Републички завод за стандардизацију и метрологију

Стандардизација

Закон о стандардизацији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 13/02 )

Одлука о цијенама стандарда Републике Српске и осталих публикација (Службени гласник Републике Српске, број 13/01 )

 

Контрола предмета од драгоцјених метала – општи прописи

Закон о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, бр. 13/02 и 100/11)

Правилник о начину поступања приликом вршења надзора над предметима од драгоцјених метала (Службени гласник Републике Српске, број 61/14)

Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица за вршење надзора (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Правилник о облицима и садржају жигова за верификацију предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/05, 51/05, 83/07 и 46/10)

Правилник о знаку произвођача и знаку увозника предмета од драгоцјених метала (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Правилник о ознакама финоће предмета од драгоцјених метала (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Правилник о условима за додјељивање знака произвођача или знака увозника предмета од драгоцјених метала (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Правилник о условима израде предмета од драгоцјених метала (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Правилник о условима за обављање верификације предмета од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача или увозника (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Упутство о поступку верификације предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 10/05)

Упутство о поступку утврђивања испуњености услова за додјељивање знака произвођача/увозника и за верификацију предмета од драгоцјених метала у радним просторијама произвођача/увозника у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/05, 46/07, 26/08 и 46/10)

Одлука о висини и начину плаћања трошкова у вези са испитивањем и жигосањем предмета од драгоцјених метала (Службени гласник Републике Српске, број 13/01)

Правилник о начину вршења контроле и степену финоће златних полуфабриката за зубнопротетске предмете (Службени гласник Републике Српске, број 45/00)

Метрологија – општи прописи

Закон о метрологији у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 132/22)

Закон о мјерним јединицама Босне и Херцеговине (Службени лист Босне и Херцеговине, број 19/01 )

Правилник о мјерним боцама (Службени гласник Републике Српске, број 52/21)

Правилник о мјерним трансформаторима (Службени гласник Републике Српске, број 52/21)

Правилник о мјерним инструментима (Службени гласник Републике Српске, број 40/21)
( Нормативна документа OIMLСтандарди - Правилник о мјерним инструментима )

Правилник о неаутоматским вагама (Службени гласник Републике Српске, број 37/21)
( Стандард - Правилник о неаутоматским вагама )

Правилник о врстама мјерила за која је обавезна верификација (Службени гласник Републике Српске, број 98/23 )

Правилник о поступку овлашћивања тијела за верификацију мјерила (Службени гласник Републике Српске, број 98/23 )

Правилник о верификацији мјерила (Службени гласник Републике Српске, број 61/14)

Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију мјерила у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, број 61/14 ) са прилозима;

Правилник о начину вршења метролошког надзора (Службени гласник Републике Српске, број 61/14 )

Правилик о претпакованим производима (Службени гласник Републике Српске, број 61/14 ) са прилозима.

Упутство о начину испитивања типа мјерила (Службени гласник Републике Српске, број 8/01 )

Упутство за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање (верификацију) мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију (Службени гласник Републике Српске, бр. 24/01 , 46/07 и 46/10), са прилогом:

а) Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова за образовање лабораторија;

Одлука о висини и начину плаћања накнада за верификацију мјерила и других послова из области метрологије (Службени гласник Републике Српске, број 36/14 )

Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица за вршење надзора (над мјерилима, предпакованим производима и предметима од драгоцјених метала) (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/05 и 75/07)

Упутство о поступању увозника и издавању потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе или продају са консигнационог складишта (Службени гласник Републике Српске, бр.10/05 и 46/07) са прилозима:

а) Захтјев за издавање потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе и

б) Потврде о испуњавању основних метролошких захтјева за мјерила која се увозе.

 

