Министарство здравља и социјалне заштите

Јавно здравство

Закон о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Српске, бр. 90/17)

Закон о предметима опште употребе (Службени гласник Републике Српске, бр. 50/10)

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (Службени гласник Републике Српске, бр. 2/05)

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске за 2019. годину (Службени гласник Републике Српске, бр. 7/19)

Правилник о санитарно-техничким и хигијенским условима за јавне површине и пословне објекте (Службени гласник Републике Српске, бр. 98/18)

Правилник о поступку утврђивања критеријума микробиолошке чистоће (Службени гласник Републике Српске, бр. 74/18)

Правилник о начину одређивања референтне лабораторије за испитивање узрочника заразних болести (Службени гласник Републике Српске, бр. 15/18)

Правилник о начину спровођења санитарног надзора (Службени гласник Републике Српске, бр. 6/18)

Програм мјера за спречавање и сузбијање, елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје Републике Српске за 2018. годину (Службени гласник Републике Српске, бр. 110/17)

Правилник о здравственој исправности воде намјењене за људску потрошњу (Службени гласник Републике Српске, бр. 88/17 и 97/18)

Правилник о условима за почетак рада здравствене установе (Службени гласник Републике Српске, бр. 53/17)

Правилник о утврђивању услова у погледу кадра,простора и опреме коју морају испуњавати овлашћене лабораторије (Службени гласник Републике Српске, бр. 18/15)

Правилник о безбједности дјечијих играчака (Службени гласник Републике Српске, бр. 18/15)

Правилник о безбједности материјала и предмета који долазе у непосредан додир са храном (Службени гласник Републике Српске, бр. 18/15)

Правилник о посебним условима за производњу и стављање на тржиште предмета опште употребе (Службени гласник Републике Српске, бр. 17/15)

Правилник о безбједности предмета широке потрошње (Службени гласник Републике Српске, бр. 17/15 и 13/17)

Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове систематског испитивањa нивоа нејонизујућих зрачења (Службени гласник Републике Српске, бр. 79/14)

Правилник о означавању паковања дуванских производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 125/11)

Правилник о изворима нејонизyјућих зрачења од посебеног интереса (Службени гласник Републике Српске, бр. 112/05)

Правилник о заштити од електромагнетских поља до 300 GHz (Службени гласник Републике Српске, бр. 112/05, 40/07, 104/14, 117/14, 105/15)

Правилник о техничким нормативима за електрокардиографе (Сл.лист СФРЈ, број 57/87)

Фармација

Закон о апотекарској дјелатности (Службени гласник Републике Српске, број 119/08, 1/12, 33/14)

Правилник о општим и посебним условима у погледу кадра, простора и опреме за промет на мало у апотеци (Службени гласник Републике Српске, број 92/17)

Правилник о посебним условима за промет на мало у специјализованој продавници (Службени гласник Републике Српске, број 55/16)

Правилник о условима у погледу простора,кадра и опреме за производњу медицинског средства (Службени гласник Републике Српске, број 4/16)

Правилник о врсти, висини и начину плаћања накнада за обављање промета на мало лијекова и медицинских средстава (Службени гласник Републике Српске, број 27/13)

Правилник о условима прописивања и издавања лијека (Службени гласник Републике Српске, број 116/12, 51/13, 88/17 и 93/17)

Правилник о садржају и начину вођења регистра апотека и регистра специјализованих продавница (Службени гласник Републике Српске, број 104/10)

Правилник о врсти козметичких и других средстава за заштиту здравља, осталих производа којима се обавља промет на мало у апотеци и специјализованој продавници и услуга које се могу пружати у апотеци (Службени гласник Републике Српске, број 9/10, 106/14, 32/16)

Правилник о смјерницама добре произвођачке фармација праксе у изради галенских препарата (Службени гласник Републике Српске, број 9/10, 47/12)

Хемикалиje и биоциди

Закон о хемикалијама (Службени гласник Републике Српске, бр. 21/18)

Закон о биоцидима (Службени гласник Републике Српске, бр. 37/09)

