Прописи Републичког завода у области метрологије

Подзаконска акта

У складу одредби Закона о метрологији у Републици Српској Републички завод за стандардизацију и метрологију је донио сљедеће подзаконске актe:

Правилник о мјерним боцама (Службени гласник Републике Српске, број 52/21)

Правилник о мјерним инструментима (Службени гласник Републике Српске, број 40/21)
( Нормативна документа OIMLСтандарди - Правилник о мјерним инструментима )

Правилник о неаутоматским вагама (Службени гласник Републике Српске, број 37/21)
( Стандард - Правилник о неаутоматским вагама )

Правилник о врстама мјерила за која је обавезна верификација (Службени гласник Републике Српске, број 129/20)

Правилник о поступку овлашћивања тијела за верификацију мјерила (Службени гласник Републике Српске, број 129/20)

Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију мјерила у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 61/14 )

Правилник о начину вршења метролошког надзора („Службени гласник Републике Српске“ број 61/14 )

Правилник о верификацији мјерила (Службени гласник Републике Српске, број  61/14)

Правилик о претпакованим производима (Службени гласник Републике Српске, број  61/14)

Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица за вршење надзора (Службени гласник Републике Српске, бр. 10/05 и 75/07 )

Упутство о поступању увозника и издавању потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе или продају са консигнационог складишта (Службени гласник Републике Српске, бр.  10/05 и 46/07 )

Упутство за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање (верификацију) мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију (Службени гласник Републике Српске, бр. 24/01, 46/07  и 46/10

Упутство о начину испитивања типа мјерила (Службени гласник Републике Српске, број 8/01 )

Подзаконски акт из области метрологије који је донијела Влада Републике Српске је:

Одлука о висини и начину плаћања накнада за верификацију мјерила и других послова из области метрологије (Службени гласник Републике Српске", бр. 36/14 )

 

Преглед посебних метролошких прописа:

 

1. Водомјери
P 17.120.01.001
ПУЛ.3-14/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера(Службени лист СФРЈ 61/86
P 17.120.02.002
MУС.З-14/1
Правилник о метролошким условима за водомјере (Службени лист СФРЈ 51/86)
P 17.120.03.003
MУП.З-14/2
Метролошко упутство за преглед водомјера (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90)
2. Гасомјери
P 17.060.01.011
ПУЛ.3-(18 и 19)/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед плиномјера и коректора (Службени лист СФРЈ 18/88)
P 17.060.02.013
P 17.060.02.013-1
MУС.З-19/1
Правилник о метролошким условима за мјерила која коригују запремину протеклог гаса (Службени лист СФРЈ 9/85 и 8/86)

P 17.120.02.004

MУС.120.002.

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила за запремину гаса (Службени гласник Р.Српске 87/05)

P 17.060.03.023

MУП.З-14/2

Метролошко упутство за преглед коректора (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/87)

P 17.120.03.008

MУП.120.003.

Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) гасомјера (2006)
3. Мјерни системи за непрекидно и динамичко мјерење количине течности различитих од воде

P 17.060.01.007

ПУЛ.З-16/1

Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед проточних мјерила запремине течности (Службени лист СФРЈ 30/86)

P 17.060.01.017

ПУЛ.060.005

Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса (Службени гласник Р.Српске 47/06)

P 17.060.01.018

ПУЛ.060.008

Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива (Службени гласник Р.Српске 15/07)

P 17.060.01.019

ПУЛ.060.009

Правилник о условима за образовање лабораторија за верификацију мјерила запремине течног нафтног гаса која се налазе у мјерном склопу (Службени гласник Р.Српске 63/12)

P 17.060.02.010

MУС.З-15/2

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине за резне течности која се налазе у мјерном склопу (Службени лист СФРЈ 9/85)

