Tehnička harmonizacija sa EU

 

  Direkcija za evropske integracije BiH organizovala je seminar na temu „Tehnička harmonizacija sa EU“, sa osvrtom na glavne principe novog i starog pristupa, metodama transpozicije tehničkih propisa EU u nacionalne propise, infrastrukturi kvaliteta i nadzoru nad tržištem.

     Seminar je održan 03. i 04. februara 2011. godine u Sarajevu, kao realizacija bilateralne pomoći Republike Slovenije Direkciji za evropske integracije BiH.

     Predavači na seminaru su bili: ispred Ministarstva ekonomije Republike Slovenije - Irena Možek i Vinka Soljačić, a ispred Tržišne inspekcije Republike Slovenije – Andrejka Grlić i Janez Novak.

     Nakon uvodne riječi koju je održala Amela Alihodžić, pomoćnik direktora Direkcije za evropske integracije BiH, na seminaru su obrađene sledeće teme:

  1. Harmonizacija tehničkog zakondavstva: Novi i Stari pristup, principi, specifičnosti, iskustva Republike Slovenije (mag. Vinka Soljačič, Ministarstvo gospodarstva Republike Slovenije),
  2. Kako osigurati implementaciju „Zakonodavstva Novog pristupa EU“? (mag. Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo gospodarstva Republike Slovenije),
  3. Tržišni nadzor: nadležnosti i organizacija tržišnog nadzora u RS (Andrejka Grlič, Tržišni inspektorat Republike Slovenije),
  4. Novi zakonski okvir: Uredba (EZ) 764/2008, Uredba (EZ) 765/2008 i Odluka 768/2008/EZ: (mag. Viinka Soljačič, mag. Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo gospodarstva Republike Slovenije),
  5. Tržišni nadzor i Uredba 765/2008, suradnja između inspektorata u RS sistem obavještavanja o opasnim proizvodima (RAPEX) (mag. Janez Novak, Tržišni inspektorat Republike Slovenije),
  6. Infrastruktura kvaliteta: standardizacija, akreditacija, (mag.Vinka Soljačič, mag. Ministarstvo gospodarstva Republike Slovenije),
  7. Organi za ocjenjivanje usklađenosti (organizacija u RS), Irena Možek Grgurevič, Ministarstvo gospodarstva Republike Slovenije).

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Banja Luka seminaru su prisustvovali: Bijelić Drago, dipl.inž. i Bjelobrk Dobrivoje, dipl.inž.

19

20

21

22

23

24

25

26