Kongres metrologa 2019.

U organizaciji Fakulteta tehničkih nauka univerziteta u Novom Sadu, Direkcije za mjere i dragocjene metale i Društva metrologa, u periodu od 23.10.2019. do 25.10.2019. godine, u Šabcu, održan je Kongres metrologa 2019.

Kongres je tradicionalno imao za cilj razmjenu informacija, naučnih i stručnih saznanja i poboljšanje kvaliteta u svim granama metrologije (naučne, industrijske i zakonske) i u svim oblastima mjerenja, gdje god da se sprovode.

Nakon otvaranja kongresa, izložene su prezentacije o mjernim jedinicama koje su redefinisane (kilogram, amper, kelvin i mol) i održana je radionica na temu PT šema. Na kongresu su izloženi sljedeći radovi:

1. Srđan Damjanović, Predrag Katanić, Biljana Petrić (Orao, Bijeljina): MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE SA TERMOPAROM N TIP

2. Vladan Stepanović (DMDM, Beograd): EFEKAT SAMOZAGREVANjA PLATINSKIH OTPORNIH TERMOMETARA

3. Srđan Radoš, Violeta Stanković, Slavica Simić, Radek Strand (DMDM, Beograd): DMDM GENERATOR TAČKE ROSE

4. Violeta Stanković, Slavica Simić (DMDM, Beograd): STRATEGIJA RAZVOJA MERENJA RELATIVNE EVROPSKIH ZEMALJA U RAZVOJU NA EMPIR HUMEA PROJEKT

5. Srđan Damjanović, Predrag Katanić, Biljana Petrić (Orao, Bijeljina): ISKAZIVANJE USKLAĐENOSTI REZULTATA ETALONIRANJA SA SPECIFIKACIJOM UKLJUČUJUĆI GRANIČNE SLUČAJEVE

6. Drago Bijelić, Ranko Ljepojević (Republički zavod za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske, Banja Luka): METROLOŠKI NADZOR NAD PRETPAKOVANIM PROIZVODIMA U REPUBLICI SRPSKOJ I ANALIZA REZULTATA

7. mr Borislav Pajkić (Orao, Bijeljina): MEĐULABORATORIJSKO POREĐENJE REZULTATA MJERENJA AKREDITOVANIH LABORATORIJA U OBLASTI DUŽINE

8. Siniša Delčev, Jelena Gučević, Vukan Ogrizović, Stefan Miljković (UNIVERZALA, Beograd): DEFINISANJE POD-DISCIPLINA I POTVRDA OSPOSOBLJENOSTI LABORATORIJE IZ OBLASTI AKREDITACIJE DIMENZIONIH VELIČINA

9. Mirjana Mladenović, Dragan Lazić, Vitomir Mrvaljević, (Tehnički opitni centar, Beograd): ANALIZA MERNE NESIGURNOSTI ETALONIRANj A DIGI TALNIH TERMOHIGROMETRA

10. Dušan Radivojević, Nenad Milošević, Nenad Stepanić, Ivana Nikolić (Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd): UNAPREĐENJE I KARAKTERIZACIJA HORIZONTALNOG CRNOG TELA U TEMPERATURNOM OPSEGU OD 800 °C DO 2000 °C

11. Nenad Stepanić, Nenad Milošević (Institut za nuklearne nauke Vinča, Beograd): PRIMENA METODE AKSIJALNOG TOPLOTNOG TOKA SA ZAŠTI TNOM OBLOGOM NA ETALONIRANj E TOPLOTNIH FLUKSMETARA

12. Predrag Kolarz, Bojan Turundzilovic, Aleksandra Nenadic, Predrag Petkovic, Goran Kalanj (Institut za fiziku, Beograd): ETALONIRANJE ULTRAZVUČNIH ANEMOMETARA

