Прописи Републичког завода у области метрологије

Подзаконска акта

У складу одредби Закона о метрологији Републике Српске Републички завод за стандардизацију и метрологију је донио сљедеће подзаконске актe:

1.  Правилник о врстама и облицима жигова за верификацију мјерила у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ бр. 61/14 )  са прилозима;

2. Правилник о службеној легитимацији овлашћених лица за вршење надзора (над  мјерилима, предпакованим производима и  предметима од драгоцјених метала) ("Службени гласник Републике Српске", бр. 10/05 и 75/07 );

3.  Правилник о начину вршења метролошког надзора („Службени гласник Републике Српске“ бр. 61/14 );

4. Наредба о врстама мјерила/еталона и подручју на коме подручне организационе јединице Републичког завода врше преглед мјерила/еталона ("Службени гласник Републике Српске", бр. 8/01 );

5.  Правилник о врстама мјерила за која је обавезна верификација ("Службени гласник Републике Српске", бр. 129/20);

6.  Правилник о поступку овлашћивања тијела за верификацију мјерила ("Службени гласник Републике Српске", бр. 129/20);

7.  Упутство за образовање лабораторија у којима преглед и жигосање (верификацију) мјерила обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/01, 46/07 и 46/10 ), са прилогом:   

      а) Захтјев за утврђивање (оцјењивање) испуњености услова за образовање лабораторија;

8.  Упутство о начину испитивања типа мјерила ("Службени гласник Републике Српске", бр. 8/01 );

9.  Правилник о верификацији мјерила ("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/14);

10.  Упутство о начину жигосања (верификације) мјерила кодираним сигурносним пломбама ("Службени гласник Републике Српске", бр. 24/02 );

11.  Упутство о поступању увозника и издавању потврде о испуњавању метролошких захтјева за мјерила која се увозе или продају са консигнационог складишта ("Службени гласник Републике Српске", бр.  10/05 и 46/07 ) са прилозима:

а) Захтјев за издавање потврде о испуњавању метролошких захтјева
за мјерила која се увозе и

б) Потврде о испуњавању основних метролошких захтјева за мјерила
која се увозе.

12. Правилик о претпакованим производима ("Службени гласник Републике Српске", бр. 61/14) са прилозима.

Подзаконски акт из области метрологије који је донијела Влада Републике Српске је:

1.  Одлука о висини и начину плаћања накнада за верификацију мјерила и других послова из области метрологије ("Службени гласник Републике Српске", бр. 36/14 ).

Метролошки прописи

Метролошки прописи су прописи којима се уређују одговарајући захтјеви из области метрологије (за поједине врсте мјерила), а у Босни и Херцеговини доноси их ентитетска надлежна институција за метрологију  и/или Институт за метрологију Босне и Херцеговине.

Метролошки прописи кoje припрема и доноси Републички завод за стандардизацију и метрологију уз сагласност надлежног министра су:

  • Правилници о условима за образовање и/или акредитовање лабораторија, скраћено PUL,
  • Правилници о метролошким условима за мјерила/еталоне, скраћено MUS,
  • Павилници о метролошким карактеристикама узорака референтних материјала, скраћено PMK,
  • Метролошко упутство за преглед (верификацију) мјерила/еталона, скраћено MUP и
  • Радно упутство за испитивање, односно оцјењивање усаглашености мјерила/еталона, скраћено RUP.
 

Метролошки прописи кoje је донио Републички завод за стандардизацију и метрологију налазе се у бази Републичког завода за стандардизацију и метрологију на папирном и/или електронском медију и исти  се могу  добити на увид и кориштење у складу са законом.

 

Преглед посебних метролошких прописа:

 

Водомјери
P 17.120.01.001
ПУЛ.3-14/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед водомјера(Службени лист СФРЈ 61/86
P 17.120.02.002
MУС.З-14/1
Правилник о метролошким условима за водомјере (Службени лист СФРЈ 51/86)
P 17.120.03.003
MУП.З-14/2
Метролошко упутство за преглед водомјера (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90)
Гасомјери
P 17.060.01.011
ПУЛ.3-(18 и 19)/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед плиномјера и коректора (Службени лист СФРЈ 18/88)
P 17.060.02.013
P 17.060.02.013-1
MУС.З-19/1
Правилник о метролошким условима за мјерила која коригују запремину протеклог гаса (Службени лист СФРЈ 9/85 и 8/86)

P 17.120.02.004

MУС.120.002.

