Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију

Урбанизам, просторно планирање и грађевинарсво

Закон о уређењу простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске, бр. 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19)

Закон о грађевинским производима (Службени гласник Републике Српске, број 5/12)

Правилник о редовним прегледима техничких система за гријање, вентилацију и хлађење зграде (Службени гласник Републике Српске, брoj 44/21)

Наредба о престанку важења Наредбе о обавезном атестирању бетонских цијеви за канализацију дужине преко једног метра (Службени гласник Републике Српске, брoj 91/18)

Правилник о техничким карактеристикама грађевинских производа који се пројектују и уграђују у систем одводње и пречишћавања оборинских и отпадних вода (Службени гласник Републике Српске, брoj 91/18)

Правилник о пројектовању, изради и одржавању лифтова (Службени гласник Републике Српске, број 68/15, 50/16 и 94/17)

Правилник о вршењу енергетског прегледа зграда и издавању енергетског цертификата (Службени гласник Републике Српске, бр. 30/15 и 93/16)

Правилник о минималним захтјевима за енергетске карактеристике зграда (Службени гласник Републике Српске, број 30/15 и 47/22)

Правилник о методологији за израчунавање енергетских карактеристика зграда (Службени гласник Републике Српске, број 30/15)

Правилник o општим правилима урбанистичке регулације и парцелације (Службeни глaсник Рeпубликe Српскe, брoj 115/13)

Правилник о садржају и контроли техничке документације ( Службени гласник Републике Српске, број 101/13)

Правилник о вршењу техничког прегледа објекта и осматрању тла и објеката у току њихове употребе (Службени гласник Републике Српске, број 100/13)

Уредба о висини накнаде за трошкове полагања стручног испита и висини накнада члановима комисија (Службени гласник Републике Српске, бр. 99/13 и 23/16)

Уредбa о висини накнаде за трошкове издавања лиценци (Службени гласник Републике Српске, брoj 99/13)

Уредбa  о условима, начину обрачуна и плаћању накнаде за легализацију објеката (Службени гласник Републике Српске, бр. 97/13 и 23/16)

Правилник о садржају, носиоцима просторно-информационог система и методологији прикупљања и обраде података (Службени гласник Републике Српске, број 93/13)

Правилник о условима за планирање и пројектовање објеката за несметано кретање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима (Службени гласник Републике Српске, број 93/13)

Правилник за израчунавање површина и запремина објеката (Службени гласник Републике Српске, број 93/13)

Правилник о условима за издавање и одузимање лиценци учесницима у грађењу (Службени гласник Републике Српске, бр. 70/13 и 24/15)

Правилник о начину израде, садржају и формирању докумената просторног уређења (Службени гласник Републике Српске, број 69/13)

Правилник о изради и доношењу докумената просторног уређења по скраћеном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 69/13)

Правилник о форми, садржају и начину издавања локацијских услова (Службени гласник Републике Српске, број 69/13)

Правилник о условима и начину полагања стручног испита (Службени гласник Републике Српске, број 69/13 и 99/19)

Правилник за доношење техничког одобрења (Службени гласник Републике Српске, број 93/12)

Правилник о издавању овлашћења за доношење докумената о усаглашености грађевинских производа (Службени гласник Републике Српске, број 93/12)

Правилник о начину спровођења поступка за оцјењивање усаглашености грађевинских производа (Службени гласник Републике Српске, број 93/12)

Правилник о означавању грађевиснких производа (Службени гласник Републике Српске, број 93/12)

Правилник о контролном поступку за грађевинске производе (Службени гласник Републике Српске, број 93/12)

Правилник о техничким нормативима за зидане зидове (Службени лист СФРЈ, број 87/91)

Правилник о техничким нормативима за дизалице (Службени лист СФРЈ, број 65/91)

Правилник о техничким нормативима за одређивање величина оптерећења мостова (Службени  лист СФРЈ, број 1/91)

Правилник о обавезном атестирању елемената типских грађевинских конструкција на отпорност према пожару и о условима које морају испуњавати организације овлаштене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ, број 24/90)

