Дефиниције основних појмова из области стандардизације

У складу са вежећим законима Босне и Херцеговине и Републике Српске и добром европском праксом важе следеће дефиниције и информације из области стандардизације:

Стандардизација- дјелатност успостављања одредаба за општу и вишекратну употребу, које се односе на постојеће или могуће проблеме, ради постизања оптималног степена уређености у датом подручју.

Напомена: постоји међународна, регионална (нпр. европска), државна (национална), покрајинска (ентитетска), гранска, фабричка и други облици стандардизације. Битно је да постоји признато тијело за доношење одговарајућих стандарда.

Стандард - документ за општу и вишекратну употребу, донесен консензусом и одобрен од признатог тијела, који садржи правила, смјернице или карактеристике активности или њихове резултате и који има за циљ постизање оптималног степена уређености у датом подручју. Нпр. Државни стандард Босне и Херцеговине је  BAS–стандард, и њега је усвојило државно тијело за стандардизацију, тј. Институт за стандардизацију  БиХ и исти је потпуно доступан јавности.

Принципи стандардизације у БиХ (и свијету)

·  Добровољно учешће свих заинтересованих страна при припреми и доношењу стандарда,

·  Добровољна примјена и кориштење стандарда,

·  Консензус при доношењу стандарда,

·  Приоритет заједничких интереса заинтересованих страна над појединачним,

·  Транспарентност у припреми стандарда,

·  Доступност стандарда јавности,

·  Међусобна усаглашеност стандарда,

·  Поштивање достигнутиог стања (нивоа) технике и

·  Поштовање правила међународних и регионалних  (европских)  организација за стандардизацију при доношењу, продаји и кориштењу,.

Примјена свих стандарда (осим обавезујућих ЈУС стандарда који су још на снази у БиХ) је добровољна. (Напомена: Пропис се може позвати на употребу стандарда или одредаба стандарда, па тада стандарди или њихове одредбе постају сатавни дио прописа, а њиховом примјеном се испуњавају прописани захтјеви.

Сваки стандард има статус интелектуалне својине и није дозвољeно његово слободно копирање и умножавање.

Продаја стандарда је посебно уређена (само преко државних тијела за стандардизацију)