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила за запремину гаса (Службени гласник Р.Српске 87/05)

P 17.060.03.023

MУП.З-14/2

Метролошко упутство за преглед коректора (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/87)

P 17.120.03.008

MУП.120.003.

Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) гасомјера (2006)
Мјерни системи за непрекидно и динамичко мјерење количине течности различитих од воде

P 17.060.01.007

ПУЛ.З-16/1

Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед проточних мјерила запремине течности (Службени лист СФРЈ 30/86)

P 17.060.01.017

ПУЛ.060.005

Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса (Службени гласник Р.Српске 47/06)

P 17.060.01.018

ПУЛ.060.008

Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива (Службени гласник Р.Српске 15/07)

P 17.060.01.019

ПУЛ.060.009

Правилник о условима за образовање лабораторија за верификацију мјерила запремине течног нафтног гаса која се налазе у мјерном склопу (Службени гласник Р.Српске 63/12)

P 17.060.02.010

MУС.З-15/2

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине за резне течности која се налазе у мјерном склопу (Службени лист СФРЈ 9/85)

P 17.060.02.015

MУС.З-15/1

Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине за резне течности, са непосредним мјерењем запремине (Службени лист СФРЈ 11/85)
P 17.060.02.026
P 17.060.02.026-1
MУС.З-(5;6)/1
Правилник о метролошким условима за справе за мјерење течних горива (Службени лист СФРЈ 48/85 и 20/86)
P 17.060.02.056
MУС.З-16/1
Правилник о метролошким условима за проточна мјерила запремине течности с посредним начином мјерења (Службени лист СФРЈ 7/92)
P 17.060.03.039
MУП.060.004.
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног нафтног гаса (Службени гласник Р.Српске 47/06)
P 17.060.03.040
MУП.060.007.
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) справа за мјерење течног горива (Службени гласник Р.Српске 15/07)
P 17.120.03.007
MУП.120.001.
Метролошко упутство за преглед (верификацију) проточних мјерила запремине на мјесту коришћења (Службени гласник Р.Српске 38/05)
Резервоари
P 17.060.01.016
ПУЛ.РС03МС0207-01
Правилник о начину и условима за образовање лабораторија за баждарење положених цилиндричних резервоара (Службени гласник Р.Српске 109/03)
P 17.060.02.001
MУС
Правилник о метролошким условима за положене цилиндричне резервоаре (Службени лист СФРЈ 26/81)
P 17.060.02.004
MУС.З-8/1
Правилник о метролошким условима за вертикалне цилиндричне резервоаре (Службени лист СФРЈ 3/85)
P 17.060.03.036
MУП.РС03МС0207-01
Метролошко упутство за баждарење положених цилиндричних резервоара MUP.RS03MS0207-01(Службени гласник Р.Српске 109/03)
Цистерне
P 17.060.01.009
P 17.060.01.009-1
ПУЛ. З-7/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед ауто-цистерни, вагон-цистерни и преносивих цистерни (Службени лист СФРЈ 52/86 и 60/86)
P 17.060.02.035
MУС.З-7/1
Правилник о метролошким условима за ауто-цистерне, вагон-цистерне и преносиве цистерне (Службени лист СФРЈ 51/86)
P 17.060.03.024
MУП.З-7/1
Метролошко упутство за преглед аутоцистерни, вагонцистерни и преносних цистерни (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 3/88)
Млијекомјери и лактофризи
P 17.060.01.015
ПУЛ. З-13/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед ресхладних посуда за млијеко (лактофриза), млијекомјера и мјерних посуда (Службени лист СФРЈ 30/91)
P 17.060.02.035
MУС.З-13/1
Правилник о метролошким условима за расхладне посуде за млијеко (лактофризе) (Службени лист СФРЈ 29/91)
P 17.060.03.024
MУП.З-13/1
Метролошко упутство за преглед расхладних судова за млијеко (лактофриза), млијекомјера и мјерних судова (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/91)
Бројила електричне енергије
P 17.220.01.006
ПУЛ. Ф-4/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед бројила електричне енергије (Службени лист СФРЈ 21/90)
P 17.220.02.023
MУС.Ф-6/1
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 0.2S и 0.5S (Службени лист СФРЈ 28/89)
P 17.220.02.024
MУС.Ф-4/1
Правилник о метролошким условима за индукциона бројила за електричну енергију (Службени лист СФРЈ 54/89)
P 17.220.02.028
MУС.Ф-6/2
Правилник о метролошким условима за статичка бројила активне електричне енергије, класе тачности 1и 2 (Службени лист СФРЈ 9/92)
P 17.220.02.041
MУС.220.004
Правилник о метролошким условима за електронска (статичка) бројила реактивне електричне енергије, класе тачности 2 и 3 (Службени гласник Р.Српске 87/05)
P 17.220.03.001
MУП.Ф-4/2
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије на аутоматским и полуаутоматским уређајима (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.220.03.003
MУП.Ф-4/1
Метролошко упутство за преглед индукционих бројила електричне енергије (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.220.03.032
MУП.220.011
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) електронских бројила електричне енергије (Службени гласник Р.Српске 101/06)
Мјерни трансформатори
P 17.220.01.001
ПУЛ