Правилник о обавезном атестирању фасадних опека и блокова од глине и о условима које морају испуњавати радне организације овлашћене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ, број 24/90)

Правилник о обавезном атестирању црепова од глине и о условима које морају испуњавати радне организације овлашћене за атестирање тих производа (Службени лист СФРЈ, брoj 24/90)

Правилник о техничким нормативима за пројектовање и извођење  завршних радова  у  грађевинарству  (Службени лист СФРЈ, број 21/90)

Правилник о техничким мормативима за темељење грађевинских објеката (Службени лист СФРЈ, број 15/90)

Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон справљен са природном и вештачком лакоагрегатном испуном (Службени лист СФРЈ, број 15/90)

Правилник о техничким нормативима за системе за вентилацију или климатизацију (Службени лист СФРЈ, број 38/89)

Правилник о техничким нормативима за пројектовање, производњу и извођење конструкција од префабрикованих елемената од неармираног и армираног ћелијастог бетона (Службени лист СФРЈ, број 14/89)

Правилник о условима за локацију, изградњу, пробни рад, пуштање у рад и коришћење нуклеарних објеката (Службени лист СФРЈ, број 52/88)

Правилник о техничким нормативима за оптерећења носећих грађевинских конструкција (Службени лист СФРЈ, број 26/88)

Правилник о техничким нормативима за сеизмичко осматрање високих брана (само одредбе Правилника које нису у супротности са одредбама сада важећих прописа, превасходно Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрање тла и објеката у току њихове употребе, Службени гласник РС 100/13) (Службени лист СФРЈ, број 6/88)

Наредба о обавезном атестирању хидроизолационих материјала импрегнисаних битуменом и битуменских трака (Службени лист СФРЈ, број 46/87)

Наредба о обавезном атестирању фракционисаног каменог агрегата за бетон и асфалт (Службени лист СФРЈ, број 41/87)

Правилник о техничким нормативима за бетон и армирани бетон (Службени лист СФРЈ, број 11/87)

Правилник о техничким нормативима за носеће челичне конструкције (Службени лист СФРЈ, број 61/86)

Правилник о техничким нормативима за висеће скеле на електрични погон (Службени лист СФРЈ, број 19/86)

Наредба о обавезном атестирању вијака, навртки и подлошки за спојеве носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 61/85)

Правилник о техничким нормативима за санацију, ојачавање и реконструкцију објеката високоградње оштећених земљотресом и за реконструкцију и ревитализацију објеката високоградње (Службени лист СФРЈ, број 52/85)

Правилник о техничким нормативима за челичне жице, шипке и ужад за преднапрезање конструкција (Службени лист СФРЈ, бр. 41/85 и 21/88)

Наредба о обавезном атестирању цемента (Службени лист СФРЈ, бр. 34/85 и 67/86 )

Наредба о обавезном атестирању префабрикованих елемената од ћелијастог бетона (Службени лист СФРЈ, број 34/85)

Наредба о обавезном атестирању додатака бетону (Службени лист СФРЈ, број 34/85)

Правилник о техничким нормативима за склоништа (Службени лист СФРЈ, број 55/83)

Правилник о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90)

Правилник о техничким нормативима за пројектовање и прорачун инжењерских објеката у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, бр. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 и 52/90)

Правилник о техничким нормативима за изградњу заклона (Службени лист СФРЈ, број 31/75)

Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и грађење тунела на путевима (Службени лист СФРЈ, број 59/73)

Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и грађење железничких тунела (Службени лист СФРЈ, број 55/73)

Правилник о техничким мерама и условима за преднапрегнути бетон (Службени лист СФРЈ, број 51/71)

Правилник о техничким мерама и условима за спрегнуте конструкције (Службени лист СФРЈ, број 35/70)

Правилник о техничким мјерама и условима за проветравање у стамбеним зградама (Службени лист СФРЈ, број 35/70)

Правилник о техничким мјерама и условима за звучну заштиту зграда (Службени лист СФРЈ, број 35/70)

Правилник о техничким мерама и условима за заштиту челичних конструкција од корозије (Службени лист СФРЈ, број 32/70)

