Дефиниције основних појмова из области метрологије

У складу са вежећим законима Босне и Херцеговине и Републике Српске и добром европском праксом важе следеће дефиниције и информације из области метрологије:  

 Метрологија је научно-стручна област која се односи на мјерење.

 Постоји: научна, законска и индустријска метрологија;

 Законска метрологија - област метрологије која се бави мјерним јединицама, мјерним методама и мјерилима са становишта примјене обавезних техничких и законских захтјева у циљу остваривања сигурности и тачности мјерења. Ова метрологија обухвата само мјерила која се користе у областима:

  • Заштите здравља  и живота људи и животиња,
  • Заштите околине и техничке безбједности,
  • Промета добара и услуга и заштите потрошача и
  • Поступака пред правосудним и управним органима. (Сва остала подручја се сматрају индустријском, односно научном метрологијом).

Мјерење је скуп поступака којима се утврђује вриједност неке величине.

Мјерило је уређај намијењен за извођење мјерења самостално или са додатним уређајима.

Мјерни систем је функционално повезани скуп мјерила и друге мјерне опреме који служи за извођење одређених мјерења.

Оцјењивање усаглашености мјерила је низ поступака којима се утврђује (оцјењује) испуњеност прописаних метролошких својстава и употребљивост одређеног типа мјерила. (Проводи се прије пуштања мјерила на тржиште и/или употребу).

Верификација мјерила је низ поступака којима се утврђује да ли конкретно мјерило испуњава прописане захтјеве. (Проводи се прије и/или послије  пуштања мјерила на тржиште или у употребу).

Еталон је материјализована мјера, мјерило, референтни материјал или мјерни систем намјењен да дефинише, оствари, чува или репродукује јединицу или једну или више вриједности величине која  служи као референца.

Калибрација (еталонирање) је скуп поступака којима се у одређеним условима успоставља  однос између вриједности величине коју показује неко мјерило и одговарајућих вриједности остварених еталоном .

Законске мјерне јединице су мјерне јединице утврђене законом које се морају поштовати. У Босни и Херцеговини и Републици Српској то су:

1. Јединице међународног система-SI:

  • Основне мјерне величине и њихове  јединице (међународни SI систем):  дужина –метар; маса - килограм; вријеме - секунда; електрична струја - ампер; термодинамичка температура - келвин; јачина свјетлости - кандела и количина материје (супстанце) - мол;
  • Допунске мјерне величине и њихове  јединице - угао (у равни) - радијан и просторни угао (стерадијан) и
  • Изведене величине и њихове  јединице (нпр: површина - квадратни метар).

2. Изнимно допуштене (нпр. за масу – тона),

3. Децималне (нпр. за масу – грам) и

4. Сложене (нпр. снага - волтампер VА).

Напомена: Све јединице имају своје међународне ознаке, а то су латинична, углавном мала или ријетко велика слова.