Правилник о условима које треба да испуњавају радне просторије и опрема за преглед и жигосање мјерних трансформатора и радници у одређеним ОУР-има у погледу стручне спреме ако се стављају на располагање органу контроле при прегледу и жигосању трансформатора (Службени лист СФРЈ 12/81)

 

 

P 17.220.02.007
MУС.Т-0/1
Правилник о метролошким условима за мјерне трансформаторе за бројила електричне енергије (Службени лист СФРЈ 66/84)
P 17.220.03.003
MУП.Т-0/1
Метролошко упутство за преглед мјерних трансформатора за бројила електричне енергије (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 3/83)
Мјерила топлотне енергије
P 17.200.01.025
ПУЛ. 200.023
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.200.02.037
MУС.200.025
Правилник о метролошким условима за мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.200.03.037
MУП.200.026
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила топлотне енергије (Службени гласник Р.Српске 8/07)
Ваге са аутоматским и полуаутоматским функционисањем
P 17.060.02.002
MУС.М-(5,6)/1
Правилник о метролошким условима за ваге са аутоматским функционисањем (Службени лист СФРЈ 1/84)
P 17.060.02.031
MУС.М-6/1
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге за грађевинске сврхе (Службени лист СФРЈ 19/86)
P 17.060.02.041
MУС.М-014/1
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – аутоматске ваге са сабирањем дисконтинуираних резултата мјерења (Службени лист СФРЈ 59/87)
P 17.060.02.050
MУС.М-7/2
Правилник о метролошким условима зта мјерила масе – аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 (Службени лист СФРЈ 64/89)
P 17.900.02.001
MУС.М-(3,4)/2
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге за мјерење возила у покрету (Службени лист СФРЈ 33/84)
P 17.060.03.030
MУП.М-7/1
Метролошко упутство за преглед мјерила масе - аутоматске ваге на транспортној траци, класе тачности 1 и 2 (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90)
P 17.900.03.003
MУП.М-(3,4)/2
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге за мјерење возила у покрету (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/86)
P 17.060.03.037
MУП.060.002
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила масе – вага са аутоматским функционисањем (Службени гласник Р.Српске 38/05)
Ваге неаутоматске до 9000 kg
P 17.060.01.013
ПУЛ. М-/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед мјерила масе (Службени лист СФРЈ 20/90)
P 17.060.02.036
MУС.М-(1,2,3,4)/1
Правилник о метролошким условима за мјерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем, класе тачности (I), (II), (III) и (IIII) (Службени лист СФРЈ 4/87)
P 17.060.03.002
MУП
Метролошко упутство за преглед вага са неаутоматским функционисањем класе тачности (I) и (II)(Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/81)
P 17.060.03.011
MУП.М-(3,4)/1
Метролошко упутство за преглед електромеханичких мјерила масе са неаутоматским функционисањем класе тачности (III) и (IIII) са рачунаром или без рачунара (Гласник савезног завода за мере и драгоцене метале /85)
Ваге неаутоматске преко 9000 kg
P 17.060.03.007
MУП.М-3/1
Метролошко упутство за преглед мјерила масе – ваге са неаутоматским функционисањем макс. мјерења преко 9000 kg (Службени лист СФРЈ 3/83)
Тегови класе F2, M1, M2
P 17.060.02.047
P 17.060.02.047-1
MУС.МТ-1/1
Правилник о метролошким условима за тегове са називним масама од 1 mg до 50 kg (Службени лист СФРЈ 54/88 и 9/89)
P 17.060.03.001
MУП
Правилник о метролошким условима за преглед тегова од 1 mg до 50 kg(Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/81)
Мјерила дужине опште намјене
P 17.040.02.001
MУС.Д-4/1
Правилник о метролошким условима за мјерила дебљине (Службени лист СФРЈ 36/86)
P 17.040.02.015
MУС.Д-8/1
Правилник о метролошким условима за машине за мјерење дужине жице и кабла (Службени лист СФРЈ 51/86)