Метрологија – посебни прописи

Водомјери
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера(Службени лист СФРЈ 61/86
Правилник о метролошким условима за водомјере (Службени лист СФРЈ 51/86 )
Метролошко упутство за преглед водомјера (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90 )
Гасомјери
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед плиномјера и коректора (Службени лист СФРЈ 18/88 )
Правилник о метролошким условима за мјерила која коригују запремину протеклог гаса (Службени лист СФРЈ 9/85 и 8/86 )
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила за запремину гаса (Службени гласник Р.Српске 87/05 )
Метролошко упутство за преглед коректора (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/87 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) гасомјера (2006 )
Мјерни системи за непрекидно и динамичко мјерење количине течности различитих од воде
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед проточних мјерила запремине течности (Службени лист СФРЈ 30/86 )
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса (Службени гласник Р.Српске 47/06 )
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива (Службени гласник Р.Српске 15/07 )
Правилник о условима за образовање лабораторија за верификацију мјерила запремине течног нафтног гаса која се налазе у мјерном склопу (Службени гласник Р.Српске 63/12 )
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине за резне течности која се налазе у мјерном склопу (Службени лист СФРЈ 9/85 )
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине за резне течности, са непосредним мјерењем запремине (Службени лист СФРЈ 11/85 )
Правилник о метролошким условима за справе за мјерење течних горива (Службени лист СФРЈ 48/85 и 20/86 )
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине течности с посредним начином мјерења (Службени лист СФРЈ 7/92 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса (Службени гласник Р.Српске 47/06 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива (Службени гласник Р.Српске 15/07 )
Метролошко упутство за преглед (верификацију) проточних мјерила запремине на мјесту коришћења (Службени гласник Р.Српске 38/05 )
Резервоари
Правилник о начину и условима за образовање лабораторија за баждарење положених цилиндричних резервоара (Службени гласник Р.Српске 109/03 )
Правилник о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре (Службени лист СФРЈ 26/81 )
Правилник о метролошким условима за вертикалне цилиндричне резервоаре (Службени лист СФРЈ 3/85 )
Метролошко упутство за баждарење положених цилиндричних резервоара (Службени гласник Р.Српске 109/03 )
Млијекомјери и лактофризи
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед ресхладних посуда за млијеко (лактофриза), млијекомјера и мјерних посуда (Службени лист СФРЈ 30/91 )
Правилник о метролошким условима за расхладне посуде за млијеко (лактофризе) (Службени лист СФРЈ 29 /91)
Метролошко упутство за преглед расхладних судова за млијеко (лактофриза), млијекомјера и мјерних судова (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/91)
Бројила електричне енергије
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед бројила електричне енергије (Службени лист СФРЈ 21/90 )
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 0.2S и 0.5S (Службени лист СФРЈ 28/89 )
Правилник о метролошким условима за индукциона бројила за електричну енергију (Службени лист СФРЈ 54/89 )
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 1и 2 (Службени лист СФРЈ 9/92 )
Правилник о метролошким условима за електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије, класе тачности 2 и 3 (Службени гласник Р.Српске 87/05 )
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије на аутоматским и полуаутоматским уређајима (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83 )
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) електронских бројила електричне енергије (Службени гласник Р.Српске 101/06)
Мјерни трансформатори
Правилник о мјерним трасформаторима (Службени гласник Р.Српске 52/21)
Мјерила топлотне енергије
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07 )
Правилник о метролошким условима за мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
Ваге са аутоматским и полуаутоматским функционисањем
Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем (Службени лист СФРЈ 1/84 )
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге за грађевинске сврхе (Службени лист СФРЈ 19/86 )
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мјерења (Службени лист СФРЈ 59/87 )
Правилник о метролошким условима зта мјерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 (Службени лист СФРЈ 64/89 )
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге за мјерење возила у покрету (Службени лист СФРЈ 33/84 )
Метролошко упутство за преглед мјерила масе - аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90 )
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге за мјерење возила у покрету (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/86 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила масе – вага са аутоматским функционисањем (Службени гласник Р.Српске 38/05 )
Ваге неаутоматске до 9000 kg
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед мјерила масе (Службени лист СФРЈ 20/90 )
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности (I), (II), (III) и (IIII) (Службени лист СФРЈ 4/87 )
Метролошко упутство за преглед вага са неаутоматским функционисањем класе тачности (I) и (II)(Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/81 )
Метролошко упутство за преглед електромеханичких мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара (Гласник савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85 )
Ваге неаутоматске преко 9000 kg
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем макс. мјерења преко 9000 kg (Службени лист СФРЈ 3/83 )
Тегови класе F2, M1, M2
Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg (Службени лист СФРЈ 54/88 и 54/89 )
Правилник о метролошким условима за преглед тегова од 1 mg до 50 kg(Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/81 )
Мјерила дужине опште намјене
Правилник о метролошким условима за мјерила дебљине (Службени лист СФРЈ 36/86 )
Правилник о метролошким условима за машине за мјерење дужине жице и кабла (Службени лист СФРЈ 51/86 )
Правилник о метролошким условима за мјерила дужине опште намјене (Службени лист СФРЈ 18/88 и 26/90 )
Метролошко упутство за преглед мјерних летава које служе за мјерење нивоа течних горива (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83 )
Метролошко упутство за преглед машина за мјерење дужине жице и кабла (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/86 )
Метролошко упутство за преглед мјерила дебљине (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/87 )
Аутоматска мјерила нивоа течности у резервоарима
Правилник о метролошким условима за аутоматска мјерила нивоа течности у непокретним резервоарима (Службени лист СФРЈ 76/90 )
Метролошко упутство за преглед аутоматских мјерила нивоа течности, са покретним мјерним елементом, у положеним цилиндричним резервоарима (2000)
Манометри за мјерење притиска у пнеуматицима
