Систем стандардизације у Босни и Херцеговини

Послове из подручја стандардизације обавља Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине уз подршку ентитетских институција у Републици Српској и Федерацији Босне  и Херцеговине.    
Према Закону о оснивању, Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је самостална државна управна организација за послове у подручју стандардизације.  Овим Законом Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине је преузео послове у подручју стандардизације који су раније утврђени у Закону о оснивању Института за стандардизацију, мјеритељство и интелектуално власништво БиХ, ("Службени гласник БиХ", бр.29/00 и 19/01).
Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине предлаже стратегију стандардизације у Босни и Херцеговини, припрема и публикује босанскохерцеговачке стандарде, заступа и представља Босну и Херцеговину у међународним, европским и другим организацијама за стандардизацију, те обавља послове који произилазе из међународних споразума и чланства у тим оранизацијама. Судјелује у припремању техничких прописа, развија и успоставља информацијски систем о стандардима Босне и Херцегоцине, организира и проводи специјалистичко образовање кадрова у подручју стандардизације. Бави се и издавачко - публицистичком дјелатношћу из подручја стандардизације.
У области оцјењивања усклађености Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине учествује у успостављању и одржавању система цертифицирања и хомологације у складу са европским моделом. Заступа Босну и Херцеговину у европским и међународним организацијама за оцјењивање усклађености до формирања асоцијације испитних лабораторија и асоцијације калибрационих лабораторија и организира образовање из подручја оцјењивања усклађености.

Послове у области стандардизације у Републици Српској обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију.

Републички завод за стандардизацију и метрологију је сходно Закону о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр.115/18) републичка управна организација у саставу Министарства привреде и предузетништва Републике Српске.

У области стандардизације Републички завод за стандардизацију и метрологију пружа помоћ при имплементацији свих стандарда, те даје информације и врши едукацију свих заинтересованих страна из подручја стандардизације; доноси стандарде Републике Српске  (СРС стандарде) као покрајинске (ентитетске) стандарде; формира стандардотеку СРС, BAS и других стандарда; учествује у доношењу BAS стандарда (стандарди БиХ); обавља све друге послове из подручја стандардизације који нису у надлежности Института за стандардизацију Босне и Херцеговине.

Републички завод за стандардизацију и метрологију, сходно закону, учествује у развоју система оцјењивања усаглашености у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

Усглашавање интереса оба ентитета врши се путем Савјета за стандардизацију (Савјет) који чини 25 чланова из оба ентитета. Чланови Савјета кандидују се из реда истакнутих стручњака из различитих грана стандардизације.

Директор Института за стандардизацију Босне и Херцеговине и његов помоћник су по положају чланови Савјета за стандардизацију.