P 17.040.02.025
P 17.040.02.025-1
MУС.Д-0/1
Правилник о метролошким условима за мјерила дужине опште намјене (Службени лист СФРЈ 18/88 и 26/90)
P 17.040.03.002
MУП.Д-1/1
Метролошко упутство за преглед мјерних летава које служе за мјерење нивоа течних горива (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.040.03.004
MУП.Д-8/2
Метролошко упутство за преглед машина за мјерење дужине жице и кабла (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/86)
P 17.040.03.009
MУП.Д-4/1
Метролошко упутство за преглед мјерила дебљине (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/87)
Аутоматска мјерила нивоа течности у резервоарима
P 17.040.02.041
MУС.Д-8/2
Правилник о метролошким условима за аутоматска мјерила нивоа течности у непокретним резервоарима (Службени лист СФРЈ 76/90)
P 17.040.03.027
MУП.01МС0206-01
Метролошко упутство за преглед аутоматских мјерила нивоа течности, са покретним мјерним елементом, у положеним цилиндричним резервоарима
Мјерила за испитивање електричне безбједности у нисконапонским дистрибутивним мрежама
P 17.220.02.005
MУС.Е-7/3
Правилник о метролошким условима за инструменте за мјерење отпорности петље (Службени лист СФРЈ 31/84)
P 17.220.02.039
MУС.220.002
Правилник о метролошким условима за мјерила електричне отпорности изолације (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.220.02.040
MУС.220.003
Правилник о метролошким условима за мјерила електричне отпорности уземљења (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.220.03.005
MУП.Е-7/3
Метролошко упутство за преглед инструмената за мјерење отпорности петље (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/84)
P 17.220.03.028
MУП.220.007
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила електричне отпорности уземљења (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.220.03.030
MУП.220.005
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) мјерила електричне отпорности изолације (Службени гласник Р.Српске 38/05)
Мјерила крвног притиска
P 17.100.01.002
ПУЛ. П-3/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед манометара за мјерење крвног притиска (Службени лист СФРЈ 20/86)
P 17.100.02.001
MУС.П-3/1
Правилник о метролошким условима за манометре за мјерење крвног притиска (Службени лист СФРЈ 20/86)
P 17.100.03.004
MУП.100.001
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење крвног притиска (Службени гласник Р.Српске 9/05)
Манометри за мјерење притиска у пнеуматицима
P 17.100.01.001
ПУЛ. П-1/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед манометара, вакуумметара и мановакуумметара (Службени лист СФРЈ 20/86)
P 17.900.02.005
P 17.900.02.005-1
MУС.П-1/2
Правилник о метролошким условима за манометре за мјерење притиска у пнеуматицима (Службени лист СФРЈ 20/86 и 10/87)
P 17.900.03.015
MУП.900.002
Метролошко упутство за преглед манометара за мјерење притиска у пнеуматицима (Службени гласник Р.Српске 9/05)
Анализатори издувних гасова
P 17.070.01.004
ПУЛ. ГЕ-1/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед анализатора гасова (Службени лист СФРЈ 66/89)
P 17.070.02.002
P 17.070.02.002-1
MУС.ГГ-1/2
Правилник о метролошким условима за анализаторе гасова који раде на принципу инфрацрвене спектрофотометрије (Службени лист СФРЈ 48/85 и 83/87)
P 17.900.03.006
MУП.ГЕ-1/1
Метролошко упутство за преглед анализатора гасова (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89)
Опациметри
P 17.900.02.021
MУС.900.010
Правилник о метролошким условима за опациметре (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.900.03.018
MУП.900.012
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) опациметара (Службени гласник Р.Српске 8/07)
Уређаји за мјерење силе кочења код моторних возила
P 17.100.01.004
ПУЛ.100.003
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед   и жигосање (верификацију) мјерила силе (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.900.02.010
