Стање и односи у области стандардизације

Стандардизација је један од основних стубова инфраструктуре квалитета, а примјена стандарда је основни услов за слободан проток роба, односно уклањање техничких баријера у трговини.

Јединствен систем стандардизације у Босни и Херцеговини уређен је законима Босне и Херцеговине и Републике Српске.

У Закону о стандардизацији Босне и Херцеговине разграничене су надлежности државне и ентитетских институција надлежних за стандардизацију. Исто тако у наведеном закону прописано је равноправно учешће оба ентитета у руковођењу Институтом за стандардизацију, у раду Савјета за стандардизацију, као и у расподјели и раду техничких комитета. Међутим, Република Српска до данас у довољној мјери не учествује у раду наведених тијела.

Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине (Институт) је основан према Закону о оснивању Института за стандардизацију Босне и Херцеговине ("Службени гласник Босне и Херцеговине ", број 44/04) и његово сједиште је у Источном Сарајеву. Институт је промјенио статус у самосталну управну организацију према Закону о измјенама и допунама Закона о министарствима и другим органима Босне и Херцеговине  ("Службени гласник Босне и Херцеговине ", број 103/09).

Институт предлаже стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини, припрема и публикује босанскохерцеговачке стандарде, заступа и представља Босну и Херцеговину у међународним, европским и другим организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из међународних споразума и чланства у тим оранизацијама. Судјелује у припремању техничких прописа, развија и успоставља информацијски систем о стандардима Босне и Херцегоцине, организира и проводи специјалистичко образовање кадрова у подручју стандардизације. Бави се и издавачко - публицистичком дјелатношћу из подручја стандардизације.

Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине је уређено да ентитети могу, у циљу реализације надлежности ентитета, донијети своје законе о стандардизацији и успоставити своје институције за стандардизацију. Република Српска је реализовала ту могућност и донијела Закон о стандардизацији Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. 13/02) и успоставила Републички завод за стандардизацију и метрологију (Завод) за реализацију тих надлежности.

Завод пружа помоћ при имплементацији свих стандарда, те даје информације и врши едукацију свих заинтересованих страна из подручја стандардизације; доноси стандарде Републике Српске  (СРС стандарде) као покрајинске (ентитетске) стандарде; формира стандардотеку СРС, BAS и других стандарда; учествује у доношењу BAS стандарда (стандарди БиХ); обавља све друге послове из подручја стандардизације који нису у надлежности Института за стандардизацију Босне и Херцеговине.

Федерација Босне и Херцеговине се није опредјелила за доношење закона и успостављање своје институције за стандардизацију.

У Републици Српској је 22.06.2006. године конституисана Комисија за стандардизацију Републике Српске на првој сједници која је одржана у просторијама Републичког завода за стандардизацију и метрологију. Поред послова утврђених законом, Комисија за стандардизацију предлаже политику и стратегију стандардизације у Републици Српској и разматра сва она питања из области стандардизације за која Завод сматра да је потребно.

Пошто је наведеним члановима Комисије за стандардизацију првог сазива истекао мандат, Влада Републике Српске, на сједници од 23. децембра 2010. године, на основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске („Службени гланик Републике Српске“, број 118/08) и члана 6. став 2. Закона о стандардизацији у Републици Српској („Службени гланик Републике Српске“, број 13/02), донијела је Рјешење о именовању Комисије за стандардизацију Републике Српске другог сазива.

Усглашавање интереса оба ентитета у области стандардизације врши се путем Савјета за стандардизацију (Савјет) који је конституисан одржавањем прве сједнице Савјета 28.04.2009. године у просторијама Института за стандардизацију Босне и Херцеговине и чини га 25 чланова из оба ентитета. Чланови Савјета кандидују се из реда истакнутих стручњака из различитих грана стандардизације. У вршењу својих надлежности Савјет поступа у складу са Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине и другим законима који се односе на дјелокруг рада Савјета као и одредбама Пословника о раду.

Сарадња Завода са Институтом од његовог оснивања до данас, је унапређена. Обезбијеђен је приступ Завода бази Института о статусу BAS и EN стандарда тј. праћење стања хармонизованих стандарда који прате директиве новог приступа. Институт бесплатно доставља Заводу нове бројеве Гласника Института у папирном облику.