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед манометара, вакуумметара и мановакуумметара (Службени лист СФРЈ 20/86 )
Правилник о метролошким условима за манометре за мјерење притиска у пнеуматицима (Службени лист СФРЈ 20/86 и 10/87 )
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење притиска у пнеуматицима (Службени гласник Р.Српске 9/05 )
Анализатори издувних гасова
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед анализатора гасова (Службени лист СФРЈ 66/89 )
Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије (Службени лист СФРЈ 48/85 и 83/87 )
Метролошко упутство за преглед анализатора гасова (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89 )
Опациметри
Правилник о метролошким условима за опациметре (Службени гласник Р.Српске 8/07 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) опациметара (Службени гласник Р.Српске 8/07 )
Уређаји за мјерење силе кочења код моторних возила
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед   и жигосање (верификацију) мјерила силе (Службени гласник Р.Српске 38/05 )
Правилник о метролошким условима за уређаје са ваљцима за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила (Службени лист СФРЈ 31/87 )
Метролошко упутство за преглед уређаја са ваљцима за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила (Службени гласник Р.Српске 9/05 )
Уређаји за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (реглоскопи)
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) реглоскопа – уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 102/06 )
Правилник о метролошким условима за реглоскопе – уређаје за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 102/06 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) реглоскопа - уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 101/06 )
Таксиметри
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед таксиметара (Службени лист СФРЈ 21/86 )
Правилник о метролошким условима за таксиметре (Службени лист СФРЈ 9/85 )
Метролошко упутство за преглед таксиметара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/86 )
Мјерила за контролу брзине возила у саобраћају
Правилник о мјерилима брзине возила у саобраћају (Службени гласник Р.Српске 16/22)
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила у саобраћају (Службени гласник Р.Српске 63/12 )
Мјерила за одређивање густине и концентрације која се користе у промету робе
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед ареометара и алкохолометара (Службени лист СФРЈ 7/86 )
Правилник о метролошким условима за ареометре сталне масе (Службени лист СФРЈ 54/85 )
Правилник о метролошким условима за алкохолометре (Службени лист СФРЈ 6/85 )
Метролошко упутство за преглед ареометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85 )
Метролошко упутство за преглед алкохолометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85 )
Рефрактометри који се користе у промету робе
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) рефрактометара (Службени гласник Р.Српске 8/07 )
Правилник о метролошким условима за аутоматске рефрактометре којима се мјери масени садржај шећера у шири (Службени лист СФРЈ 70/89 и 74/90 )
Правилник о метролошким условима за ручне и Аббе рефрактометре (Службени гласник Р.Српске 87/05 )
Метролошко упутство за преглед аутоматских рефрактометара којима се мјери масени садржај шећера у шири (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) ручних и Аббе рефрактометара (Службени гласник Р.Српске 87/05 )
Етилометри
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) етилометара (Службени гласник Р.Српске 63/12 )
Правилник о метролошким условима за етилометре (Службени гласник Р.Српске 63/12 )
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) етилометара (Службени гласник Р.Српске 63/12 )
Влагомјери за житарице и уљарице
Правилник о условима за формирање лабораторија за преглед   влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица (Службени лист СФРЈ 5/86 )
Правилник о метролошким условима за влагомјере за зрна житарица и сјеменке уљарица (Службени гласник Р.Српске 9/05 )
Метролошко упутство за преглед влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/88 )
Угоститељске посуде
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед угоститељских посуда (Службени лист СФРЈ 27/85 )
Правилник о метролошким условима за угоститељске посуде од стакла (Службени лист СФРЈ 31/84 )
Метролошко упутство за преглед угоститељских судова поступком узимања узорака (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/82 )
Мјерила у здравству
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед манометара за мјерење крвног притиска (Службени лист СФРЈ 20/86 )
Правилник о метролошким условима за манометре за мјерење крвног притиска (Службени лист СФРЈ 20/86 )
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење крвног притиска (Службени гласник Р.Српске 9/05 )
Правилник о верификацији анестезиолошких машина (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији дефибрилатора (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији дијализних апарата (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији електрокардиографа (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији инфузомата (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији перфузора (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији инкубатора за неонаталне и педијатријске пацијенте (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији пацијент - монитора (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији респиратора (Службени гласник Р.Српске 98/23)
Правилник о верификацији терапеутских ултразвучних уређаја (Службени гласник Р.Српске 98/23)

 

 Републички завод за стандардизацију и метрологију је донио сљедеће прописе:

 • Правилник о престанку примјене правилникâ из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 65/17
 • Правилник о престанку важења правилникâ из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 65/17)
 • Метролошко упутство о престанку примјене метролошких упутставâ из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 65/17)
 • Метролошко упутство о престанку важења метролошких упутставâ из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 65/17)
 • Наредба о престанку примјене наредби из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 65/17)
 • Рјешење о престанку важења рјешења из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 66/17)
 • Упутство о престанку примјене упутставâ и класификацијâ из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 66/17)
 • Правилник о престанку примјене правилника из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 52/21)
 • Правилник о престанку важења правилника из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 52/21)
 • Наредбу о престанку важења наредбе о врстама мјерила/еталона и подручју на коме подручне организационе јединице Републичког завода за стандардизацију, патенте, мјере и драгоцјене метале врше преглед мјерила/еталона (Службени гласник Р. Српске 52/21)
 • Упутство о престанку примјене метролошких упутстава из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 52/21)
 • Упутство о престанку важења метролошких упутстава из области законске метрологије (Службени гласник Р. Српске 52/21)