MУС.Н-4/1
Правилник о метролошким условима за уређаје са ваљцима за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила (Службени лист СФРЈ 31/87)
P 17.900.03.014
MУП.900.001
Метролошко упутство за преглед уређаја са ваљцима за провјеру силе кочења по ободу точкова код возила на моторни погон и прикључних возила (Службени гласник Р.Српске 9/05)
Уређаји за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (реглоскопи)
P 17.900.01.007
ПУЛ.900.006
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) реглоскопа – уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 102/06)
P 17.900.02.020
MУС.900.008
Правилник о метролошким условима за реглоскопе – уређаје за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 102/06)
P 17.900.03.017
MУП.900.009
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) реглоскопа - уређаја за провјеру великог и обореног свјетла на возилу (Службени гласник Р.Српске 101/06)
Мјерила нивоа звука
P 17.140.02.002
MУС.140.001
Правилник о метролошким условима за мјерила нивоа звука (Службени гласник Р.Српске 8/07)
Таксиметри
P 17.900.01.003
ПУЛ.Д-12/4
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед таксиметара (Службени лист СФРЈ 21/86)
P 17.900.02.004
MУС.Д-12/1
Правилник о метролошким условима за таксиметре (Службени лист СФРЈ 9/85)
P 17.900.03.002
MУП.Д-12/2
Метролошко упутство за преглед таксиметара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/86)
Мјерила за контролу брзине возила у саобраћају
P 17.900.01.011
ПУЛ.900.019
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) мјерила брзине возила у саобраћају (Службени гласник Р.Српске 63/12)
P 17.900.02.024
P 17.900.02.024-1
MУС.900.018
Правилник о метролошким условима за мјерила брзине возила у саобраћају (Службени гласник Р.Српске 63/12 и 17/13)
P 17.900.03.020
MУП.900.016
Метролошко упутство за преглед ласерских уређаја за мјерење брзине возила у саобраћају (Службени гласник Р.Српске 43/09)
P 17.900.03.001
MУП.Б-1/1
Метролошко упутство за преглед Доплерових радара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/85)
Мјерила за одређивање густине и концентрације која се користе у промету робе
P 17.070.01.002
ПУЛ.ГА-(1,4)/2
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед аерометара и алкохолометара (Службени лист СФРЈ 7/86)
P 17.070.01.003
ПУЛ.ГБ-(1,2,3)/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед бутирометара за млијеко, сир и павлаку (Службени лист СФРЈ 7/86)
P 17.060.02.027
MУС.ГА-(1,2)/1
Правилник о метролошким условима за аерометре сталне масе (Службени лист СФРЈ 54/85)
P 17.070.02.001
MУС.ГБ-(1,2,3)/1
Правилник о метролошким условима за бутирометре (Службени лист СФРЈ 3/85)
P 17.070.02.003
MУС.ГА-3/1
Правилник о метролошким условима за алкохолометре (Службени лист СФРЈ 54/85)
P 17.060.03.010
MУП.ГА-(1,2)/1
Метролошко упутство за преглед аерометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85)
P 17.070.03.005
MУП.ГБ-1,2,3/1
Метролошко упутство за преглед бутирометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89)
P 17.070.03.001
MУП.ГА-(3,4)/1
Метролошко упутство за преглед алкохолометара (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/85)
Рефрактометри који се користе у промету робе
P 17.970.01.002
ПУЛ.970.003
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) рефрактометара (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.970.02.001
P 17.970.02.001-1
MУС.ГР-1/1
Правилник о метролошким условима за аутоматске рефрактометре којима се мјери масени садржај шећера у шири (Службени лист СФРЈ 70/89 и 74/90)
P 17.970.02.004
MУС.970.010
Правилник о метролошким условима за ручне и Аббе рефрактометре (Службени гласник Р.Српске 87/05)
P 17.970.03.001
MУП.ГР-1/1
Метролошко упутство за преглед аутоматских рефрактометара којима се мјери масени садржај шећера у шири (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/89)