P 17.060.02.015

MУС.З-15/1

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине за резне течности, са непосредним мјерењем запремине (Службени лист СФРЈ 11/85)
P 17.060.02.026
P 17.060.02.026-1
MУС.З-(5;6)/1
Правилник о метролошким условима за справе за мјерење течних горива (Службени лист СФРЈ 48/85 и 20/86)
P 17.060.02.056
MУС.З-16/1
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине течности с посредним начином мјерења (Службени лист СФРЈ 7/92)
P 17.060.03.039
MУП.060.004.
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса (Службени гласник Р.Српске 47/06)
P 17.060.03.040
MУП.060.007.
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива (Службени гласник Р.Српске 15/07)
P 17.120.03.007
MУП.120.001.
Метролошко упутство за преглед (верификацију) проточних мјерила запремине на мјесту коришћења (Службени гласник Р.Српске 38/05)
4. Резервоари
P 17.060.01.016
ПУЛ.РС03МС0207-01
Правилник о начину и условима за образовање лабораторија за баждарење положених цилиндричних резервоара (Службени гласник Р.Српске 109/03)
P 17.060.02.001
MУС
Правилник о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре (Службени лист СФРЈ 26/81)
P 17.060.02.004
MУС.З-8/1
Правилник о метролошким условима за вертикалне цилиндричне резервоаре (Службени лист СФРЈ 3/85)
P 17.060.03.036
MУП.РС03МС0207-01
Метролошко упутство за баждарење положених цилиндричних резервоара MUP.RS03MS0207-01(Службени гласник Р.Српске 109/03)
5. Млијекомјери и лактофризи
P 17.060.01.015
ПУЛ. З-13/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед ресхладних посуда за млијеко (лактофриза), мљекомера и мјерних посуда (Службени лист СФРЈ 30/91)
P 17.060.02.054
MУС.З-13/1
Правилник о метролошким условима за расхладне посуде за млијеко (лактофризе), мљекомере и мјерне посуде (Службени лист СФРЈ 29/91)
P 17.060.03.031
MУП.З-13/1
Метролошко упутство за преглед расхладних судова за млеко (лактофриза), млекомера и мерних судова (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/91)
6. Бројила електричне енергије
P 17.220.01.006
ПУЛ. Ф-4/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед бројила електричне енергије (Службени лист СФРЈ 21/90)
P 17.220.02.023
MУС.Ф-6/1
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 0.2S и 0.5S (Службени лист СФРЈ 28/89)
P 17.220.02.024
MУС.Ф-4/1
Правилник о метролошким условима за индукциона бројила за електричну енергију (Службени лист СФРЈ 54/89)
P 17.220.02.028
MУС.Ф-6/2
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 1и 2 (Службени лист СФРЈ 9/92)
P 17.220.02.041
MУС.220.004
Правилник о метролошким условима за електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије, класе тачности 2 и 3 (Службени гласник Р.Српске 87/05)
P 17.220.03.001
MУП.Ф-4/2
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије на аутоматским и полуаутоматским уређајима (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.220.03.003
MУП.Ф-4/1
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.220.03.032
MУП.220.011
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) електронских бројила електричне енергије (Службени гласник Р.Српске 101/06)
7. Мјерни трансформатори

Правилник о мјерним трансформаторима (Службени гласник Р.Српске 52/21)

