Јавни конкурс за запошљавање намјештеника - 23.04.2013.

На основу члана 111. Закона о државним службеницима („Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и члана 3. став 2. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (,,Службени гласник Републике Српске", број: 38/12), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за попуну упражњеног радног мјеста

I) Расписује се Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјестa у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију (у даљем тексту: Завод), на послове и радне задатке „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме.

II) Опис послова
Припрема и имплементира пројекте за развој информационог система, примјену информационих технологија у области стандардизације и метрологије и брине о успостављању свих база података у Заводу; припрема најсложеније развојне пројекте, анализе и извјештаје; учествује у организацији и спровођењу едукације из надлежности Завода; учествује у уређењу web странице Завода и креира (пројектује) исту; управља базом података Завода и надзире кориштење свих база података и база свих докумената Завода; пројектује и одржава базе података као и корисничке апликације за управљање базама података у области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала; води бригу о функционисању, одржавању и развоју комплетног хардвера и софтвера Завода; пружа информације из области стандардизације, метрологије и контроле предмета од драгоцјених метала; успоставља и одржава сарадњу са другим субјектима у вези информационо-комуникационих технологија; планира и спроводи интерну информатичку обуку; обавља и друге послове према налогу непосредног руководиоца.

III) Услови за пријем у радни однос

Општи услови су:
- да је држављанин Републике Српске или Босне и Херцеговине,
- да је старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у републичком органу управе,
- да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса.

Посебни услови су:
- ВСС, електротехнички факултет смјер рачунарство и информатика;
- најмање двије године радног искуства у траженом степену образовања;
- познавање једног свјетског језика;
- способност рада на рачунару;
- искуство у раду са базама података.

IV) Потребна документација
Пријава на јавни конкурс се подноси на прописаном образцу чији је облик и садржај објављен у "Службеном гласнику Републике Српске", број 38/12 и исти се може преузети у наставку испод текста конкурса на веб страници Завода (www.rzsm.org) или Агенције за државну управу (www.adu.vladars.net).
Тачност података наведених у пријави кандидат потврђује својим потписом, уз напомену да је чланом 86. став 1. тачка к) Закона о државним службеницима, прецизирано да радни однос престаје, поред осталог, и у случају да се приликом заснивања радног односа прећуте или дају нетачни подаци који су од значаја за заснивање радног односа.
Уз пријаву на јавни конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова и то: увјерење о држављанству; овјерену фотокопију дипломе о завршеној школској спреми; извод из матичне књиге рођених; увјерење или потврду о радном искуству у траженом степену образовања или овјерену копију радне књижице; изјаву да није осуђиван за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу и увјерење да се против њега не води кривични поступак.
Увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци) доставиће изабрани кандидат, по завршетку конкурсне процедуре, а прије заснивања радног односа.
Поступак избора, укључујући преглед пријава приспјелих за Јавни конкурс и предлагање ранг листе кандидата у складу са утврђеним критеријумима, извршиће Комисија за избор кандидата коју именује директор Завода.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса одбациће се закључком.

V) Рок за подношење пријава
Јавни конкурс ће се објавити у дневном листу "Глас Српске" и на интернет страници Завода (www.rzsm.org).

Рок за подношење пријаве на конкурс је петнаест (15) дана од дана објављивања конкурса у дневном листу "Глас Српске". Пријава за учешће на јавном конкурсу на прописаном Обрасцу број 1, са пратећом документацијом подноси се путем поште или лично на адресу: Републички завод за стандардизацију и метрологију, ул. Радоја Домановића 2Б, 78000 Бања Лука, у затвореној коверти, са обавезном назнаком "Не отварај - пријава на Јавни конкурс за попуну упражњеног радног мјеста у Републичком заводу за стандардизацију и метрологију".
Пријава се може доставити и електронским путем на адресу а кандидат који подноси пријаву електронским путем обавезан је доставити доказе о исуњавању општих и посебних услова у року од 7 (седам) дана од дана достављања пријаве.

Бања Лука, 23.04.2013. год.

Директор: Никола Ђукић, дипл.инж.


Образац 1 - Пријава на јавни конкурс

Комисија за избор намјештеника

Број: 05/3.00/39-184/13
Датум: 07.05.2013. год.
На основу члана члана 86. став 3. Закона о републичкој управи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12) и члана 10. став 1. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника (,,Службени гласник Републике Српске", број: 38/12), директор Републичког завода за стандардизацију и метрологију доноси

РЈЕШЕЊЕ

о именовању Комисије за избор намјештеника


Именује се Комисија за избор намјештеника у поступку пријема једног радника по објављеном Јавном конкурсу у дневним новинама „Глас Српске“ од 23.04.2013. године, за пријем у радни однос на неодређено вријеме, на радно мјесто „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме, у саставу од три члана:

а) Бијелић Драго, дипл.инж.
б) Љепојевић Ранко, дипл.инж.
в) Бјелобрк Добривоје, дипл.инж.