P 17.970.03.003
MУП.970.002
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) ручних и Аббе рефрактометара (Службени гласник Р.Српске 87/05)
Етилометри
P 17.070.01.008
ПУЛ.070.011
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) етилометара (Службени гласник Р.Српске 63/12)
P 17.070.02.020
MУС.070.010
Правилник о метролошким условима за етилометре (Службени гласник Р.Српске 63/12)
P 17.070.03.014
MУП.070.012
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) етилометара (Службени гласник Р.Српске 63/12)
Мјерила за одређивање хектолитарске масе житарица и уљарица
P 17.060.02.059
MУС.060.001
Правилник о метролошким условима за справе за одређивање хектолитарске масе житарица и уљарица (Службени гласник Р.Српске 38/05)
Влагомјери за житарице и уљарице
P 17.070.01.001
ПУЛ.ГВ-(1,2)/1
Правилник о условима за формирање лабораторија за преглед   влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица (Службени лист СФРЈ 5/86)
P 17.070.02.017
MУС.070.002
Правилник о метролошким условима за влагомјере за зрна житарица и сјеменке уљарица (Службени гласник Р.Српске 9/05)
P 17.070.03.003
MУП.ГВ-(1,2)/1
Метролошко упутство за преглед влагомјера за зрна житарица и сјеменке уљарица (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 4/88)
Медицински термометри
P 17.200.01.003
ПУЛ.К-4/5
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед   медицинских електричних термометара за континуирано мјерење температуре људског тијела (Службени лист СФРЈ 20/90)
P 17.200.01.004
ПУЛ.К-4/6
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед   медицинских електричних термометара за мјерење максималне температуре људског тијела (Службени лист СФРЈ 20/90)
P 17.200.01.018
ПУЛ.200.002
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) медицинских (хуманих) термометара (Службени гласник Р.Српске 68/05)
P 17.200.01.020
ПУЛ.200.010
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед и жигосање (верификацију) стаклених термометара пуњених течношћу (Службени гласник Р.Српске 116/05)
P 17.200.02.010
MУС.К-4/5
Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за континуирано мјерење температуре људског тијела (Службени лист СФРЈ 18/90)
P 17.200.02.011
MУС.К-4/6
Правилник о метролошким условима за медицинске електричне термометре за мјерење максималне температуре људског тијела (Службени лист СФРЈ 18/90)
P 17.200.02.030
MУС.200.005
Правилник о метролошким условима за медицинске (хумане) термометре (Службени гласник Р.Српске 68/05)
P 17.200.02.032
MУС.200.013
Правилник о метролошким условима за стаклене термометре пуњене течношћу (Службени гласник Р.Српске 116/05)
P 17.200.03.013
MУП.К-4/5
Метролошко упутство за преглед медицинских електричних термометара за континуирано мјерење температуре људског тијела (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90)
P 17.200.03.014
MУП.К-4/6
Метролошко упутство за преглед медицинских електричних термометара за мјерење максималне температуре људског тијела (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 2/90)
P 17.200.03.031
MУП.200.007
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) медицинских (хуманих) термометара (Службени гласник Р.Српске 77/05)
P 17.200.03.033
MУП.200.016
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) стаклених термометара пуњених течношћу (Службени гласник Р.Српске 116/05)
Мјерила времена
P 17.080.01.005
ПУЛ.Х-1/1
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед уклопних часовника (Службени лист СФРЈ 3/85)
P 17.080.01.004
ПУЛ.ЕЛ-11/1
Правилник о условима за образовање лабораторија за преглед давача тарифних импулса и уклопних часовника (Службени лист СФРЈ 66/84)
P 17.900.01.004
ПУЛ.Х-2/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед сатова за паркирање возила (Службени лист СФРЈ 10/87)
