Министарство трговине и туризма

Трговина

Закон о заштити потрошача у Републици Српској (Службени гласник Републике Српске, бр. 6/12, 63/14, 18/17 и 90/21)

Закон о недопуштеном оглашавању (Службени гласник Републике Српске, број 52/12)

Закон о регулисању цијена (Службени гласник Републике Српске, број 106/09)

Закон о трговини (Службени гласник Републике Српске, број 105/19)

Правилник о начину обављања даљинске трговине-продаје на даљину (Службени гласник Републике Српске, број 14/21)

Правилник о минимално-техничким условима које морају испуњавати пословне просторије, опрема и уређаји за обављање трговинских услуга (Службени гласник Републике Српске, брoj 127/20)

Правилник о минимално-техничким условима за пословне просторије, опрему и уређаје које мора да испуњава продајни објекат и продајно мјесто у којем се обавља трговина на велико (Службени гласник Републике Српске, брoj 127/20)

Правилник о минимално-техничким условима за пословне просторије, опрему и уређаје које мора да испуњава продајни објекат и продајно мјесто у којем се обавља трговина на мало и за класификацију продајних објеката у трговини на мало (Службени гласник Републике Српске, брoj 127/20)

Правилник о условима који се тичу простора, опреме и уређаја за обављање трговине на мало уљем за ложење - екстралако и лако специјално - (ел и лс) на продајним мјестима (Службени гласник Републике Српске, бр. 114/20)

Правилник о начину обављања трговине личним нуђењем (Службени гласник Републике Српске, бр. 114/20)

Правилник о условима које треба да испуне откупна станица и откупно мјесто (Службени гласник Републике Српске, број 114/20)

Правилник о врсти робе која се може продавати путем амбулантне продаје (Службени гласник Републике Српске, број 78/20)

Правилник о садржају, изгледу и начину вођења евиденције у трговини (Службени гласник Републике Српске, број 78/20)

Правилник о облику обрасца и садржају података о трговини, трговинској мрежи, цијенама, промјени цијена робе и услуга, залихама и маржи (Службени гласник Републике Српске, број 48/20 и 50/23)

Упутство о облику и садржају изјаве о испуњености прописаних услова које морају испуњавати пословне просторије, опрема, уређаји помоћу којих с еобавља трговина, као и услова који с еодносе на стручне спреме лица која раде у трговини (Службени гласник Републике Српске, број 24/20)

Правилник о концесионим накнадама и гаранцијама у области трговине, туризма и угоститељства (Службени гласник Републике Српске, број 102/19)

Уредба о ограничавању маржи у промету робе (Службени гласник Републике Српске, број 27/19 и 103/21)

Правилник о минималним-техничким условима за пружање шпедитерских услуга, као и услови и поступак за издавање цертификата физичком лицу (Службени гласник Републике Српске, број 64/16)

Правилник о условима и критеријумима за овлашћивање удружења за заштиту потрошача за заступање потрошача у потрошачким споровима пред арбитражним одбором за потрошачке спорове (Службени гласник Републике Српске, број 109/12 )

Правилник о облику и садржају књиге рекламација (Службени гласник Републике Српске, бр. 71/12 и 1/16)

Правилник о облику, садржају и начину вођења евиденције за заштиту потрошача (Службени гласник Републике Српске, бр. 44/12 и 1/16)

Правилник о критеријумима за расподјелу финансијских средстава за рад удружења за заштиту потрошача (Службени гласник Републике Српске, бр. 33/12, 1/16 и 78/20)

Правилник о садржају, форми и роковима доставе обавјештења о цијенама (Службени гласник Републике Српске, број 14/11)

Одлука о листи производа и услуга од посебног значаја за заштиту стандарда становништва (Службени гласник Републике Српске, број 5/11 )

Правилник о садржају и начину доставе података о увозу и промету нафте и деривата нафте који се односе на количину, поријекло, цијену и квалитет (Службени гласник Републике Српске, број 36/10 и 130/22)

