Савјет за метрологију Босне и Херцеговине

 

 

Савјет за метрологију Босне и Херцеговине (У даљем тексту: Савјет) је стручно савјетодавно тијело које усмјерава развој метрологије у Босни и Херцеговини и дјелује у оквиру Института за метрологију Босне  и Херцеговине.

 

Савјет чини 15 чланова као представници различитих заинтересираних страна (организација).

 

Савјет доноси пословник о раду којим се уређује начин рада, права и дужности чланова Савјета, сазивање сједница, начини одлучивања, као и друга питања од значаја за рад Савјета.

 

Савјет подузима радње и активности ради остваривања својих надлежности, и то:

  1. дјелује као стручно савјетодавно тијело,
  2. у договору са ентитетским метролошким институцијама, предлаже начине задовољавања метролошких потреба Босне и Херцеговине,
  3. учествује у формирању стручних метролошких комисија које разматрају поједине аспекте законске метрологије и резултате презентирају Савјету,
  4. предлаже научне и образовне активности у подручју метрологије,
  5. даје стручну оцјену годишњих планова и извјештаја о раду Института и ентитетских институција за метрологију у Федерацији Босне и Херцеговине и Републици Српској на захтјев Савјета министара Босне и Херцеговине или ресорног министра.
 

Савјет је конституисан одржавањем прве сједнице Савјета 21.04.2009. године у просторијама Института за метрологију Босне и Херцеговине у Сарајеву.

 

У вршењу својих надлежности Савјет поступа у складу са Законом о метрологији Босне и Херцеговине и другим законима који се односе на дјелокруг рада Савјета, одредбама Пословника о раду и одговарајућим документима међународних метролошких организација (OIML, WELMEC, BIPM и EURAMET).

 

Чланове Савјета за метрологију Босне и Херцеговине именује Савјет министара Босне и Херцеговине на предлог директора Института за метрологију Босне и Херцеговине и директора ентитетских институција за метрологију и они су експерти из оба ентитета.

 

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 18. сједници одржаној 20. октобра 2020. године донио Одлуку о именовању чланова Савјета за метрологију Босне и Херцеговине.

 

Детаљан текст Одлуке можете погледати овдје.