Uvoz hemijskih proizvoda za čišćenje industrijskih mašina

Pitanje: 17.03.2015. god.

Molimo Vas da nam odgovorite koje obaveze imamo kao poslovni subjekt prilikom uvoza hemijskih proizvoda koja služe za čišćenje industrijskih mašina (sredstva za odmašćivanje, sredstva za čišćenje sanitarija, sredstva za zaštitu od korozije i sl.)? Proizvodi koje bi uvozili su proizvedeni u državama članicama EU (Njemačka, Austrija, Mađarska, Italija). Proizvodi imaju sledeće certifikate: VOC plavi, VOC zeleni i NSF te im je dodijeljena oznaka „Produkt-Prädikat“.
Vezano na certifikate osim obaveze prevođenja istih, koje su naše druge obaveze u vezi toga tj. da li je potrebno dobiti potvrde nekog tijela iz BiH o priznavanju certifikata?
Drugo pitanje se odnosi na bezbjednosno-tehničke listove tj. koja tijela su u BiH akreditovana za izdavanje istih za ovu vrstu proizvoda, te za koje proizvode je obavezna izrada bezbjednosno-tehničkih listova?

Odgovor:

Poštovani,
Na temelju Vašeg upita od 10.03.2015. godine, obavještavamo Vas:
- Za područje Republike Srpske, za uvoz kemikalija/otrova uvoznik je dužan:
o prije carinjenja obavijesti graničnog zdravstvenog/sanitarnog inspektora o prispijeću pošiljke,
o za svaku prispjelu pošiljku podnijeti pismeni zahtjev za sanitarni pregled pošiljke,
o dostaviti odobrenje od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske za kemikalije koje se ne upisuju u Inventar hemikalija i odobrenje za obavljanje djelatnosti.
Osnovna zakonska regulativa, koju primjenjuje granična zdravstvena inspekcija Republike Srpske u inspekcijskom nadzoru nad uvozom hemikalija je:
- Zakon o inspekcijama u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik RS“, br. 74/10, 109/12, 117/12),
- Zakon o hemikalijama („Službeni glasnik RS”, br. 25/09),
- Zakon o prevozu opasnih materija („Službeni glasnik RS”, br. 1/08).
U Republici Srpskoj prema Zakonu o hemikalijama (“Službeni glasnik RS”, br. 25/09), pravno lice koje kao registrovani proizvođač ili uvoznik stavlja opasnu hemikaliju ili proizvod koji je sadrži na tržište dužan je da tu opasnu hemikaliju ili proizvod klasifikuje, obilježi i pakuje u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona (Opasne hemikalije su hemikalije koje se mogu klasifikovati u najmanje jednu od klasa opasnosti).
Proizvođač, uvoznik, dalji korisnik ili distributer opasne hemikalije koji stavlja na tržište opasnu hemikaliju pojedinačno ili proizvod, obavezan je da pruži primaocu hemikalije ili proizvoda, bezbjednosno-tehnički list - safety data sheet (u daljem tekstu: BTL) sa podacima o bezbjednosti urađen u skladu sa ovim zakonom i opštim aktima donesenim na osnovu njega. Pravilnik o sadržaju bezbjedonosno-tehničkog lista sa uputstvom o izradi BTL-a („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 100/10) propisuje detaljni sadržaj informacija u bezbjedonosno-tehničkom listu o opasnoj hemikaliji ili proizvodu i načinu izrade BTL-a od strane pravnog lica koje stavlja opasnu hemikaliju ili proizvod na tržište Republike Srpske.
BTL se dostavlja:
a) ako opasna hemikalija ili proizvod ispunjavaju kriterijume da budu klasifikovani kao opasni u skladu sa ovim zakonom, ili
b) ako je opasna hemikalija perzistentna, bioakumulativna i toksična (u daljem tekstu: PBT) ili veoma perzistentna i veoma bioakumulativna (u dalje tekstu:vPvB), ili
v) ako je opasna hemikalija uvrštena u odgovarajući spisak opasnih hemikalija u EU iz razloga različitih od onih koji su navedeni u prethodnim tačkama.
