Министарство енергетике и рударства

Електроенергетика

Закон о обновљивим изворима енергије (Службени гласник Републике Српске, бр. 16/22)

Закон о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске, брoj 68/20)

Закон о енергетској ефикасности (Службени гласник Републике Српске, број 59/13)

Закон о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09 и 16/23) 

Правилник о електричној опреми намјењеној за употребу у оквиру одређених граница напона (Службени гласник Републике Српске, бр. 107/14 и 67/16)

Правилник о електромагнетној компатибилности (Службени гласник Републике Српске, бр. 102/14 и 67/16)

Правилник о енергетској класи производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/14 и 29/16)

Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона 1kV до 400kV (Службени гласник Републике Српске, број 7/12)

Правилник о техничким нормативама за изградњу нисконапонских надземних водова (Службени гласник Републике Српске, број 87/11)

Правилник о условима које у погледу кадрова и техничке опреме морају да испуњавају привредна друштва и друга правна лица која врше монтажу, ремонт, ревизију и испитивање електроенергетских постројења и инсталација (Службени гласник Републике Српске, број 37/11)  

Правилник о условима и начину полагања стручних испита за раднике који раде на руковању и одржавању електроенергетских постројења, инсталација и уређаја који су у функцији производње, преноса и дистрибуције електричне енергије (Службени гласник Републике Српске, број 98/10)

Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона (Службени лист СФРЈ, бр. 53/88 и 54/88)

Правилник о заштити на раду при кориштењу електричне струје (Службени лист СР БиХ, број 34/88)

Правилник о југословенским стандардима за противексплозијску заштиту (Службени лист СФРЈ, број 18/81)

Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 10 kV за рад под напоном 20 kV (Службени лист СФРЈ, број 10/79)

Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица (Службени лист СФРЈ, број 13/78)

Правилник о техничким нормативима и условима за пројектовање и извођење електричних постројења у просторијама у којима се ради са експлозивима (Службени лист СФРЈ, број 17/74)

Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V (Службени лист СФРЈ, брoj 4/74)

Правилник о техничким нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона (Службени лист СФРЈ, бр. 7/71 и 44/76)

Правилник о техничким мерама за изградњу и одржавање електричних генератора и синхроних компензатора хлађених водоником (Службени лист СФРЈ, бр. 13/69 и 19/69)

Правилник о техничким мјерама за погон и одржавање електроенергетских постројења (Службени лист СФРЈ, број 19/68)

Правилник о техничким прописима о громобранима (Службени лист СФРЈ, број 13/68)

Правилник о техничким мерама за уређаје са светлећим цевима (Службени лист СФРЈ, број 14/67)

Нафта и гас

Закон о гасу (Службени гласник Републике Српске, бр. 22/18 и 15/21)

Закон о цјевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводиника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Службени гласник Републике Српске, број 52/12)

Закон о нафти и дериватима нафте (Службени гласник Републике Српске број 36/09, 102/12)

Закон о основама безбједности транспорта нафтоводима и гасоводима (Службени лист СФРЈ, број 64/73)

Програм утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива за љетну сезону 2023. године (Службени гласник Републике Српске, број 85/23)

Правилник о прегледима опреме под притиском током вијека употребе (Службени гласник Републике Српске, број 67/23)

Правилник о техничким нормативима за детекцију експлозивних гасова и пара (Службени гласник Републике Српске, број 21/23)

Правилник о станицама за пуњење возила на природни гас (Службени гласник Републике Српске, број 5/23)

Рјешење о утврђивању листе купаца природног гаса којима се не може обуставити испорука природног гаса због неизвршених обавеза (Службени гласник Републике Српске, број 89/22)

Правилник о аеросолним распршивачима (Службени гласник Републике Српске, број 43/22)

Рјешење о утврђивању листе купаца природног гаса којима се не може обуставити испорука природног гаса због неизвршених обавеза (Службени гласник Републике Српске, броj 89/21)

Правилник о техничким условима и нормативима за одоризацију природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 30/21)

Правилник о техничким нормативима за дистрибутивне гасоводе од челичних и полиетиленских цијеви (Службени гласник Републике Српске, број 22/21)

