Савјет за стандардизацију Босне и Херцеговине

Савјет за стандардизацију Босне и Херцеговине (У даљем тексту: Савјет) је стручно савјетодавно тијело у области стандардизације са задатком програмирања и обављања задатака стандардизације у Босни и Херцеговини.

Савјет чини 25 чланова из реда истакнутих стручњака Босне и Херцеговине из различитих подручја и оба ентитета.

 

Савјет доноси пословник о раду којим се уређује начин рада, права и дужности чланова Савјета, сазивање сједница, начини одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Савјета.

 

Савјет подузима радње и активности ради остваривања својих надлежности, и то:

 1. утврђује дугорочне и годишње планове рада на стандардизацији,
 2. прати реализацију годишњег програма рада и других програмских аката који се односе на припремање и прихватање државних стандарда Босне и Херцеговине,
 3. доноси општи акт о процедури припремања, прихватања и објављивања државних стандарда Босне и Херцеговине,
 4. предлаже формирање сталних и привремених техничких стручних тијела за извршење програма рада на пословима из подручја стандардизације,
 5. даје приједлоге и сугестије Савјету министара Босне и Херцеговине и Институту за стандардизацију у вези са чланством у међународним и европским организацијама,
 6. Савјет бира предсједника и доноси пословник о раду,
 7. обавља и друге задатке из подручја стандардизације у складу са Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине, налозима Вијећа министара Босне и Херцеговине и својим пословником.

 

 

Савјет дио послова и задатака обавља путем три Комисије и то:

 1. Комисија за опште подручје стандардизације.
  Предмет рада Комисије су сва подручја стандардизације осим електротехнике и
  телекомуникација. Комисија има 13 чланова.
 2. Комисија за електротехнику.
  Предмет рада Комисије је стандардизација у подручју електротехнике. Комисија
  има 7 чланова.
 3. Комисија за телекомуникације.
  Предмет рада Комисије је стандардизација у подручју телекомуникација. Комисија има 5 чланова.

 

 

Комисије, свака у свом подручју, обављају следеће послове и задатке:

 1. припремање предлога политике и стратегије стандардизације у Босни и Херцеговини,
 2. усклађивање и утврђивање предлога планова рада на стандардизацији и помоћ у њиховом реализовању,
 3. разматрање извјештаја о раду тијела за припремање BAS стандарда и предлагање акција за побољшање,
 4. координирање рада тијела за припремање BAS стандарда,
 5. предлагање нових подручја техничког рада и помоћ Савјету у предлагању нових пројеката,
 6. предлог обима и садржаја учешћа Босне и Херцеговине, као и њених експерата у одговарајућим тијелима међународних и европских организација за стандардизацију,
 7. сарадња са органима и тијелима за припремање прописа,
 8. обављање других послова које им делегира Савјет.
 

Савјет је конституисан одржавањем прве сједнице Савјета 26.09.2017. године у 13h у просторијама Института за стандардизацију Босне и Херцеговине у Источном Сарајеву.

 

У вршењу својих надлежности Савјет поступа у складу са Законом о стандардизацији Босне и Херцеговине и другим законима који се односе на дјелокруг рада Савјета као и одредбама Пословника о раду.

 

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 106. сједници одржаној 22. јуна 2017. године донио Одлуку о именовању чланова Савјета за стандардизацију Босне и Херцеговине.

 
Детаљан текст Одлуке можете погледати овдје.