8. Мјерила топлотне енергије
P 17.200.01.025
ПУЛ. 200.023
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.200.02.037
MУС.200.025
Правилник о метролошким условима за мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.200.03.037
MУП.200.026
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
9. Ваге са аутоматским функционисањем
P 17.060.02.002
MУС.М-(5,6)/1
Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем (Службени лист СФРЈ 1/84)
P 17.060.02.041
MУС.М-014/1
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мјерења (Службени лист СФРЈ 59/87)
P 17.060.02.050
MУС.М-7/2
Правилник о метролошким условима зта мјерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 (Службени лист СФРЈ 64/89)
P 17.900.02.001
MУС.М-(3,4)/2
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге за мјерење возила у покрету (Службени лист СФРЈ 33/84)
P 17.060.03.030
MУП.М-7/1
Метролошко упутство за преглед мјерила масе - аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90)
P 17.900.03.003
MУП.М-(3,4)/2
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге за мјерење возила у покрету (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/86)
P 17.060.03.037
MУП.060.002
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила масе – вага са аутоматским функционисањем (Службени гласник Р.Српске 38/05)
10. Ваге са неаутоматским функционисањем
P 17.060.01.013
ПУЛ. М-/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед мјерила масе (Службени лист СФРЈ 20/90)
P 17.060.02.031
MУС.М-6/1
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге за грађевинске сврхе (Службени лист СФРЈ 19/86)
P 17.060.02.036
MУС.М-(1,2,3,4)/1
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности (I), (II), (III) и (IIII) (Службени лист СФРЈ 4/87)
P 17.060.03.002
MУП
Метролошко упутство за преглед вага са неаутоматским функционисањем класе тачности (I) и (II)(Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/81)
P 17.060.03.011
MУП.М-(3,4)/1
Метролошко упутство за преглед електромеханичких мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара (Гласник савезног завода за мере и драгоцене метале /85)
P 17.060.03.007
MУП.М-3/1
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем макс. мјерења преко 9000 kg (Службени лист СФРЈ 3/83)
11. Тегови класе F2, M1, M2
P 17.060.02.047
P 17.060.02.047-1
MУС.МТ-1/1
Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg (Службени лист СФРЈ 54/88 и 9/89)
P 17.060.03.001
MУП
Правилник о метролошким упутствима за преглед тегова од 1 mg до 50 kg(Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/81)
12. Материјализоване мјере и мјерила димензија
P 17.040.02.001
MУС.Д-4/1
Правилник о метролошким условима за мјерила дебљине (Службени лист СФРЈ 36/86)
P 17.040.02.015
MУС.Д-8/1
Правилник о метролошким условима за машине за мјерење дужине жице и кабла (Службени лист СФРЈ 51/86)
P 17.040.02.025
P 17.040.02.025-1
MУС.Д-0/1
Правилник о метролошким условима за мјерила дужине опште намјене (Службени лист СФРЈ 18/88 и 26/90)
P 17.040.03.002
MУП.Д-1/1
Метролошко упутство за преглед мерних летава које служе за мерење нивоа течних горива (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.040.03.004
MУП.Д-8/2
Метролошко упутство за преглед машина за мјерење дужине жице и кабла (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/86)
P 17.040.03.009
MУП.Д-4/1
Метролошко упутство за преглед мјерила дебљине (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/87)
P 17.060.01.005
ПУЛ.З-12/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед угоститељских посуда (Службени лист СФРЈ 27/85)
P 17.060.02.003
MУС.З-12/1
Правилник о метролошким условима за угоститељске посуде од стакла (Службени лист СФРЈ 31/84)
P 17.060.03.005
MУП.З-12/1
Метролошко упутство за преглед угоститељских судова поступком узимања узорака. (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/82)
13. Аутоматска мјерила нивоа течности у резервоарима
P 17.040.02.041
MУС.Д-8/2
Правилник о метролошким условима за аутоматска мјерила нивоа течности у непокретним резервоарима (Службени лист СФРЈ 76/90)
P 17.040.03.027
MУП.01МС0206-01
Метролошко упутство за преглед аутоматских мјерила нивоа течности, са покретним мјерним елементом, у положеним цилиндричним резервоарима
14. Мјерила крвног притиска
P 17.100.01.002
ПУЛ. П-3/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед манометара за мјерење крвног притиска (Службени лист СФРЈ 20/86)
P 17.100.02.001
MУС.П-3/1
Правилник о метролошким условима за манометре за мјерење крвног притиска (Службени лист СФРЈ 20/86)
P 17.100.03.004
MУП.100.001
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење крвног притиска (Службени гласник Р.Српске 9/05)
15. Мјерила за мјерење притиска у пнеуматицима
P 17.100.01.001
ПУЛ. П-1/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед манометара, вакуумметара и мановакуумметара (Службени лист СФРЈ 20/86)
P 17.900.02.005
P 17.900.02.005-1
MУС.П-1/2
Правилник о метролошким условима за манометре за мјерење притиска у пнеуматицима (Службени лист СФРЈ 20/86 и 10/87)
