Druga sjednica drugog saziva Komisije za standardizaciju Republike Srpske

Dana 06.03.2012. godine, sa početkom u 12.00 časova, u prostorijama Republičkog zavoda za standardizaciju i metrologiju (RZSM), ulica Radoja Domanovića 2b, Banja Luka, održana je druga sjednica drugog saziva Komisije za stanadrdizaciju Republike Srpske (KSRS).

Na sjednici je razmatran sledeći:

DNEVNI RED

  1. Usvajanje Zapisnika sa prve sjednice Komisije za standardizaciju  RS drugog saziva,
  2. Kratka informacija o realizaciji zaključaka sa prve sjednice KSRS drugog saziva,
  3. Razmatranje i usvajanje Kratke informacije o stanju u RZSM,
  4. Razmatranje Izvještaja o radu RZSM (sa naglaskom na oblast standardizacije) u 2011. godini, sa finansijskim pokazateljima,
  5. Razmatranje prijedloga Programa rada RZSM za 2012. godinu (sa naglaskom na oblast standardizacije)  i davanje saglasnosti na isti,
  6. Tekuća pitanja u oblasti standardizacije u Republici Srpskoj  i Bosni i Hercegovini

             6.1. Aktuelni regionalni projekti: Program Evropske unije IPA 2009 za Bosnu i Hercegovinu – Podrška Institutu za
                   standardizaciju Bosne i Hercegovine (Twinning projekt),

             6.2. Implementacija EU direktiva novog pristupa u BiH (zadaci standardizacije),

             6.3. Saradnju RZ sa drugim institucijama iz oblasti standardizacije,

             6.4. Rad Savjeta za standardizaciju BiH,

             6.5. Sporazum o saradnji između RZSM i Instituta za standardizaciju BiH,

7. Razno.

Sjednica je završena u 14.05 časova, a zapisnik sa sjenice će biti dostavljen svim članovima komisije.