Министарство здравља и социјалне заштите

Јавно здравство

Закон о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Српске, број 90/17 и 98/20)

Закон о предметима опште употребе (Службени гласник Републике Српске, број 50/10)

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник Републике Српске, број 36/19)

Правилник о пружању услуга здравствене његе у заједници (Службени гласник Републике Српске, број 6/24)

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске за 2024. годину (Службени гласник Републике Српске, број 2/24)

Правилник о испитној и службеној лабораторији за анализу хране и хране за животиње (Службени гласник Републике Српске, број 3/23)

Правилник о поступку и условима уписа и брисања, садржају и начину вођења регистра хране за посебне прехрамбене потребе, регистра додатака исхрани и регистра хране обогаћене нутријентима (Службени гласник Републике Српске, број 127/22)

Правилник о начину и поступку сакупљања, складиштења и третмана медицинског отпада (Службени гласник Републике Српске, број 74/22)

Правилник о стручним пословима заштите од електромагнетног поља (Службени гласник Републике Српске, број 43/20)

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске за 2020. годину (Службени гласник Републике Српске, број 108/19)

Правилник о заштити од електромагнетних поља до 300 GHz (Службени гласник Републике Српске, број 99/19)

Правилник о санитарно-техничким и хигијенским условима за јевне површине и пословне објекте (Службени гласник Републике Српске, број 98/18 и 73/19)

Правилник о поступку утврђивања критеријума микробиолошке чистоће (Службени гласник Републике Српске, бр. 74/18)

Правилник о прехрамбеним и здравственим тврдњама (Службени гласник Републике Српске, бр. 19/18)

Правилник о начину одређивања референтне лабораторије за испитивање узрочника заразних болести (Службени гласник Републике Српске, број 15/18)

Правилник о формулама за дојенчад и формулама након дојења (Службени гласник Републике Српске, бр. 13/18)

Правилник о прерађеној храни на бази житарица и дјечије хране за дојенчад и малу дјецу (Службени гласник Републике Српске, бр. 13/18)

Правилник о храни за посебне медицинске потребе (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/18)

Правилник о додацима исхрани (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/18)

Правилник о храни намијењеној за употребу у енергетски ограниченој исхрани (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/18)

Правилник о храни погодној за лица нетолерантна на глутен (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/18)

Правилник о храни обогаћеној нутријентима (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/18)

Правилник о начину спровођења санитарног надзора (Службени гласник Републике Српске, бр. 6/18)

Правилник о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу (Службени гласник Републике Српске, бр. 88/17, 97/18 и 93/23)

Правилник о условима за почетак рада здравствене установе (Службени гласник Републике Српске, бр. 53/17, 97/18, 99/19 и 79/21)

Правилник о утврђивању услова у погледу кадра,простора и опреме коју морају испуњавати овлашћене лабораторије (Службени гласник Републике Српске, бр. 18/15)

Правилник о безбједности дјечијих играчака (Службени гласник Републике Српске, бр. 18/15)

Правилник о безбједности материјала и предмета који долазе у непосредан додир са храном (Службени гласник Републике Српске, бр. 18/15)

Правилник о посебним условима за производњу и стављање на тржиште предмета опште употребе (Службени гласник Републике Српске, бр. 17/15)

Правилник о безбједности предмета широке потрошње (Службени гласник Републике Српске, бр. 17/15 и 13/17 и 39/23)

Правилник о означавању паковања дуванских производа (Службени гласник Републике Српске, број 125/11 и 104/21)

Правилник о санитарно техничким и другим условима за обављање дјелатности производње алкохолних и безалкохолних пића (Службени гласник Републике Српске, број 5/97)

Наредба о паковању и декларисању шампона за прање косе (Службени гласник Републике Српске, број 34/90)

Правилник о техничким нормативима за електрокардиографе (Сл.лист СФРЈ, број 57/87)

Правилник о начину узимања узорака и методама за лабораторијску анализу воде за пиће (изузев дијела који се односи на узорковање воде) (Службени лист СФРЈ, број 33/87)

Наредба о паковању и декларисању пасте за зубе (Службени гласник Републике Српске, број 29/85 и 26/90)

Наредба о обавезном доношењу произвођачке спецификације за шампоне за прање косе (Службени гласник Републике Српске, број 29/85)

Наредба о обавезном доношењу произвођачке спецификације за пасте за зубе (Службени гласник Републике Српске, број 29/85)

Правилник за одређивање рH вредности и количине токсичних метала и неметала у средствима за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела и за утврђивање микробиолошке исправности тих средстава (Службени гласник Републике Српске, број 46/83)

Фармација

Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 118/21)

Закон о апотекарској дјелатности (Службени гласник Републике Српске, број 119/08, 1/12, 33/14, и 90/23)

Закон о лековима (Службени гласник Републике Српске, број 19/01, 113/05 и 34/08)

Правилник о општим и посебним условима у погледу кадра, простора и опреме за промет на мало у апотеци (Службени гласник Републике Српске, број 92/17)

