пчелара и пчелињака у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, брoj 116/11)

Правилник о обрасцу и садржају захтјева за упис, садржају регистра дистрибутера и увозника и регистра пружалаца услуга (Службени гласник Републике Српске, бр. 106/11, 94/14 и 39/16)

Правилник о условима и начину давања у закуп непокретности пољопривредним задругама (Службени гласник Републике Српске, број 123/10)

Правилник о вођењу регистара произвођача, дорађивача, прометника и увозника сјемена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, брoj 120/10)

Правилник о евиденцији о признавању сјеменског усјева, количини преузетог натуралног и дорађеног сјемена и садржај пријаве обраног, односно пожњевеног сјемена (Службени гласник Републике Српске, брoj 120/10)

Правилник о величини појединачних паковања сјемена, етикетама за обиљежавање сјемена и обрасцу захтјева за препакивање сјемена (Службени гласник Републике Српске, бр. 120/10 и 29/15)

Правилник о вођењу евиденције о увезеним количинама сјемена и сјеменским мјешавинама (Службени гласник Републике Српске, брoj 120/10)

Правилник о поступку утврђивања испуњености услова за рад испитних лабораторија (Службени гласник Републике Српске, број 106/10)

Правилник о садржини и начину вођења регистара произвођача, прометника и увозника садног материјала (Службени гласник Републике Српске, брoj 98/10)

Правилник о условима које треба да испуни продајно мјесто на којем се обавља промет садног материјала (Службени гласник Републике Српске, бр. 98/10 и 35/13)

Правилник о начину и поступку производње садног материјала (Службени гласник Репубилике Српске, брoj 79/10)

Правилник о овлаштењу лабораторија за контролу и праћење генетички модификованих организама и производа од генетички модификованих организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 64/10)

Правила о задружној ревизији (Службени гласник Републике Српске, број 36/10)

Правилник о обрасцима, начину издавања и коришћења дозволе за обављање привредног и спортског риболова (Службени гласник Републике Српске, брoj 29/10)

Правилник о начину обиљежавања граница рибарског подручја, односно дијела рибарског подручја (Службени гласник Републике Српске, брoj 22/10)

Одлука о висини накнаде за коришћење рибарског подручја  (Службени гласник Републике Српске, број 22/10)

Правилник о детаљном садржају и начину подношења захтјева, поступку заштите повјерљивости података наведених у захтјеву и поступку издавања одобрења за ограничену употребу генетички модификованих организама у затвореним системима (Службени гласник Републике Српске, брoj 93/09)

Правилник о класификацији, стандардима, сигурносним мјерама и условима за одређени степен ризика објеката за ограничену употребу генетски модификованих организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 74/09 )

Правилник о елаборату о процјени ризика за ограничену употребу генетички модификованих организама у затвореним системима (Службени гласник Републике Српске, брoj 73/09)

Правилник о начину вођења регистара затворених система за ограничену употребу и овлашћених лабораторија за испитивање, контролу и праћење генетички модификованих организама (Службени гласник Републике Српске, брoj 72/09)

Правилник о висини накнаде за штету причињену рибљем фонду (Службени гласник Републике Српске, број 1/06)

Правилник о квалитету и другим захтјевима за кухињску со и со за прехрамбену индустрију (Службени гласник Републике Српске, број 8/05)

Правилник о условима за узгој биљака из којих се могу произвести опојне дроге и условима за посједовање и промет опојних дрога у ветеринарству (Службени гласник Републике Српске, број 48/04 и 110/19)

Правилник о посебним ревирима (Службени гласник Републике Српске, број 92/03)

Правилник о средствима и мамцима за вршење риболова, дозвољеном максималном улову, минималним мјерама и ловостајима (Службени гласник Републике Српске, бр. 92/03 и 1/06)

Правилник о квалитету семена пољопривредног биља (Службени гласник Републике Српске, број 30/98)

Правилник о квалитету шећера (Службени лист СФРЈ, број 7/92)

Правилник о техничким нормативима за руковање и складиштење ђубрива у чврстом стању која садрже амонијум нитрат (Службени лист СФРЈ, бр. 55/91)

Правилник о квалитету јестивих печурки и производа од јестивих печурки (Службени лист СФРЈ, бр. 46/91 и 64/91)

Правилник о квалитету јаја и производа од јаја (Службени лист СФРЈ, број 55/89)

Правилника о квалитету кафе, производа од кафе и сурогата кафе (Службени лист СФРЈ, бр. 55/89 и 36/91)

Правилник о квалитету адитива за прехрамбене производе (само одредбе које се односе на утврђивање квалитета боја и заслађивача у храни) (Службени лист СФРЈ, бр. 39/89)

Правилника о квалитету сирћета и разблажене сирћетне киселине (Службени лист СФРЈ, број 24/89)

Правилник о квалитету сточне хране (Службени лист СФРЈ, бр. 15/89 и 54/90)

Правилник о методама физичких и хемијских анализа за контролу квалитета жита, млинских и пекарских производа (Службени лист СФРЈ, број 74/88)

Правилник о квалитету какао производа, производа сличних чоколади, крем производа и бомбонских производа (Службени лист СФРЈ, бр. 23/88, 63/88, 36/89 и 21/90)

Правилник о методама испитивања квалитета јаја и производа од јаја (Службени лист СФРЈ, број 72/87)