Правилник о начину евидентирања и контроли промета на бензинским пумпним станицама путем уграђене опреме, увезивању предвиђене опреме, обавезама сервисера и омогућавању даљинског надзора у сврху контроле и начину одређивања и додјеле идентификационог броја уређаја за евидентирање и контролу промета (Службени гласник Републике Српске, број 18/09 и 96/19)

Правилник о контроли евидентирања промета, контроли исправности и тачности мјерних уређаја, обезбјеђењу података и жигосању-пломбирању мјерних уређаја на бензинским пумпним станицама (Службени гласник Републике Српске, број 10/09 )

Правилник о облику и начину вођења трговачке књиге (Службени гласник Републике Српске, број 56/07 , 83/08, 7/10, 27/10 и 48/11 )

Туризам и угоститељство

Закон о бањама (Службени гласник Републике Српске, број 20/18)

Закон о боравишној такси (Службени гласник Републике Српске, бр. 78/11 и 106/15)

Закон о туризму (Службени гласник Републике Српске, бр. 45/17 и 16/23)

Закон о угоститељству (Службени гласник Републике Српске, бр. 45/17 и 1/24)

Закон о јавним скијалиштима (Службени гласник Републике Српске, бр. 15/10 и 33/16)

Правилник о програму и начину полагања стручног испита за стицање звања туристичког водича за подручје Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 27/24)

Правилник о садржају и начину истицања туристичке сигнализације (Службени гласник Републике Српске, бр. 64/21)

Правилник o поступку категоризације туристичких објеката и условима за одређивање категорије и о поступку и условима за разврставање хотела у подврсте (Службени гласник Републике Српске, број 60/21)

Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у објекту сеоског туризма (Службени гласник Републике Српске, броj 15/20)

Правилник о разврставању угоститељских објеката и условима у погледу простора, уређаја и опреме угоститељских објеката (Службени гласник Републике Српске, броj 8/20)

Правилник о минимално-техничким условима за уређење, обиљежавање и одржавање скијалишта(Службени гласник Републике Српске, број 90/18)

Правилник о ближим условима у погледу уређења простора, опреме и обиљежавања спасилачке службе на скијалишту (Службени гласник Републике Српске, број 81/18)

Правилник о садржају, изгледу и начину вођења евиденције у туризму (Службени гласник Републике Српске, број 67/18)

Правилник о условима за пружање угоститељских услуга у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (Службени гласник Републике Српске, број 62/18)

Правилник o садржају и вођењу евиденције лица која су положила испит за туристичког водича и садржају увјерења о положеном стручном испиту за стицање звања туристичког водича (Службени гласник Републике Српске, број 36/18)

Правилник о минимално-техничким условима и начину пружања угоститељских услуга изван угоститељског објекта(Службени гласник Републике Српске, број 26/18)

Правилник о условима и начину пружања угоститељских услуга у покретним угоститељским објектима (Службени гласник Републике Српске, број 23/18)

Правилник о поступку и критеријумима за утврђивање квалитета услуга и стандарда ресторана (Службени гласник Републике Српске, број 23/18)

Правилник о условима за проглашавање турситичког мјеста(Службени гласник Републике Српске, број 117/17)

Правилник о условима за опремање пословног простора туристичке агенције(Службени гласник Републике Српске, број 105/17)

Правилник о облику, садржају, мјесту и начину вођења евиденције гостију код физичког лица које пружа угоститељске услуге на селу (Службени гласник Републике Српске, број 105/17)

Правилник о облику, садржају, мјесту и начину вођења евиденције гостију код физичких лица које пружа угоститељске услуге у апартману, кући за одмор и соби за изнајмљивање (Службени гласник Републике Српске, број 103/17)

Правилник о престанку примјене правилника о облику, садржају и начину вођења књиге гостију у угоститељским објектима(Службени гласник Републике Српске, број 94/17)