13. Dr Vladan Škerović, Jelena Bebić (AMSS-Centar za motorna vozila, Beograd): REALIZACIJA KUKOVE METODE ETALONIRANJA AREOMETARA (METODA MERENJA NA HIDROSTATIČKOJ VAGI) U DMDM

14. Boris Ramač, Predrag Đurić, Dragan Pantić, Jugoslav Sekulić (AMSS-Centar za motorna vozila, Beograd): ETALONIRANJE AUTOMATSKIH VAGA U DINAMIČKOM NAČINU RADA

15. Dragan Lazić, Mirjana Mladenovic, Vitomir Mrvaljevic (Tehnički opitni centar, Beograd): REFERENTNI STANDARDI ZA ODREĐIVANj E OSETLjIVOSTI AKCELEROMETARA

16. Slobodan Zelenika, Gordana Stefanović, Nebojša Stanković (DMDM, Beograd): MERENJE PREDNJE ŠUPLJINE LABORATORIJSKOG ETALON MIKROFONA BESKONTAKTNOM METODOM

17. Platon Sovilj: Metrologija i ERAZMUS+ projekat Tržište električne energije i obrazovanje inženjera

18. Ivica Milanović, Snežana Renovica, Miša Markuš, Neda Spasojević (Tehnički opitni centar, Beograd): FAZNI ŠUM KAO MERA STABILNOSTI PRILIKOM ETALONIRANj A ETALONA FREKVENCIJE

19. Slobodan Subotić, Slavko Vukanic (Tehnički opitni centar, Beograd): METODA ETALONIRANj A KALIBRATORA DC NAPONA U TEHNIČKOM OPITNOM CENTRU

20. Snežana Renovica, Ivica Milanović (DMDM, Beograd): REZULTATI BILATERALNOG POREĐENj A: Etaloniranje stabilnosti frekvencije

21. Dragana Dragutinović, Dušan Popović, Miloš Babić, Snežana Renovica (DMDM, Beograd):UNAPREĐENJE SISTEMA DISTRIBUCIJE VREMENA DMDM

22. IBIS INSTRUMENTS PREZENTACIJA

23. Slobodan Subotić, Slavko Vukanić(Tehnički opitni centar, Beograd): METODA ETALONIRANj A KALIBRATORA DC NAPONA U TEHNIČKOM OPITNOM CENTRU

24. Doc. dr Milan Simić, Dragan Denić, Dragan Živanović, Goran Miljković (Katedra za merenja Univerzitet u Nišu, Elektronski fakultet u Nišu): UTICAJ POREMEĆAJA SIGNALA NA MERNU NESIGURNOST GENERATORA ZA TESTIRANJE MERILA KVALITETA ELEKTRIČNE ENERGIJE

25. Marina Subotin (Bulat), Stefan Mirković, Dragan Pejić, Platon Sovilj, Marjan Urekar, Nemanja Gazivoda i Đorđe Novaković (FTN Novi Sad): MODIFIKACIJA SIMPSONOVIH PRAVILA NUMERIČKE INTEGRACIJE PRI ODREĐIVANJU RMS

26. Katarina Banjanac, Milena Milošević, Jasmina Zukan Banović i Jelena Bebić (DMDM, Beograd): ISPITIVANJE HOMOGENOSTI REFERENTNIH RASTVORA ETANOLA U VODI U DMDM

27. Luka Gažević, Katarina Banjanac, Anita Saltirov i Jelena Bebić (DMDM, Beograd): USPOSTAVLJANJE METODE ZA ZAKONSKU METROLOŠKU KONTROLU ANALIZATORA ZA MERENJE SADRŽAJA PROTEINA U ŽITU U DMDM

28. Dr Mladen Mirić, Biljana Arsić (DMDM, Beograd): HEMOMETRIJA KAO ORUĐE U PROCESU PROIZVODNJE U METALURGIJI

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju na Kongresu metrologa 2019. su učestvovali: Nikola Đukić, Drago Bijelić i Ranko Ljepojević.

224