P 17.900.03.015
MУП.900.002
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење притиска у пнеуматицима (Службени гласник Р.Српске 9/05)
16. Анализатори издувних гасова
P 17.070.01.004
ПУЛ. ГЕ-1/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед анализатора гасова (Службени лист СФРЈ 66/89)
P 17.070.02.002
P 17.070.02.002-1
MУС.ГГ-1/2
Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије (Службени лист СФРЈ 48/85 и 83/87)
P 17.900.03.006
MУП.ГЕ-1/1
Метролошко упутство за преглед анализатора гасова (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89)
17. Опациметри
P 17.900.02.021
MУС.900.010
Правилник о метролошким условима за опациметре (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.900.03.018
MУП.900.012
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) опациметара (Службени гласник Р.Српске 8/07)
18. Уређаји за мјерење силе кочења код моторних возила
P 17.100.01.004
ПУЛ.100.003
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед   и жигосање (верификацију) мјерила силе (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.900.02.010
MУС.Н-4/1
Правилник о метролошким условима за уређаје са ваљцима за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила (Службени лист СФРЈ 31/87)
P 17.900.03.014
MУП.900.001
Метролошко упутство за преглед уређаја са ваљцима за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила (Службени гласник Р.Српске 9/05)
19. Уређаји за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (реглоскопи)
P 17.900.01.007
ПУЛ.900.006
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) реглоскопа – уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 102/06)
P 17.900.02.020
MУС.900.008
Правилник о метролошким условима за реглоскопе – уређаје за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 102/06)
P 17.900.03.017
MУП.900.009
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) реглоскопа - уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 101/06)
20. Таксиметри
P 17.900.01.003
ПУЛ.Д-12/4
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед таксиметара (Службени лист СФРЈ 21/86)
P 17.900.02.004
MУС.Д-12/1
Правилник о метролошким условима за таксиметре (Службени лист СФРЈ 9/85)
P 17.900.03.002
MУП.Д-12/2
Метролошко упутство за преглед таксиметара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/86)
21. Мјерила за контролу брзине возила у саобраћају
P 17.900.01.011
ПУЛ.900.019
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила у саобраћају (Службени гласник Р.Српске 63/12)
  Правилник о мјерилима брзине возила у саобраћају („Службени гласник Републике Српске“, број 16/22)
22. Мјерила густине течности која се користе у промету робе
P 17.070.01.002
ПУЛ.ГА-(1,4)/2
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед аерометара и алкохолометара (Службени лист СФРЈ 7/86)
P 17.060.02.027
MУС.ГА-(1,2)/1
Правилник о метролошким условима за аерометре сталне масе (Службени лист СФРЈ 54/85)
P 17.070.02.003
MУС.ГА-3/1
Правилник о метролошким условима за алкохолометре (Службени лист СФРЈ 54/85)
P 17.060.03.010
MУП.ГА-(1,2)/1
Метролошко упутство за преглед аерометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85)
P 17.070.03.001
MУП.ГА-(3,4)/1
Метролошко упутство за преглед алкохолометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85)
23. Рефрактометри
P 17.970.01.002
ПУЛ.970.003
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) рефрактометара (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.970.02.001
P 17.970.02.001-1
MУС.ГР-1/1
Правилник о метролошким условима за аутоматске рефрактометре којима се мјери масени садржај шећера у шири (Службени лист СФРЈ 70/89 и 74/90)
P 17.970.02.004
MУС.970.010
Правилник о метролошким условима за ручне и Аббе рефрактометре (Службени гласник Р.Српске 87/05)
P 17.970.03.001
MУП.ГР-1/1
Метролошко упутство за преглед аутоматских рефрактометара којима се мјери масени садржај шећера у шири (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89)
P 17.970.03.003
MУП.970.002
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) ручних и Аббе рефрактометара (Службени гласник Р.Српске 87/05)
24. Етилометри
P 17.070.01.008
ПУЛ.070.011
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) етилометара (Службени гласник Р.Српске 63/12)
P 17.070.02.020
MУС.070.010
Правилник о метролошким условима за етилометре (Службени гласник Р.Српске 63/12)
P 17.070.03.014
MУП.070.012
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) етилометара (Службени гласник Р.Српске 63/12)
25. Влагомјери за житарице и уљарице
P 17.070.01.001
ПУЛ.ГВ-(1,2)/1
Правилник о условима за формирање лабораторија за преглед   влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица (Службени лист СФРЈ 5/86)
P 17.070.02.017
MУС.070.002
Правилник о метролошким условима за влагомјере за зрна житарица и сјеменке уљарица (Службени гласник Р.Српске 9/05)
P 17.070.03.003
MУП.ГВ-(1,2)/1
Метролошко упутство за преглед влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/88)