Надлежност Републичког завода

Републички завод за стандардизацију и метрологију врши управне и друге стручне послове који се односе на: доношење прописа у области стандардизације; доношење и дистрибуцију стандарда Републике Српске (СРС стандарди); учествовање у изради и доношењу стандарда Босне и Херцеговине (БАС стандарди); формирање стандардотеке и базе података о стандардима; доношење прописа из области законске метрологије; вршење испитивања типа мјерила и верификације мјерила; оцјењивање испуњености услова лабораторија које врше припрему мјерила и верификације мјерила; овлашћивање лабораторија за вршење верификације мјерила; именовање тијела за оцјену усаглашености мјерила са прописаним захтјевима; признавање страних исправа о усаглашености; осигурање сљедивости еталона и референтних материјала; учествовање у одржавању и чувању еталона и референтних материјала; доношење прописа из области контроле предмета од драгоцјених метала у Републици Српској; вршење испитивања и верификације предмета од драгоцијених метала; вођење регистра одобрених знакова произвођача и увозника предмета од драгоцјених метала; доношење прописа из области претпакованих производа; метролошки надзор над мјерилима, предметима од драгоцјених метала и претпакованим производима; вођење републичке контакт тачке за стандарде и прописе; вођење и одржавање регистра техничких прописа Републике Српске; додјељивање јединственог броја именованом тијелу за оцјењивање усаглашености производа; вођење обједињене листе именованих тијела за оцјењивање усаглашености производа Републике Српске и обављање осталих послова из области стандардизације, метрологије, контроле предмета од драгоцјених метала, претпакованих производа и оцјене усаглашености производа прописане посебним законима и прописима Републике Српске и Босне и Херцеговине.

Републички завод за стандардизацију и метрологију као управна организација дјелује у саставу Министарства привреде и предузетништве Републике Српске.

Надлежност и дјелатност Републичког завода у подручју законске метрологије прописана је Законом о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр.115/18) и Законом о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 33/16) који је усклађен са Законом о метрологији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр.19/01).