Правилник о техничким нормативима за гасне котловнице (Службени гласник Републике Српске, број 18/21)

Правилник о полагању стручног испита из области гасне технике (Службени гласник Републике Српске, број 82/20)

Правилник о техничким нормативима за транспорт природног гаса магистралним гасоводима и гасоводима за међународни транспорт (Службени гласник Републике Српске, број 43/19)

Правилник о једноставним посудама под притиском (Службени гласник Републике Српске, брoj 39/19 и 39/20)

Правилник о једноставним посудама под притиском (Службени гласник Републике Српске, брoj 37/18)

Прaвилник о опреми под притиском (Службени гласник Републике Српске, број 37/18, 38/19 и 39/20)

Правилник о апаратима који сагорјевају гасовита горива (Службени гласник Републике Српске, број 13/18)

Правилник о новим топловодним котловима са ложиштем на течна и гасовита горива и захтјеви за степен ефикасности (Службени гласник Републике Српске, број 26/17)

Уредба о врстама, садржају, квалитету и учешћу биогорива у транспорту (Службени гласник Републике Српске, број 8/16)

Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (Службени гласник Републике Српске, број 16/14)

Правилник о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак до 4 бара (Службени гласник Републике Српске, број 115/13)

Правилник о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском (Службени гласник Републике Српске, бр. 81/13, 88/14, 78/15 и 93/16)

Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању течног нафтног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 26/12)

Правилник о изградњи станица за снабдјевање горивом моторних возила и о ускладиштавању и претакању горива (Службени гласник Републике Српске, број 26/12)

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о ускладиштавању и претакању запаљивих течности (Службени гласник Републике Српске, број 26/12)

Уредба о сигурности снабдијевања и испоруци природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 17/11)

Наредба о обавезном атестирању челичних боца за пропан-бутан гас, са вентилом (Службени лист СФРЈ, број 44/87)

Наредба о обавезном атестирању регулатора притиска за течне плинове пропан-бутан (Службени лист СФРЈ, број 20/86)

Правилник о техничким нормативама за постављање котларница на отвореном простору (Службени лист СФРЈ број 12/85)

Наредба о одређивању гасних апарата за домаћинство који се могу стављати у промет само ако су снабдевени гарантним листом и техничким упутством и о најмањем трајању гарантног рока и рока обезбеђеног сервисирања за те апарате (Службени лист СФРЈ број 4/81)

Правилник о техничким нормативима за покретне затворене судове за компримиране, течне и под притиском растворене гасове (Службени лист СФРЈ бр. 25/80, и 9/86)

Правилник о техничким нормативима за пумпе и компресоре (Службени лист СФРЈ, број 32/74)

Правилник о смјештају и држању уља за ложење (Службени лист СФРЈ, број 45/67)

Рударство и геологија

Закон о рударству (Службени гласник Републике Српске, број 62/18)

Закон о геолошким истраживањима (Службени гласник Републике Српске, број 64/22)

Правилник о садржају елабората, поступку ревизије геолошке документације и садржају ревизионе клаузуле (Службени гласник Републике Српске, број 57/23)

Правилник о садржају програма основних геолошких истраживања и пројеката детаљних геолошких истраживања (Службени гласник Републике Српске, број 57/23)

Правилник о поступку издавања и одузимања лиценце за геолошка истраживања, форми лиценце и вођењу и објављивању регистра лиценци (Службени гласник Републике Српске, број 107/22)

Правилник о методологији и критеријумима за утврђивање висине накнаде за ревизију елабората и састав и начин рада комисије за ревизију елабората о резервама (Службени гласник Републике Српске, број 99/22)

Правилник о извођењу рударских радова који нису у вези са експлоатацијом минералних сировина (Службени гласник Републике Српске, број 60/20)

Правилник о садржају годишњих извјештаја о експлоатацији минералне сировине (Службени гласник Републике Српске, број 110/19)

Правилник о одобравању експлоатационог поља (Службени гласник Републике Српске, број 99/19)

Правилник о полагању стручног испита у области рударства (Службени гласник Републике Српске, број 28/19)

Правилник о изради, ревизији и одобравању рударских пројеката (Службени гласник Републике Српске, број 11/19 )