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа алкохолних пића (Службени лист СФРЈ, брoj 70/87)

Правилник о методама узимања узорака и методама вршења хемијских и физичких анализа какао-зрна, какао-производа, производа сличних чоколади, бонбонских производа, крем производа, кекса и производа сродних кексу (Службени лист СФРЈ, бр. 41/87)

Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (Службени лист СФРЈ, број 33/87)

Правилник о квалитету пекарског квасца (Службени лист СФРЈ број 32/87)

Правилник о методама узимања узорака и методама физичких, хемијских и микробиолошких анализа сточне хране(Службени лист СФРЈ, број 15/87)

Правилник о квалитету беланчевинастих производа и мешавина беланчевинастих производа за прехрамбену индустрију (Службени лист СФРЈ, број 41/85)

Правилник о квалитету зачина, екстраката зачина и мешавина зачина (Службени лист СФРЈ, бр. 4/85 и 84/87)

Правилник о квалитету закланих свиња и категоризацији свињског меса (Службени лист СФРЈ, бр. 2/85, 12/85 и 24/86)

Правилник о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста. (Службени лист СФРЈ, бр. 53/83 и 57/88) (осим одредаба Главе II у дијелу који се односи на параметре квалитета за пшеницу)

Правилник о методама узимања узорака и методама физичких и хемијских анализа млијека и млијечних производа (Службени лист СФРЈ, број 32/83)

Правилник о методама узимања узорака и вршења хемијских и физичких анализа ради контроле квалитета производа од воћа и поврћа (Службени лист СФРЈ, број 29/83)

Правилник о квалитету млека, сирила и чистих култура (ван примјене чл. 108 ст. 3 и 4) (Службени лист СФРЈ, број 51/82)

Правилник о квалитету супа, концентрата за супу, концентрата за умаке и додатака јелима (Службени лист СФРЈ, бр. 5/82 и 58/85)

Правилник о квалитету вина (Службени лист СФРЈ, бр. 17/81 и 14/89)

Правилник о квалитету риба, ракова, шкољкаша, морских јежева, жаба, корњача, пужева и њихових производа (Службени лист СФРЈ, бр. 65/79 и 48/84)

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки (Службени лист СФРЈ, бр. 29/79 и 53/87)

Правилник о квалитету производа од воћа, поврћа и печурки и пектинских препарата (чл. 1-13; 15-228; 245-253) (Службени лист СФРЈ, бр. 1/79, 20/82, и 74/90)

Правилник о квалитету воћа, поврћа и печурки и производа од воћа, поврћа и печурки (Службени лист СФРЈ, број 13/78)

Правилника о квалитету масти и уља биљног поријекла, маргарина, мајонеза, шећера и осталих сахарида и меда (ван примјене само одредбе које се односе на утврђивање квалитета шећера) (Службени лист СФРЈ, број 13/78)

Правилник о квалитету кафе и сурогата кафе, чаја, зачина, концентрата за супу, пекарског квасца, прашка за пециво, прашка за пудинг, дијететских производа и адитива (ван примјене одредбе које се односе на утврђивање квалитета зачина и концентрата за супу) (Службени лист СФРЈ, бр. 22/63, 2/64, 25/65, 50/66, 10/67, 54/67, 15/68, 53/69, 27/71, 8/75, 58/77, 60/77, 13/78, 20/80, 41/80, 45/81, 52/86 и 33/89)

Шумарство и ловство

Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа (Службени гласник Републике Српске, брoj 70/09 )

Закон о ловству (Службени гласник Републике Српске, бр. 60/09 и 50/13)

Закон о шумама (Службени гласник Републике Српске, бр. 75/08 и 60/13)

Одлука о привременој мјери за промет трупаца (Службени гласник Републике Српске, број 89/17)

Наредба о престанку важења Наредбе о спровођењу мјера заштите шума сјечом стабала случајних ужитака на романијском платоу (Службени гласник Републике Српске, брoj 65/17)

Правилник о шумском реду (Службени гласник Републике Српске, број 50/17 )

Правилник о програму и начину полагања испита за оцјењивање ловачких трофеја (Службени гласник Републике Српске, број 14/17)

Правилник о начину и условима установљавања узгајалишта дивљачи (Службени гласник Републике Српске, број 95/16)

Правилник о начину праћења здравственог стања шума (Службени гласник Републике Српске, бр. 12/15)

Правилник о програму, начину и условима полагагања ловачког испита (Службени гласник Републике Српске, број 66/14)

Правилник о полагању соколарског испита, мјесту и начину лова са птицама грабљивицама (соколарење) и условима које морају испуњавати регистровани субјекти за соколарење (Службени гласник Републике Српске, број 28/14 )

Правилник о обављању стручно-техничких послова у шумама у приватној својини (Службени гласник Републике Српске, бр. 19/14 )

Правилник о условима и начину полагања стручног испита за обављање послова израде основа, елабората, пројаката за шумске комуникације, извођачких прохјеката газдовања шумама (и дознака) и програма коришћења осталих шумских производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 15/14 и 56/14)

Правилник о општим условима, поступку и начину давања ловишта на коришћење (Службени гласник Републике Српске, број 116/13 )

Правилник о службеној опреми, службеној легитимацији, службеној књизи ловочувара, условима и начину полагања ловочуварског испита (Службени гласник Републике Српске, бр. 113/13 и 29/14)