Именовање Комисије за метрологију

На основу члана 43. став б. Закона о Влади Републике Српске („Службени гланик Републике Српске“, број 118/08) и члана 6. став 3. Закона о метрологији у Републици Српској („Службени гланик Републике Српске“, број 13/02), Влада Републике Српске, на сједници од 23. децембра 2010. године, донијела је Рјешење о именовању Комисије за метрологију Републике Српске.

 

     Комисија за метрологију (У даљем тексту: Комисија) је један од основних субјеката законске метрологије у Републици Српској чији задаци су дефинисани Законом о метрологији у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр 13/02).

 

     Комисија обавља следеће послове:

  1. учествује у припремању програма и планова рада из подручја метрологије у Републици Српској и даје сагласност на исте,
  2. учествује у припремању и доношењу прописа из подручја метрологије у Републици Српској,
  3. предлаже формирање сталних и привремених стручних радних тијела из подручја метрологије у Републици Српској,
  4. сарађује са Савјетом за метрологију Босне и Херцеговине и другим радним тијелима Института за метрологију Босне и Херцеговине,
  5. обавља и друге послове из подручја метрологије у складу са законом и пословником о раду.

 

     Поред послова утврђених законом, Комисија предлаже политику и стратегију метрологије у Републици Српској и разматра сва она питања из области метрологије за која Републички завод за стандардизацију и метрологију сматра да је то корисно.

 

Рјешење о именовању Комисије за метрологију Републике Српске можете погледати овдје.