Правилник о издавању и одузимању лиценци за обављање послова у области рударства (Службени гласник Републике Српске, број 109/18 и 7/19)

Правилник о начину успостављања и вођења Катастра клизишта (Службени гласник Републике Српске, број 20/18)

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за лица геолошке струке (Службени гласник Републике Српске, број 111/14 и 28/18)

Правилник о класификацији и категоризацији резерви минералних сировина и вођењу евиденције о њима (Службени гласник Републике Српске, број 92/14 )

Правилник о начину вођења катастра одобрених истражних простора (Службени гласник Републике Српске, број 67/14 )

Правилник о поступку одобравања детаљних геолошких истраживања (Службени гласник Републике Српске, број 28/14)

Правилник о превозу људи и материјала у окнима рудника (Службени гласник Републике Српске, број 27/14)

Правилник о садржају аката за процјену ризика у рударству (Службени гласник Републике Српске, број 21/14)

Правилник о извођењу рударских површинских радова (Службени гласник Републике Српске, број 7/14)

Правилник о утврђивању услова и начина експлоатације шљунка, пијеска и ломљеног камена (Службени гласник Републике Српске, број 5/04 )

Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних сировина (Службени лист СФРЈ, број 24/91)

Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и косим просторијама (Службени лист СФРЈ, број 34/89)

Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља (Службени лист СФРЈ бр. 4/89, 45/89, 3/90 и 54/90)

Правилник о техничким нормативима за руковање експлозивним средствима и минирању у рударству (Службени лист СФРЈ бр. 26/88 и 63/88)

Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима са подземном експлоатацијом (Службени лист СФРЈ, бр. 21/88 и 90/91)

Правилник о техничким нормативима при изгградњи јамских магацина експлозивних срдстава у рудницима са подземном експлоатацијом минералних сировина (Службени лист СФРЈ, број 12/88)

Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима са површинском елсплоатацијом минералних сировина (Службени лист СФРЈ, бр. 66/87 и 16/92)

Правилник о техничким нормативима за истраживање, добијање и припрему нуклеарних минералних сировина (Службени лист СФРЈ, бр. 39/85 и 40/86)

Наредба о обавезном атестирању (хомологацији) противексплозивно заштићених електричних уређаја који су намјењени за употребу у просторијама угроженим од експлозивних смјеша (Службени лист СФРЈ, број 25/81)

Правилник о техничким нормативима при истраживању и експлоатацији нафте, земних гасова и слојних вода (Службени лист СФРЈ, бр. 43/79, 41/81 и 15/82)

Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина-руда обојених метала (Службени лист СФРЈ, број 36/79)

Правилник о техничким нормативима за рударске радове при истраживању и експлоатацији лежишта камене соли (Службени лист СФРЈ, број 8/79)

Правилник о техничким нормативима за машине са дизел–моторима које се користе при подземним радовима у неметанским јамама (Службени лист СФРЈ, број 66/78)

Правилник о испирању племенитих метала и ријечних наноса (Службени лист СРБиХ, број 24/78)

Правилник о вођењу збирке исправа и катастра истражних простора и експлоатационих поља (Службени лист СРБиХ, број 24/78) [Правилником о начину вођења катастра одобрених истражних простора („Службени гласник Републике Српске“, број 67/14) регулисана је дјелимично област покривена предметним правилником] 

Правилник о техничким нормативима за превоз транспортерима с траком у рударству (Службени лист СФРЈ, бр. 5/73 и 12/74)

Прописи о техничким мерама и заштити на раду при рударским подземним радовима (Службени лист СФРЈ, бр. 11/67, 35/67, 60/70 , 9/71 и 3/73)

Правилник о мјерама заштите на раду при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству (Службени лист СФРЈ, бр. 9/67, 35/67 и 35/72)

Правилник о техничко-заштитним мјерама при раду на површинским откопима угља, металних и неметалних минералних сировина (Службени лист СФРЈ, бр. 18/61, 37/64 и 6/67)

Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове у рударству (Службени лист ФНРЈ, број 31/49)

Правилник о хигијенским и техничким заштитним мерама при раду у каменоломима и цигланама, као и код вађења глине, песка и шљунка  (Службени лист СФРЈ, број 69/48)