Telefon za hitne intervencije na proizvodima za čišćenje

Pitanje 16.04.2015

Mi smo firma sa sjedištem u Sarajevu ,Federacija BiH ,koja između ostalog uvozi i profesionalna sredstva za ćišćenje. Uz svaku proizvod ispručilac sredstava Caramba Bremen GmbH , Bergedorfer Straße 6-8 , D-28219 Bremen , Germany , nam dostavlja List sa siguronosnim tehničkim podacima (MSDS).U prvom odjeljku se nalazi identifikacija prozvoda,upotreba koja se ne preporučuje, detalji o dobavljaču koji obezbjeđuje list sa sigurnosnim podacima ,odnosno naziv proizvođača,i naziv isporučioca.

Pored toga nalazi se broj telefona nadležnog organa za hitne intervencije ( Emergenciy telephone number ) u toku radnog vremena i van radnog vremena (npr. u slučajevima kada bi bilo ugroženo zdravlje onoga ko koristi navedena sredstva i slično) .Do sada je taj broj telefona bio u zemlji isporučioca.

Od našeg partnera smo dobili pismo kojom traže pomoć što se tiče BiH. Prema novim smjernicama EU ubuduće treba staviti broj telefona za hitne intervencije u državi gdje se proizvod distribuira.

U tom smislu Vas molimo da nas uputite koji bi to broj telefona bio za BiH.

 

Odgovor 23.04.2015

U Republici Srpskoj prema Pravilniku o sadržaju bezbjedonosno-tehničkog lista („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 104/13) kao broj telefona za hitne slučajeve, navodi se broj telefona službe koja pruža informacije u hitnim slučajevima, te broj telefona za medicinske informacije, sa naznakom vrste informacija koje služba pruža. Kao služba za hitne slučajeve navodi se Operativno-komunikativni centar (121) koji je definisan Zakonom o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 121/12), te posebno Uredbom o organizaciji i načinu funkcionsanja sistema osmatranja, obavještavanja i uzbunjivanja (“Službeni glasnik Republike Srpske”, 65/13) koja je donesena na osnovu navedenog zakona. Broj 121 se u Republici Srpskoj koristi do uvođenja jedinstvenog broja za hitne situacije (112). Broj telefona za medicinske informacije je: 124 (0-24h)
Kao pomoć proizvođačima i prometnicima hemikalija za izradu BTL-a pripremljen je obrazac koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite.
U Federaciji Bosne i Hercegovine nije donesen Zakon o hemikalijama, kojim treba, između ostalog, da se regulira sadržaj sigurnosno-tehničkog lista. U Zakonu o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10), u članku 149. propisano je da se radi stalnog prikupljanja podataka o svim vrstama pojava i opasnosti koje mogu dovesti do prirodne ili druge nesreće, kao i podataka o posljedicama koje su nastale pojavom prirodne ili druge nesreće po ljude i materijalna dobra na ugroženom području, obradu tih podatka i njihove distribucije nadležnim organima vlasti i pravnim licima, kao i prenošenje naredbi štaba civilne zaštite u vrijeme funkcioniranja tih štabova, formiraju operativni centri civilne zaštite 112. Član 157. stav 4. ovog zakona propisuje da se Federalni operativni centar funkcionalno uvezuje sa Centrom BiH - 112 i tom centru stalno dostavlja sve podatke i informacije iz svoje nadležnosti.