За записничара Комисије именује се Аћимовић Ирена.

Задатак Комисије је да:
а) спроведе поступак избора намјештеника путем јавног конкурса, што подразумијева провјеру испуњености услова из јавног конкурса и улазни интервју са кандидатима,
б) изврши избор кандидата на исти начин за све кандидате који су се пријавили,
в) води записник о току разговора са сваким кандидатом и у записник уписује питања и бодове додијељене од сваког члана Комисије,
г) сачини листу успјешних кандидата, коју са комплетном документацијом доставља директору Републичког завода за стандардизацију и метрологију, као и списак кандидата који нису остварили више од 50% од највећег могућег броја додијељених бодова.

Комисија ће почети са радом након истека конкурсног рока, 14.05.2013. године.

Рјешење ступа на снагу даном доношења

Образложење

На основу Закључка Владе Републике Српске број 04/1-012-2-258/13 од 07.02.2013. године Републички завод за стандардизацију и метрологију је расписао Јавни конкурс за попуну радног мјеста „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме. Директор овог органа је, према члану 10. став 1. Уредбе о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за запошљавање намјештеника, именовао Комисију за избор која према ставу 2. истог члана треба да изабере предсједника и води записник о свом раду.
Комисија треба да изврши провјеру испуњености услова за све пријављене кандидате и пошаље писмено обавјештење о мјесту и времену одржавања улазног интервјуа свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.
Након завршеног улазног интервјуа сваки члан Комисије врши бодовање тако што кандидатима даје од један до пет бодова, а збир додијељених бодова од сваког члана Комисије представља коначан резултат конкуренције. Да би кандидат био успјешан треба да оствари више од 50% од највећег могућег броја бодова.
Након утврђивања коначних резултата јавне конкуренције, Комисија доставља директору овог органа комплетну документацију и листу успјешних кандидата као и списак кандидата који нису остварили више од 50% од највећег могућег броја бодова.

Комисија мора спровести поступак избора кандидата у року од 30 дана, рачунајући од дана истека конкурсног рока.

Поука о правном лијеку: Против овог рјешења може се уложити приговор директору Републичког завода за стандардизацију и метрологију у року од осам дана од пријема истог.

Достављено:
- члановима,
- архиви

Директор: Никола Ђукић, дипл.инж.

Списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове јавног конкурса

Након спроведене процедуре отварања и прегледа достављених понуда, Републички завод за стандардизацију и метрологију Бања Лука објављује списак кандидата који испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса како слиједи:

1) Раде Толимир, Бања Лука

Интервју са кандидатом који испуњава опште и посебне услове обавиће се 23.05.2013. године (четвртак) у просторијама Републичког завода за стандардизацију и метрологију, са почетком у 10 часова, о чему је и писмено обавијештен.

ЛИСТА успјешних кандидата

Дана 23.05.2013. године, Комисија за избор намјештеника одржала је, у просторијама Републичког завода за стандардизацију и метрологију,
улазни интервју за кандидате који испуњавају опште и посебне услове а поводом пријема једног радника по објављеном Јавном конкурсу у дневним новинама „Глас Српске“ од 23.04.2013. године, за пријем у радни однос на неодређено вријеме, на радно мјесто „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме и након спроведене процедуре утврдила Листу успјешних кандидата како слиједи:

1) Раде Толимир – 12 бодова
----------------------------------------------

Бања Лука, 23.05.2013. год.

Број: 05/3.00/39-240/13
Датум: 07.06.2013. год.

АГЕНЦИЈА ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ

Предмет: Обавјештење о пријему намјештеника

Поштовани,

Обавјештавамо вас да је Републички завод за стандардизацију и метрологију обавио прописану процедуру поводом објављеног Јавног конкурса за попуну упражњеног радног мјестa на послове и радне задатке „виши сарадник за информационе технологије“ - намјештеник друге категорије у оквиру високе стручне спреме.
Рјешењем директора овог органа број 05/3.00/39-214/13 од 28.05.2013. године на упражњено радно мјесто је постављен Раде Толимир из Бања Луке.

С поштовањем

Директор:
Никола Ђукић, дипл.инж.