- Za područje Federacije BiH, za uvoz kemikalija/otrova uvoznik je dužan:
o prije carinjenja obavijesti graničnog zdravstvenog/sanitarnog inspektora o prispijeću pošiljke,
o za svaku prispjelu pošiljku podnijeti pismeni zahtjev za sanitarni pregled pošiljke,
o dostaviti rješenje Federalnog ministarstva zdravstva kojim je odobren uvoz i provoz firmi koja je registrirana u FBiH i odobrenje za obavljanje djelatnosti.
U Federaciji Bosne i Hercegovine osnovna zakonska regulativa koju primjenjuje granična sanitarna inspekcija Federacije BiH u inspekcijskom nadzoru nad prometom otrova je:
- Zakon o sanitarnoj inspekciji („Službeni list RBiH“, broj 02/92 i 13/94),
- Zakon o prometu otrova („Službeni list RBiH”, broj 02/92 i 13/94),
- Zakon o prijevozu opasnih materija („Službeni list RBiH, broj 2/92 i 13/98),
- Zakon o inspekcijama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 73/14).
U Federaciji BiH otrovi koji se stavljaju u promet moraju biti označeni u skladu sa odredbama Zakona o prometu otrova i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. Prema članku 26. ovog zakona moraju imati na svakom pakovanju, odnosno uz svako pakovanje otrova deklaraciju koja sadrži slijedeće podatke:
1. zaštićeni, generički i kemijski naziv otrova;
2. CAS registrirani broj;
3. sadržaj svih aktivnih supstanci i drugih sastojaka koji se u smislu ovog zakona smatraju
otrovima;
4. datum proizvodnje;
5. rok upotrebe;
6. naziv i adresu proizvođača;
7. način i uslove skladištenja i čuvanja;
8. znak opasnosti i oznake upozorenja i obavještenja.
Pored gore navedenih podataka deklaracija otrova iz Grupe I mora sadržati natpis: "Opasan otrov", iz Grupe II - natpis: "Otrov", a deklaracija otrova iz Grupe III - natpis:"Oprez", ispisane velikim slovima i označene uobičajenim simbolima kojima se označava otrovnost i štetnost pojedinih otrova. Ako su otrovi eksplozivni ili zapaljivi ili imaju oksidativno, nagrizajuće ili nadražujuće dejstvo, deklaracija mora, osim natpisa i simbola, sadržati i uobičajene simbole kojima se označava eksplozivnost, zapaljivost, oksidativno, nagrizajuće, odnosno nadražujuće dejstvo.
Pored deklaracije mora biti priloženo uputstvo sa sljedećim sadržajem: organoleptičke osobine otrova, način upotrebe otrova, simptomi trovanja i sredstva za zaštitu od trovanja, način i sredstva za pružanje prve pomoći u slučaju trovanja, sredstva za zaštitu radnika koji rukuju otrovom (maske, zaštitna obuća i odjeća), način uklanjanja, odnosno uništavanja neupotrijebljenog otrova i ambalaže, mjere za slučaj nezgode u zatvorenom prostoru i pri prijevozu, mjere za zaštitu životne sredine od štetnog dejstva otrova i značenje oznaka upozorenja i obavještenja.
Za područje Brčko distrikta BiH se ne izdaju odobrenja za uvoz otrova, nego se priznaju odobrenja izdata od strane entitetskih organa. U Brčko distriktu BiH se primjenjuju propisi Republike Srpske i Federacije BiH zavisno od mjesta teritorijalnog nadzora. Procedura je identična i prilikom izvoza i reeksporta kemikalija-otrova.
- Priznavanje dokumenata i znakova usklađenosti izdanih u inozemstvu
Uvjeti i način priznavanja dokumenata i znakova usklađenosti izdanih u inozemstvu za tehničke industrijske proizvode propisani su u Odluci o uvjetima i načinu priznavanja dokumenata i znakova usklađenosti izdanih u inozemstvu (“Službeni glasnik BiH“, broj 107/10).
Mišljenje navedeno u ovom dopisu služi isključivo za informiranje i nije pravno obavezujuće.
S poštovanjem,