Правилник о престанку примјене правилника о садржају и облику, књиге утисака туристичких субјеката(Службени гласник Републике Српске, број 94/17)

Правилник о престанку примјене правилника о условима и критеријумима за издавање јемства организатора туристичког путовања и субагента(Службени гласник Републике Српске, број 94/17)

Правилник о облику, садржају и начину вођења књиге гостију у угоститељским објектима за смјештај(Службени гласник Републике Српске, број 80/17)

Правилник о облику и садржају захтјева за издавање потврде о евидентирању уговора о пружању услуга(Службени гласник Републике Српске, број 66/17)

Правилник о обилу и садржају легитимације и ознаке туристичког водича (Службени гласник Републике Српске, број 66/17)

Уредбa о условима и критеријумима за додјелу намјенских средстава за развој туризма (Службени гласник Републике Српске, број 32/16)

Правилник о облику и садржају уговора о организацији екскурзије (Службени гласник Републике Српске, број 57/14 )

Правилник о садржају општих услова путовања туристичких агенција (Службени гласник Републике Српске, број 15/14)

Правилник о начину вођења евиденције уговора закључених са трећим лицима којима је повјерено извршење услуга из програма путовања и осталих уговора у агенцијском пословању (Службени гласник Републике Српске, број 13/14)

Правилник о минимално-техничким условима у погледу пословног простора, уређаја и опреме за обављање туристичке дјелатности, као и о условима у погледу запослених (Службени гласник Републике Српске, број 11/14)

Правилник о изгледу, садржају и врсти сигнализације на скијалишту (Службени гласник Републике Српске, број 97/13 )

Правилник о минимално-техничким условима за пружање туристичких услуга на купалишту (Службени гласник Републике Српске, број 89/12)

Правилник о садржају стандардних информативних образаца за уговоре о временском коришћењу непокретности у туризму (Службени гласник Републике Српске, број 83/12 )

Правилник о садржају и изгледу обрасца о једностраном раскиду уговора о временском коришћењу непокретности у туризму (Службени гласник Републике Српске, број 83/12 )

Правилник о условима и начину пружања туристичких услуга изнајмљивањем путничких моторних возила (Службени гласник Републике Српске, број 83/12)

Правилник о начину и програму полагања испита за редара и шефа стаза и издавању легитимације за редара и шефа стаза (Службени гласник Републике Српске, број 81/12 )

Правилник о облику и начину вођења књига утисака у туристичким агенцијама (Службени гласник Републике Српске, број 36/12)

Правилник о критеријумима за проглашење бањe (Службени гласник Републике Српске, број 36/12 )

Правилник о садржају и изгледу регистра туризма (Службени гласник Републике Српске, бр. 36/12 и 32/15)

Правилник о облику и садржају регистра угоститељства (Службени гласник Републике Српске, бр. 21/12 и 54/15)

Правилник о ближим условима и поступку за издавање лиценце за организацију туристичког путовања (Службени гласник Републике Српске, број 119/11)

Уредба о забрани продаје, употребе и услуживања алкохолних пића лицима млађим од 18 година у угоститељским објектима (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/11 и 41/15)

Уредба о критеријумима за одређивање радног времена у угоститељским објектима (Службени гласник Републике Српске, број 44/11 )

Правилник о начину и условима за пружање услуга рафтинга као туристичке дјелатности (Службени гласник Републике Српске, број 10/11)

Уредба о упису у Регистар сеоских домаћинстава и пружаоца угоститељских услуга у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање (Службени гласник Републике Српске, бр. 87/10 и 2/14)

Правилник о минимално техничким условима у погледу опремања пословних просторија путничких агенција (Службени гласник Републике Српске, број 90/07)

Правилник о облику и начину вођења Пословне књиге у угоститељским објектима (Службени гласник Републике Српске“, бр. 76/07 и 3/08)