Правилник о техничким мјерама и условима за пројектовање и извођење бетонских и армирано-бетонских конструкција у срединама изложеним агресивном дејству воде и тла (Службени лист СФРЈ, број 32/70)

Правилник о техничким мерама и условима за монтажу челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 29/70)

Правилник о техничким мерама и условима за изградњу простора и уређаја за прикупљање и одношење отпадних материја из стамбених зграда (Службени лист СФРЈ, број 28/70)

Правилник о техничким мјерама и условима за топлотну енергију у зградама (Службени лист СФРЈ, број 28/70)

Правилник о техничким мерама и условима за извођење истраживачких радова при изградњи великих обејката (Службени лист СФРЈ, број 3/70)

Правилник о техничким мерама и условима за изградњу објеката за одбрану од поплава (Службени лист СФРЈ, број 2/70)

Правилник о техничким мерама и условима за угљоводоничне хидроизолације кровова и тераса (Службени лист СФРЈ, број 26/69)

Правилник о техничким мерама и условима за изградњу стамбених објеката по систему модуларне координације мера (Службени лист СФРЈ, број 26/69)

Правилник о техничким прописима о громобранима (Службени лист СФРЈ, број 13/68)

Правилник о минималним техничким условима за изградњу станова (Службени лист СФРЈ, број 45/67)

Правилник о техничким прописима за лаке челичне грађевине код носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 6/65)

Правилник о техничким прописима за спојеве са преднапрегнутим вијцима код носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 6/65)

Правилник о техничким прописима за преглед и испитивање носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 6/65)

Правилник о техничким прописима за одржавање челичних конструкција за време експлоатације код носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 6/65)

Правилник о техничким прописима за једноставне конструкције зграда код носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 6/65)

Правилник о техничким прописима за носеће челичне конструкције спојене заковицама и вијцима (Службени лист СФРЈ, број 41/64)

Правилник о техничким прописима за заварене челичне конструкције код носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 41/64)

Правилник о техничким прописима о квалитету заварених спојева за носеће челичне конструкције (Службени лист СФРЈ, број 41/64)

Правилник о техничким прописима за толеранцију мера и облика код носећих челичних конструкција (Службени лист СФРЈ, број 41/64)

Правилник о техничким прописима о дејству ветра на носеће челичне конструкције (Службени лист СФРЈ, број 41/64)

Правилник о привременим техничким прописима за грађење у сеизмичким подручјима (Службени лист СФРЈ, број 39/64)

Заштита животне средине

Закон о заштити природе (Службени гласник Републике Српске, број 20/14)

Закон о управљању отпадом (Службени гласник Републике Српске, број 111/13, 106/15, 16/18, 70/20, 63/21 и 65/21)

Закон о заштити животне средне (Службени гласник Републике Српске, бр. 71/12, 79/15 и 70/20)

Закон о заштити ваздуха (Службени гласник Републике Српске, брoj 124/11, и 46/17)

Правилник о управљању отпадним возилима (Службени гласник Републике Српске, број 44/23)

Правилник о управљању отпадом од електричних и електронских производа (Службени гласник Републике Српске, број 36/23)

Правилник о граничним вриједностима интензитета буке (Службени гласник Републике Српске, број 2/23)

Правилник о управљању истрошеним батеријама и акумулаторима (Службени гласник Републике Српске, број 66/22)

Правилник о управљању отпадним гумама (Службени гласник Републике Српске, број 16/22 и 62/22)

Правилник о управљању отпадним уљима (Службени гласник Републике Српске, број 9/22 и 62/22)

Правилник о граничним и ремедијационим вриједностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту (Службени гласник Републике Српске, број 82/21)

Уредба о управљању амбалажом и амбалажним отпадом (Службени гласник Републике Српске, број 24/21)

Правилник о обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада (Службени гласник Републике Српске, брoj 87/20 и 56/23)

Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач и замјенским супстанцама (Службени гласник Републике Српске, брoj 66/20)

