Sedma konferencija kvaliteta u BiH

Povodom Evropske nedelje kvaliteta, Acocijacija za kvalitet Bosne i Hercegovine, kao nacionalni predstavnik BiH u EOQ i “Privredna štampa” d.o.o. Sarajevo, organizovali su Sedmu konferenciju kvaliteta u Bosni i Hercegovini pod motom: “Kvalitet kao ključni faktor poslovanja”. Konferencija je održana u priodu od 07.11. do 09.11.2012. godine u hotelu Mogorjelo u Čapljini sa oko stotinu učesnika, menadžera kvaliteta, direktora i vlasnika kompanija, te gostiju iz Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Na početku konferencije je održan okrugli sto sa temom: "Validnost BH certifikata za izvoznike - akreditacija BH laboratorija za prehrambene proizvode" čiji su moderatori bili: mr.sc Milenko Raguž i Goran Tešanović, dipl.inž.

Sledeći blok prezentacija je bio posvećen sistemu kvaliteta u proizvodnji i distribuciji hrane i pića te infrastrukturi kvaliteta za izvoz: certifikaciji proizvoda, akreditaciji laboratorija prema standardu ISO 17025 i certifikaciji sistema za upravljanje okolišem prema standardu ISO 14001.

Drugi blok prezentacija se odnosio na upravljanje znanjem i ljudskim resursima: Intelektualno vlasništvo, Sigurnost informacionih sistema (ISO/IEC 27001), Legalizacija software-a i open-source rješenja za privredu, Certifikacija banaka i drugih finansijskih institucija.

Temom “Poticaji malim i srednjim preduzećima za certificiranje proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom” završen je radni dio konferencije.

U skladu sa navedenim oblastima održane su sledeće prezentacije:

 1. Stvaranje svijesti o kvalitetu kod rukovodstva i zaposlenika kao preduslov za stabilan razvoj kompanije - Adnan Mujagić, dipl.el.inž., rukovodilac Centra za kvalitet BH Telecom d.d. Sarajevo,
 2. Unaprijeđenje konkurentnosti bh. poljoprivrednih proizvoda - Benjamin Torić, direktor projekta, USAID/Sida Fostering Agricultural Markets Activity (FARMA),
 3. Mikrobiologija hrane u svjetlu novog propisa - primjena međunarodnih standard - mr.sc. Zoran Đerić, dr.vet.med., spec.hig. i tehn.nam., Agencija za sigurnost/bezbjednost hrane BiH,
 4. Sistem halal kvaliteta u proizvodnji i distribuciji hrane i pića - Valdet Peštalić, šef Odjela za edukaciju Agencije za certificiranje halal kvalitete,
 5. Sistem upravljanja kvalitetom i sigurnosti hranom u mesnoj industriji - iskustva i praktični primjeri - Azra Sinanović, dr.vet.med., Brovis d.o.o. Visoko,
 6. Iskustva i praktični primjeri - Azra Sinanović, dr.vet.med., Brovis d.o.o. Visoko,
 7. Sistem upravljanja kvalitetom i sigurnosti hranom u mesnoj industriji - iskustva i praktični primjeri - Branka Mrković, dipl.inž., IMEL d.o.o. Ljubinje,
 8. Sistem upravljanja kvalitetom, okolišem i sigurnosti hrane u proizvodnji mlijeka u ZIM d.d. - iskustva i primjeri - dr.sc. Hajrudin Skender, direktor Zeničke industrije mlijeka,
 9. IFS i GLOBAL GAP norme - zahtjevi europskih trgovaca – Mirela Jambreković, dipl.inž. voditelj Odjela hrane, TÜV Croatia d.o.o. Zagreb,
 10. Akreditacija - lanac povjerenja u kompetentnost na međunarodnom nivou -
  Sanela Avdagić-Tanković, dr.vet.med., viši stručni saradnik - vodeći ocjenitelj, Institut za akreditiranje BiH – BATA,

10)  ISO 17025 - primjeri u praksi - Rafo Beno, dipl.inž., predstavnik rukovodstva za kakvoću, Herkon d.o.o. Mostar,

11)  Implementacija ISO 27001 - Koncepti i praktična primjena standarda  - Osman Jablan Bulić, Consalta d.o.o.
        Sarajevo

12)  Upravljanje ljudskim potencijalima - Alen Buljubašić, dipl. psiholog-pedagog, izvršni direktor za edukaciju Interquality
       d.o.o. Sarajevo,

13)  ISO/IEC 27001:2005 – Informacijska tehnologija – Sigurnosne tehnike – Sistemi upravljanja sigurnošću informacija – Zahtjevi - Boris Rukavina, dipl.inž., voditelj predstavništva TÜV Croatia u BiH,

14)  Od usmene do pisane kulture poslovanja - Melisa Durak-Buljubašić, voditeljica projekta ISO 27001 u Lutriji BiH i certificirani vodeći auditor prema IRCA,

15)  Informacijska sigurnost i analiza rizika - Enver Delić, dipl.oec., stručni saradnik za istraživanje i eksperimentalni razvoj, planiranje, projektovanje i konsalting za inžinjering - IPI Institut za privredni inžinjering Zenica,

16)  Architecture and Infrastructure for Governing Information Security in Central Banks - Kemal Hajdarević, koordinator za informacijsku sigurnost, Centralna banka BiH,

17)  Poticaji malim i srednjim preduzećima za certificiranje proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom – Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta FBiH,
mr.sc. Jozo Bejić

18)  Poticaji malim i srednjim preduzećima za certificiranje proizvoda i sistema upravljanja kvalitetom - Ministarstvo privrede ZE-DO kantona,
Osman Buza, dipl.ing.maš., pomoćnik ministra.

Ispred Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju Republike Srpske, u radu konferencije je učestvovao Drago Bijelić, dipl.inž.

130