Систем метрологије у БиХ

 

 

Систем законске метрологије у Босни и Херцеговини усаглашен је са одговарајућим системом Европске уније и уређен Законом о мјерним јединицама Босне и Херцеговине („Службени гласник Републике Српске“, бр. 40/00) и Законом о метрологији Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 19/01).

 

Законском метрологијом уређена је област метрологије која се односи на мјерне јединице, мјерне методе и мјерила са становишта примјене обавезних техничких и законских захтјева у циљу обезбјеђења тачности мјерења.

 

Основни субјекти система законске метрологије у Босни и Херцеговини су:

  • Институт за метрологију Босне и Херцеговине, који свој развој и дјелатности усмјерава преко Савјета за метрологију Босне и Херцеговине;
  • Ентитетске метролошке институције Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине;
  • Савјет за метрологију Републике Српске;
  • Стручна радна тијела Института за метрологију Босне и Херцеговине;
  • Овлашћена тијела
  • Именоване и образоване метролошке лабораторије.

Институт за метрологију Босне и Херцеговине надлежан је за: остваривање еталонске базе еталона и референтних материјала Босне и Херцеговине, проглашавање, одржавање и обезбјеђење међународне сљедивости државних еталона, оцјењивање усаглашености мјерила, прописивање метролошких захтјева за еталоне, референтне материјале и мјерила, прописивање начина означавања, дозвољена одступања и начин надзора над претпакованим производима у Босни и Херцеговини и др.

 

Ентитетске метролошке институције - Републички завод за стандардизацију и метрологију Бања Лука и Федерални завод за мјеритељство Мостар, надлежне су за:  прву, периодичну и ванредну верификацију (преглед и жигосање) мјерила, припрему и доношење метролошких прописа о верификацији мјерила, учешће у остваривању, употреби и обезбјеђењу сљедивости мјерења, еталона и референтних материјала, метролошки надзор у области законске метрологије, предпакованих производа и контроле предмета од драгоцјених метала и др.

 
 
Овлашћена тијела обављају послове верификације мјерила у складу са законом и метролошким прописима донесеним на основу закона.

 

Именоване и образоване метролошке лабораторије обављају послове законске метрологије - испитивање и верификација еталона и мјерила у складу са законом,  метролошким прописима и именовању,  односно рјешењу о образовању лабораторије.