Правилник о интегралном инвентару хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 26/19)

Правилник о детерџентима (Службени гласник Републике Српске, бр. 14/19)

Правилник о садржају безбједоносно-техничког листа (Службени гласник Републике Српске, бр. 104/18)

Правилник о садржају евиденција о хемикалијама и начину годишњег извјештавања (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о програму додатне едукације за савјетника за хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о висини накнада које се односе на хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о инвентару хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о Регистру произвођача и увозника хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о условима за обављање дјелатности са хемикалијама (Службени гласник Републике Српске, бр. 69/18)

Правилник о списку активних супстанци које су дозвољене у биоцидним производима (Службени гласник Републике Српске, бр. 35/18)

Правилник о врстама биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр.32/18)

Правилник о класификацији, паковању и обиљежавању хемикалија и одређених производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 9/16, 89/16, Публикација бр. 2/16 )

Правилник о критеријумима за идентификацију супстанци као ПБТ или вПвБ (Службени гласник Републике Српске, бр. 104/15)

Правилник о условима које морају да испуњавају лица која користе биоциде у професионалне сврхе (Службени гласник Републике Српске, бр. 79/14, 83/14)

Правилник о условима за обављање дјелатности произвидње, промета, коришћења и скалдиштења биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр. 79/14)

Правилник о начину вођења евиденције о биоцидима (Службени гласник Републике Српске, бр. 86/13)

Правилник о условима које морају испуњавати институције које врше процјену безбједности хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 33/13)

Правилник о процедури за поступак претходног обавјештења и поступак давања сагласности на основу претходног обавјештења приликом увоза и извоза одређених опасних хемикалија и призвода (Службени гласник Републике Српске, бр. 33/13)

Правилник о методама испитивања својстава хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 5/13)

Листа супстанци које изазивају забринутост (Службени гласник Републике Српске, бр. 106/12 и 54/15)

Правилник о принципима добре лабораторијске праксе (Службени гласник Републике Српске, бр. 23/12)

Правилник о утврђивању усаглашености рада лабораторије са принципима добре лабораторијске праксе (Службени гласник Републике Српске, бр. 23/12)

Правилник о садржају извјештаја у поступку надзора над увозом хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 126/11, 42/16)

Правилник о садржају извјештаја у поступку надзора над биоцидом који се увози (Службени гласник Републике Српске, бр. 126/11, 42/16)

Правилник о специфичним захтјевима који се односе на класификацију, паковање, обиљежавање и рекламирање биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/11)

Правилник о условима за ограничење и забрану производње, промета и коришћења хемикалија (Службени гласник Републике Српске, бр. 100/10, 63/13, 33/17)

Правилник о начину вођења инвентара биоцида (Службени гласник Републике Српске, бр. 57/10)

Правилник о условима и поступку признавања стране дозволе за стављање биоцида на тржиште (Службени гласник Републике Српске, бр. 49/10)

Правилник о садржају основних података о биоцидном производу (Службени гласник Републике Српске, бр. 32/10, 86/13, 33/17)

Правилник о списку активних супстанци које нису дозвољене у биоцидним производима (Службени гласник Републике Српске, бр. 32/10, 74/11, 85/12, 13/15 и 7/18)

Правилник о условима и нацину рада комисије за биоциде (Службени гласник Републике Српске, бр. 23/10)

Правилник о принципима и поступцима за процјену ризика биоцидног производа (Службени гласник Републике Српске, бр. 3/10)

Правилник о садржају документације за оцјену активне супстанце у биоциду, оцјену биоцида, обиму и садржају досијеа и сажетка досијеа (Службени гласник Републике Српске, бр. 3/10)

Правилник о садржају досијеа и начину вођења евиденције о хемикалији (Службени гласник Републике Српске, бр. 113/09, 45/14)

Правилник о начину процјене безбједности хемикалије, садржају извјештаја о безбједности хемикалије, и приједлог мјера за смањење и контролу ризика од хемикалије (Службени гласник Републике Српске, бр. 99/09, 79/14)

 

 

 

Правилник о условима за обављање дјелатности са хемикалијама