P 17.080.02.003
P 17.080.02.003-1
MУС.ЕЛ-11/1
Правилник о метролошким условима за даваче тарифних импулса и уклопне сатове који се употребљавају у телефонском саобраћају за постављање тарифе (Службени лист СФРЈ 66/84 и 86/87)
P 17.080.02.004
MУС.Х-1/1
Правилник о метролошким условима за уклопне сатове (Службени лист СФРЈ 3/85)
P 17.080.02.001
P 17.080.02.001-1
MУС.Х-2/2
Правилник о метролошким условима за електронске секундомјере (Службени лист СФРЈ 29/83 и 31/83)
P 17.080.02.005
MУС.Х-2/1
Правилник о метролошким условима за механичке секундомјере (Службени лист СФРЈ 3/85)
P 17.900.02.003
MУС.Х-5/1
Правилник о метролошким условима за сатове за паркирање возила (Службени лист СФРЈ 5/85)
P 17.080.03.001
MУП.Х-2/1
Метролошко упутство за преглед механичких секундомјера (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/83)
P 17.080.03.002
MУП.ЕЛ-11/1
Метролошко упутство за преглед давача тарифних импулса и уклопних часовника (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 3/83)
P 17.080.03.003
MУП.Ф-1/1
Метролошко упутство за преглед уклопних часовника (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/85)
P 17.080.03.009
MУП.080.001
Метролошко упутство за преглед електронских секундомјера (Службени гласник Р.Српске 9/05)
P 17.900.03.004
MУП.Х-5/2
Метролошко упутство за преглед часовника за паркирање возила (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/87)
Мјерила јонизирајућег зрачења која се користе у функцији заштите здравља, опште безбједности и заштите животне средине
P 17.240.02.049
MУС.240.033
Правилник о метролошким условима за дозиметре са јонизационим коморама у радиотерапији (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.240.02.037
MУС.240.008
Правилник о метролошким условима за Гајгер-Милерове бројаче (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.240.02.044
MУС.240.020
Правилник о метролошким условима за преносна мјерила јачине експозиционе дозе Икс и Гама зрачења за потребе заштите од зрачења (Службени гласник Р.Српске 68/05)
P 17.240.02.038
MУС.240.009
Правилник о метролошким условима за дозиметре са силицијумском диодом (Службени гласник Р.Српске 68/05)
P 17.240.02.048
MУС.240.030
Правилник о метролошким условима за дозиметре фотонског зрачења у заштити од зрачења (Службени гласник Р.Српске 87/05)
P 17.240.03.029
MУП.240.014
Метролошко упутство за преглед Гајгер-Милерових бројача (Службени гласник Р.Српске 38/05)
P 17.240.03.033
MУП.240.018
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) дозиметара са силицијумском диодом (Службени гласник Р.Српске 68/05)
P 17.240.03.036
MУП.240.026
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) преносних мјерила јачине експозиционе дозе Икс и Гама зрачења за потребе заштите од зрачења (Службени гласник Р.Српске 77/05)
P 17.240.03.039
MУП.240.031
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) дозиметара фотонског зрачења у заштити од зрачења (Службени гласник Р.Српске 87/05)
Спектрофотометри који се користе у функцији заштите здравља
P 17.190.02.012
MУС.190.008
Правилник о метролошким условима за спектрофотометре за употребу у медицини мјерила спектралног коефицијента пропустљивости (Службени гласник Р.Српске 8/07)
P 17.180.03.006
MУП.180.010
Метролошко упутство за преглед и жигосање (верификацију) спектрофотометара за употребу у медицини, мјерила спектралног коефицијента пропустљивости (Службени гласник Р.Српске 8/07)
Угоститељске посуде
P 17.060.01.005
ПУЛ.З-12/1
Правилник о условима за оснивање лабораторија за преглед угоститељских посуда (Службени лист СФРЈ 27/85)
P 17.060.02.003
MУС.З-12/1
Правилник о метролошким условима за угоститељске посуде од стакла (Службени лист СФРЈ 31/84)
P 17.060.03.005
MУП.З-12/1
Метролошко упутство за преглед угоститељских судова поступком узимања узорака. (Гласник Савезног завода за мере и драгоцене метале 1/82)