Јавни конкурс за запошљавање намјештеника - 2015

 

     Наоснову члана 111.Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и члана 3.став 2.Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (,,Службени гласник РепубликеСрпске", број: 38/12),директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I) Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјестa у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију(у даљем тексту: Завод), на послове и радне задатке „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме.

II) Опис послова
     Припрема и имплементира пројекте за развој информационог система, примјену информационих технологија у области стандардизације и метрологије и брине о успостављању свих база података у Заводу; припрема најсложеније развојне пројекте, анализе и извјештаје; учествује у организацији и спровођењу едукације из надлежности Завода; учествује у уређењу web странице Завода и креира (пројектује) исту; управља базом података Завода и надзире кориштење свих база података и база свих докумената Завода; пројектује и одржава базе података као и корисничке апликације за управљање базама података у области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала; води бригу о функционисању, одржавању и развоју комплетног хардвера и софтвера Завода; пружа информације из области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала; успоставља и одржава сарадњу са другим субјектима у вези информационо-комуникационих технологија; планира и спроводи интерну информатичку обуку; обавља и друге послове према налогу непосредног руководиоца.

III) Услови за пријем у радни однос

Општи услови су:
       - да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
       - да је старији од 18 година,
       - да има општу здравствену способност,
       - да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест
         мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у
         републичком органу управе,
       - да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем
         нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

Посебни услови су:
     - ВСС, електротехнички факултет смјер рачунарство и информатика;

     - најмање двијегодине радног искуства у траженом степену образовања;

     - познавање једног свјетског језика;

     - способност рада на рачунару;

     - искуство у раду са базама података.

IV) Потребна документација

       Пријава на јавни конкурс се подноси на прописаном образцу чији је облик и садржај објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 38/12и исти се може преузети у наставку испод текста конкурса на веб страници Завода (www.rzsm.org) или Агенције за државну управу (www.adu.vladars.net).

       Тачност података наведених у пријави кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, прецизирано да радни однос престаје, поред осталог, и у случају да се приликом заснивања радног односа прећуте или дају нетачни подаци који су од значаја за заснивање радног односа.
       Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: увјерење о држављанству; овјерену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; извод из матичне књиге рођених; увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања или овјерену копију радне књижице; изјаву да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и увјерење да се против њега не води кривични поступак.

       Увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци) доставиће изабрани кандидат, по завршетку конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа.

       Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих за Јавни конкурс и предлагање ранг листе кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор кандидата коју именује директор Завода.

       Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

       Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса одбациће се закључком.

 

V)Рок за подношење пријава

       Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске", на интернет страници Завода (www.rzsm.org) и на огласној плочи Завода за запошљавање Бања Лука.

       Рок за подношење пријаве на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске".Пријава за учешће на јавном конкурсу на прописаном Обрасцу број 1, са пратећом документацијом подноси се путем поште или лично на адресу: Републички завод за стандардизацију и метрологију, ул. Радоја Домановића 2Б, 78000 Бања Лука, у затвореној коверти, са обавезном назнаком "Не отварај - пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију".

       Пријавасе може доставити и електронским путем на адресу а кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

                                                                                                     Директор:
                                                                                        Никола Ђукић, дипл.инж.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

У складу са Уредбом о измјенама и допунама уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника ("Службени гласник Републике Српске", број 20/15), уз пријаву на јавни конкурс (Образац 1) кандидати достављају фото-копију сљедећих докумената: личне карте или пасоша, дипломе о завршеној стручној спреми и увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања.
Испуњеност других услова наведених у јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни дио пријаве на јавни конкурс.


Конкурс је објављен у дневном листу "Глас Српске" у суботу, 17.10.2015. године.

Образац број 1

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Комисије за избор намјештеника (у даљем тексту: Комисија), по објављеном Јавном конкурсу у дневним новинама „Глас Српске“ од 17.10.2015. године, за пријем у радни однос на неодређено вријеме, на радно мјесто „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме,је констатовала да је за објављени јавни конкурс пристигло осам пријава а затим се приступило њиховом отварању.

     Након отварања пријава, Комисија је извршила увид у достављену документацију и

направила сљедећу листу кандидата који испињавају услове објављеног конкурса и које је позвала на улазни интервју:

 1. Дарко Тривић, Бања Лука
 2. Горан Мрђен, Бања Лука
 3. Татјана Прерадовић,Бања Лука

Комисија је направила и листу кандидата чија пријава не задовољава услове објављеног конкурса и предлажила директору овог органа да их одбаци закључком:

 

 

 1. Небојша Војновић, Зворник
 2. Владимир Зрнић, Бања Лука
 3. Горан Проле, Шипово
 4. Горан Савковић, Бања Лука
 5. Игор Дугоњић, Бања Лука

 

 

Након обављеног улазног интервјуа са позваним кандидатима, комисија је извршила њихово оцјењивање и утврдила сљедећу листу успјешних кандидата:

 

 1. Татјана Прерадовић - 13 бодова
 2. Дарко Тривић - 11 бодова
 3. Горан Мрђен - 8 бодова

 

 

У складу са чланом 24. став (1) Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (,,Службени гласник Републике Српске", бр. 38/12и 20/15) директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију је, након спроведене јавне конкуренције за избор намјештеника, донио рјешење број 05/3.00/39-483-9/15 од 02.12.2015. године о заснивању радног односа са прворангираним кандидатом са Листе успјешних кандидата: Татјаном Прерадовић из Бања Луке.