Mинистарство унутрашњих послова

Заштита од пожара

Закон о заштити од пожара (Службени гласник Републике Српске, брoj 94/19)

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за рад на пословима заштите од пожара (Службени гласник Републике Српске, број 27/21)

Правилник о условима, основима и мјерилима за разврставање привредних друштава и других правних лица, органа управе и предузетника у одговарајуће категорије степена ризика угрожености од пожара (Службени гласник Републике Српске, број 6/21)

Правилник о посебним условима за вршење контролног испитивања апарата за гашење почетног пожара (Службени гласник Републике Српске, број 5/21 и 48/21)

Правилник о униформи и функционалним ознакама ватрогасаца-спасилаца у професионалим ватрогасно-спасилачким јединицама (Службени гласник Републике Српске, број 112/20)

Методологија за израду планова заштите од пожара (Службени гласник Републике Српске, број 94/20)

Правилник о условима за обављање димњачарске дјелатности (Службени гласник Републике Српске, брoj 94/20)

Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења и уређаја од пожара (Службени гласник Републике Српске, брoj 94/20)

Правилник о техничким нормативима за израду техничке документације којом морају бити снабдјевени, опрема и уређаји за откривање пожара и алармирање (Службени гласник Републике Српске, број 94/20)

Правилник о техничким нorмативима за стабилне инсталације за дојаву пожара (Службени гласник Републике Српске, број 71/20)

Правилник о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара (Службени гласник Републике Српске, број 66/20)

Правилник о вођењу евиденција (Службени гласник Републике Српске, број 62/20)

Правилник о техничким нормативима заштите од пожара у објектима у којима се окупља, борави или ради већи број лица (Службени гласник Републике Српске, број 62/20)

Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката код којих је повећан ризик од пожара, (Службени гласник Републике Српске, број 55/20)

Правилник о техничким захтјевима за заштиту гаража за путничке аутомобиле од пожара и експлозија (Службени гласник Републике Српске, број 11/18)

Правилник о техничким нормативима за заштиту угоститељских објеката од пожара (Службени гласник Републике Српске, број 11/18)

Правилник о техничким захтјевима безбједности од пожара спољних зидова зграда (Службени гласник Републике Српске, број 11/18)

Правила службе у ватрогасним јединицама (Службени гласник Републике Српске, број 74/13)

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за професионалне ватрогасце и руковoдиоце гашења пожара (Службени гласник Републике Српске, број 69/13)  

Правилник о мерама заштите шума и усева од пожара (Службени гласник Републике Српске, број 16/96)  

Правилник о техничким нормативима за заштиту складишта од пожара и експлозија (Службени лист СФРЈ, број 24/87)

Правилник о техничким нормативима за заштиту високих објеката од пожара (Службени лист СФРЈ, број 7/84)

Правилник о техничким нормативима за системе за одвођење дима и топлоте насталих у пожару (Службени лист СФРЈ, број 45/83)

Правилник о техничким нормативима за заштиту од пожара и експлозије при чишћењу судова за запаљиве течности (Службени лист СФРЈ, бр. 44/83 и 60/86)

Правилник о техничким нормативима за стабилне уређаје за гашење пожара угљен-диоксидом (Службени лист СФРЈ, бр. 44/83 и 31/89)

Наредба о одређивању апарата за гашење пожара који се могу стављати у промет само ако су снабдјевени гарантним листом и техничким упутством, и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбјеђеног сервиса за те апарате (Службени лист СФРЈ, број 35/83)

Наредба о обавезном атестирању ручних и превозних апарата за гашење пожара (Службени лист СФРЈ, број 16/83)

Наредба о одређивању апарата за гашење пожара који се могу стављати у промет само ако су снабдјевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбјеђеног сервисерања за те апарате (Службени лист СФРЈ, број 45/81)

Правилник о техничким нормативима за уређаје за аутоматско затварање врата или клапни отпорних према пожару (Службени лист СФРЈ, број 35/80)

Превоз опасних материја

Закон о превозу опасних материја Службени гласник Републике Српске, број 15/16)

Правилник о начину превоза опасних материја у друмском саобраћају (Службени гласник Републике Српске, број 7/17)

Правилник о повреди одредаба о превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске, број 7/17)

Правилник о стручном оспособљавању савјетника за безбједност и условима које морају испуњавати установе које врше стручно оспособљавање савјетника за безбједност (Службени гласник Републике Српске, број 82/16 )

Правилник о техничким условима које морају да испуњавају привредна друштва и друга правна лица која врше стручно оспособљавање возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске, број 50/13)

Правилник о стручном оспособљавању возача моторних возила за превоз опасних материја и других лица која учествују у превозу опасних материја (Службени гласник Републике Српске, бр. 26/13 и 42/13)

Промет експлозивних материја и запаљивих течности и гасова

Закон о промету експлозивних материја и запаљивих течности и гасова (Службени гласник Републике Српске, бр. 78/11 и 58/16)

Правилник о мјерама заштите и одговарајућим техничким нормативима у објектима за производњу експлозивних материја и магацинима за смјешатај експлозивних материја (Службени гласник Републике Српске, број 109/13)

Правилник о извођењу ватромета (Службени гласник Републике Српске, број 47/12 и 117/21)

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности (Службени гласник Републике Српске, број 26/12)

Правилник о начину провјере стручног знања лица која могу руковати експлозивним материјама и запаљивим течностима и гасовима (Службени гласник Републике Српске, број 23/12)

Правилник о условима за држање експлозивних материја и о условима и начину њиховог коришћења (Службени гласник Републике Српске, број 23/12)

Правилник о обрасцима и начину вођења евиденција о експлозивним материјама (Службени гласник Републике Српске, број 23/12)

Правилник о ускладиштавању, држању и претакању запаљивих течности у продавницама запаљивих течности (Службени гласник Републике Српске, број 18/06)

Правилник о техничким нормативима за радове при чишћењу и одмашћивању опреме за кисеоник (Службени лист СФРЈ, број 74/90)

Контрола набавке и посједовања оружја - Процедуралне мјере

Закон о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске, број 26/16, 18/17, 31/18 и 58/19)

Правилник о поступку и условима издавања дозволе за ношење оружја (Службени гласник Републике Српске, број 41/20)

Правилник о обуци и програму обуке за руковање ватреним оружјем категорије Б (Службени гласник Републике Српске, број 109/16)

Правилник о садржају и начину вођења евиденција о оружју и муницији (Службени гласник Републике Српске, број 94/16)

Правилник о просторним и техничким условима за смјештај и чување оружја и муниције (Службени гласник Републике Српске, број 85/16)

Правилник о начину утврђивања оправданости захтјева за набављање оружја (Службени гласник Републике Српске, број 78/16)

Правилник о садржају и изгледу образаца и исправа о оружју (Службени гласник Републике Српске, број 78/16)