Стање и односи у области контроле предмета од драгоцјених метала

Према Закону о метрологији Босне и Херцеговине (''Службени гласник Босне и Херцеговине'', бр. 19/01) надлежности из области контроле предмета од драгоцјених метала  су разграничене на државне и ентитетске.

Послове из области контроле предмета од драгоцјених метала  у Републици Српској обавља Републички завод за стандардизацију и метрологију а дефинисани су Законом о контроли предмета од драгоцјених метала у Републици Српској (''Службени гласник Републике Српске'', бр. 13/02 и 100/11)

 

За обављање послова из области контроле предмета од драгоцјених метала  у Федерацији Босне и Херцеговине надлежан је Завод за мјеритељство у Мостару који обавља само дио послава који су му законима Босне и Херцеговине дати у надлежност.

 

Наиме, Институт за метрологију Босне и Херцеговине константно и даље у Федерацији Босне и Херцеговине обавља значајан дио послова из области метрологије и све послове из области контроле предмета од драгоцјених метала, иако су те области у надлежности ентитета, односно Федерације Босне и Херцеговине.

 

Одлуком Директора Института за метрологију  Босне и Херцеговине од 01.08.2008.  именован је Стручни тим за уређење области контроле предмета од драгоцјених метала са задатком да:

  1. изради стратегију у контроли предмета од драгоцјених метала имајући у виду правце ЕУ;
  2. преиспита и хармонизује законска рјешења у контроли предмета од драгоцјених метала;
  3. изради нацрте подзаконских аката у овој области.

Стручни тим је од именовања , у периоду од 01.08.2008. до 28.02. 2010. год. одржао 10 сједница на којима су усвојени садржаји докумената:

 

1) стање легислативе и праксе у европској унији у области контроле предмета од драгоцјених метала;

 

2) извјештај о легислативи и пракси у области контроле предмета од драгоцјених метала у Пољској;

 

3) стање легислативе и праксе у бих у области контроле предмета од  драгоцјених метала;

 

4) коресподентна карта за Федерацију Босне и Херцеговине, Републику Српску, Брчко Дистрикт и Босну и Херцеговину у области контроле предмета од драгоцјених метала.