Правилник о поступању са уређајима и отпадом који садрже полихлорована једињења (Службени гласник Републике Српске, број 51/19)

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од дуготрајних органских загађујућих материјала (Службени гласник Републике Српске, број 32/19 и 59/22)

Правилник о начину и поступку управљања отпадом од титан-диоксида и мјерама мониторинга животне средине на локацији (Службени гласник Републике Српске, број 7/19)

Правилник о управљању отпадом који садржи азбест (Службени гласник Републике Српске, број 47/18)

Правилник о условима за издавање дозволе за мониторинг квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 3/18, 57/18 и 63/19)

Правилник о специјалним техничко-технолошким рјешењима која омогућавају несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња (Службени гласник Републике Српске, број 66/17)

Уредба о термичком третману отпада (Службени гласник Републике Српске, број 54/17)

Правилник о престанку важења Правилника о врстама отпада и дјелатностима управљања отпадом за које је потребна дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 18/17)

Правилник о изгледу знака заштите природе (Службени гласник Републике Српске, број 50/16)

Уредба о висини накнаде за трошкове издавања лиценци из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 19/16)

Правилник о општој и посебној документацији која се подноси уз захтјев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада (Службени гласник Републике Српске, број 5/16)

Уредба о листама отпада и документима за прекогранично кретање отпада (Службени гласник Републике Српске, број 86/15)

Правилник о методологији прикупљања податка о отпаду и њиховој евиденцији (Службени гласник Републике Српске, број 71/15)

Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије (Службени гласник Републике Српске, број 61/15)

Правилник о начину складиштења, паковања и обиљежавања опасног отпада (Службени гласник Републике Српске, број 49/15)

Правилник о садржини, начину вођења и изгледу регистра издатих дозвола за управљање отпадом (Службени гласник Републике Српске, број 43/15 и 14/18)

Уредба о одлагању отпада на депоније (Службени гласник Републике Српске, број 36/15)

Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за његово попуњавање (Службени гласник Републике Српске, број 21/15)

Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Службени гласник Републике Српске, број 19/15  и 79/18)

Правилник о обрасцу захтјева за издавање дозволе за скадиштење, третман и одлагање отпада (Службени гласник Републике Српске, број 18/15)

Правилник о мјерама за спречавање и смањење загађивања ваздуха и побољшање квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 3/15, 51/15, 47/16 и 16/19)

Правилник о активностима и начину израде најбољих расположивих техника (Службени гласник Републике Српске, број 108/13)

Правилник о садржини и начину вођења рeгистра издатих еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 108/13)

Правилник о еко-ознакама и о начину управљања еко-ознакама (Службени гласник Републике Српске, број 108/13)

Правилник о условима за обављање дјелатности из области заштите животне средине (Службени гласник Републике Српске, број 28/13, 74/18 и 63/22)

Правилник о поступку ревизије и обнављања еколошких дозвола (Службени гласник Републике Српске, број 28/13 и 104/17)

Уредба о условима за мониторинг квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 124/12)

Уредба о успостављању републичке мреже  мјерних станица и мјерних мјеста (Службени гласник Републике Српске, број 124/12)

Уредба о вриједностима квалитета ваздуха (Службени гласник Републике Српске, број 124/12)

Правилник о постројењима која могу бити изграђена и пуштена у рад само уколико имају еколошку дозволу (Службени гласник Републике Српске, број 124/12)

Правилник о пројектима за које се спроводи процена утицаја на животну средину и критеријумима за одлучивање о обавези спровођења и обиму процјене утицаја на животну средину (Службени гласник Републике Српске, број 124/12)

Правилник о методологији и начину вођења регистра постројења и загађивача (Службени гласник Републике Српске, брoj 92/07)

Правилник о начину успостављања и управљања информативним системом за заштиту природе и систему праћења (Службени гласник Републике Српске, брoj 85/05)

Правилник о емисији испарљивих органских једињења (Службени гласник Републике Српске, брoj 39/05)

Правилник о дозвољеним границама интензитета звука и шума (Службени лист СР БиХ, брoj 46/89)