Правилник о посебним условима за промет на мало у специјализованој продавници (Службени гласник Републике Српске, број 55/16)

Правилник о условима у погледу простора,кадра и опреме за производњу медицинског средства (Службени гласник Републике Српске, број 4/16 )

Правилник о врсти, висини и начину плаћања накнада за обављање промета на мало лијекова и медицинских средстава (Службени гласник Републике Српске, број 27/13 и 96/22)

Правилник о условима прописивања и издавања лијека (Службени гласник Републике Српске, број 116/12 , 51/13, 88/17 и 93/17)

Правилник о садржају и начину вођења регистра апотека и регистра специјализованих продавница (Службени гласник Републике Српске, број 104/10 )

Правилник о врсти козметичких и других средстава за заштиту здравља, осталих производа којима се обавља промет на мало у апотеци и специјализованој продавници и услуга које се могу пружати у апотеци (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/10 , 106/14, 32/16)

Правилник о смјерницама добре произвођачке фармација праксе у изради галенских препарата (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/10, 47/12)

Правилник о хербалним љековитим производима (Службени гласник Републике Српске, број 21/04)

Хемикалиje и биоциди

Закон о хемикалијама (Службени гласник Републике Српске, бр. 21/18)

Закон о биоцидима (Службени гласник Републике Српске, бр. 37/09)

Правилник о надзору и провјери принципа добре лабораторијске праксе (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/21)

Правилник о принципима добре лабораторијске праксе (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/21)

Списак класификованих супстанци (Службени гласник Републике Српске, бр. 119/20)

Правилник о класификацији, обиљежавању и паковању хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 118/20, 21/24 и Публикација бр. 6/20)

Правилник о методама испитивања хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 102/20)

Правилник о условима за увоз и извоз хемикалија (Службени гласник Републике Српске, број 86/19)

Правилник о ограничењима и забранама хемикалија (Службени гласник Републике Српске, број 79/19)

Списак посебно забрињавајућих супстанци (Службени гласник Републике Српске, број 72/19 и 11/24)

Правилник о интегралном инвентару хемикалија (Службени гласник Републике Српске, број 26/19)

Правилник о детерџентима (Службени гласник Републике Српске, број 14/19)

Правилник о садржају безбједоносно-техничког листа (Службени гласник Републике Српске, број 104/18)

Правилник о садржају евиденција о хемикалијама и начину годишњег извјештавања (Службени гласник Републике Српске, број 69/18)

Правилник о програму додатне едукације за савјетника за хемикалије (Службени гласник Републике Српске, број 69/18)

Правилник о висини накнада које се односе на хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о инвентару хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о Регистру произвођача и увозника хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о условима за обављање дјелатности са хемикалијама (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о списку активних супстанци које су дозвољене у биоцидним производима (Службени гласник Републике Српске, бр. 35/18)

Правилник о врстама биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр.32/18)

Правилник о критеријумима за идентификацију супстанци као ПБТ или вПвБ (Службени гласник Републике Српске, бр. 104/15)

Правилник о условима које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе (Службени гласник Републике Српске, бр. 79/14, 83/14)

Правилник о условима за обављање дјелатности произвидње, промета, коришћења и скалдиштења биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр. 79/14)

Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима (Службени гласник Републике Српске, бр. 86/13)

Правилник о условима које морају испуњавати институције које врше процјену безбједности хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 33/13)

Листа супстанци које изазивају забринутост (Службени гласник Републике Српске, бр. 106/12 и 54/15)

Правилник о специфичним захтјевима који се односе на класификацију, паковање, обиљежавање и рекламирање биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/11)

Правилник о начину вођења инвентара биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр. 57/10)

Правилник о условима и поступку признавања стране дозволе за стављање биоцида на тржиште (Службени гласник Републике Српске, бр. 49/10)

Правилник о садржају основних података о биоцидном производу (Службени гласник Републике Српске, бр. 32/10, 86/13, 33/17 и 12/21)

Правилник о списку активних супстанци које нису дозвољене у биоцидним производима (Службени гласник Републике Српске, бр. 32/10, 74/11, 85/12, 13/15 и 7/18)

Правилник о условима и нацину рада комисије за биоциде (Службени гласник Републике Српске, бр. 23/10)

Правилник о принципима и поступцима за процјену ризика биоцидног производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 3/10)

Правилник о садржају документације за оцјену активне супстанце у биоциду, оцјену биоцида, обиму и садржају досијеа и сажетка досијеа (Службени гласник Републике Српске, бр. 3/10)

Наредба о паковању и декларисању течног детерџента за ручно прање посуђа (Службени гласник Републике Српске, број 34/90)

Наредба о обавезном доношењу произвођачке спецификације за течне детерџенте за ручно прање посуђа (Службени гласник Републике Српске, број 67/85)

Наредба о обавезном доношењу произвођачке спецификације за детерџенте за машинско и ручно прање предмета од текстила (Службени гласник Републике Српске, број 53/83)