Mинистарство рада и борачко-инвалидске заштите

Заштита на раду

Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске, бр. 01/08 и 13/10)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању хемијским материјама (Службени гласник Републике Српске, број 4/20)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању вибрацијама (Службени гласник Републике Српске, брoj 3/18)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању буци (Службени гласник Републике Српске, брoj 56/16 )

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Службени гласник Републике Српске, брoj 112/13 )

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при ручном преношењу терета (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/13 )

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при кориштењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (Службени гласник Републике Српске, брoj 23/13 )

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад на радном мјесту (Службени гласник Републике Српске, брoj 30/12 )

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженим експлозивном атмосфером (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/11 )

Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за безбједан и здрав рад (Службени гласник Републике Српске, брoj 42/11 )

Правилник о начину вођења евиденција (Службени гласник Републике Српске, брoj 63/09 )

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду (Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11)

Правилник о стручном испиту из области заштите на раду (Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 78/15)

Правилник о висини трошкова за издавање лиценци (Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08, 28/12 и 52/12)

Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком (Службени гласник Републике Српске, брoj 68/08 )

Правилник о висини трошкова поступка утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду (Службени гласник Републике Српске, брoj 67/08)

Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08 , 52/09 и 107/09)

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (Службени гласник Републике Српске, брoj 66/08 )

Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини (Службени гласник Републике Српске, брoj 66/08)

Правилник о мјерама и нормативима заштите на раду на оруђима за рад (Службени лист СФРЈ, брoj 18/91)

Правилник о поступку скраћивања радног времена на радним мјестима са повећаним ризиком (Службени лист СР БиХ, брoj 2/91)

Правилник о заштити на раду при коришћењу електричне струје (Службени лист СР БиХ, брoj 34/88)

Упутство о поступку вршења надзора над примјеном прописа из области заштите на раду при градњи тунела (Службени лист СР БиХ, брoj 28/88)

Правилник о заштити на раду и о техничким мјерама за развијаче ацетилена и ацетиленске станице (Службени лист СР БиХ, брoj 32/87)

Правилник о заштити на раду на жељезницама (Службени лист СР БиХ, брoj 42/86 и 3/87)

Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду (Службени лист СР БиХ, брoj 38/86)

Правилник о заштити на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала (Службени лист СР БиХ, брoj 5/86 )

Правилник о заштити на раду у шумарству (Службени лист СР БиХ, брoj 20/85 )

Правилник о посебним мјерама и нормативима заштите на раду при преради и обради коже и крзна и отпадака коже (Службени лист СФРЈ, брoj 47/70)

Правилник о заштити на раду у грађевинарству (Службени лист СФРЈ, брoj 42/68 и 45/68)

Правилник о обезбjеђивању смjештаја и исхране радника односно њиховог превоза од мjеста становања до мjеста рада и натраг (Службени лист СФРЈ, број 41/68)

Правилник о заштити на раду у пољопривреди (Службени лист СФРЈ, број 34/68)

Наредба о забрани употребе моторних бензина за одмашћивање,прање или чишћење металних дијелова и предмета од другог материјала (Службени лист СФРЈ, број 23/67)

Упутство о подацима из области заштите на раду које су органи инспекције рада дужни прибављати и о извјештајима које су дужни достављати (Службени лист СФРЈ, број 4/67)

Правилник о заштити на раду с уређајима за укрцавање и искрцавање терета на поморским бродовима и пловилима унутрашње пловидбе (Службени лист СФРЈ, број 32/66)

Упутство о начину вршењу надзора на придржавању прописа о заштити на раду у предузећима која производе за одређене војне потребе (Службени лист СФРЈ, бр 23/66)

Правилник о заштити на раду при утовару терета у теретна моторна возила и истовару терета из таквих возила (Службени лист СФРЈ, број 17/66)

Упутство о начину вршења надзора над придржавањем прописа о заштити на раду у органима унутрашњих послова и установама органа унутрашњих послова (Службени лист СФРЈ“, број 55/65)

Правилник о заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима (Службени лист СФРЈ, број 55/65)

Правилник о заштити на раду при термичком обрађивању легура лаких метала у купаоницама са нитратним солима (Службени лист СФРЈ, број 48/65)

Правилник о хигијенско-техничким мјерама при лучко-транспортном раду (Службени лист СФРЈ“, број 14/64)

Правилник о хигијенско-техничким заштитним мјерама при раду на преради и обради метала (Службени лист ФНРЈ, број 40/61)

Наредба о одређивању скраћеног радног времена у производњи лак жице (Службени лист ФНРЈ, број 24/59)

Правилник о хигијенским и техничким мјерама при ронилачким радовима (Службени лист ФНРЈ, број 36/58)

Наредба о одређивању скраћеног радног времена у организацијама за производњу електрода и феролегура (Службени лист ФНРЈ, број 26/57)

Правилник о хигијенским и техничким мјерама на морским бродовима (Службени лист ФНРЈ, бр. 6/57 и 32/58)

Одлука о одређивању скраћеног радног времена у грађевинарству за послове који се врше у кесонима (Службени лист ФНРЈ, број 29/55)

Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама при раду у црној металургији (Службени лист ФНРЈ, број 7/55 )

Правилник о техничким и здравствено-техничким мјерама на радовима при хемијско техничким процесима-прилог број 9 – осим одредбе 86. (Службени лист ФНРЈ, број 55/50)(Службени лист СФРЈ", бр. 15/65 и 48/65)

Правилник о техничким и здравствено-техничким заштитним мјерама на пловним објектима унутрашње пловидбе (Службени лист ФНРЈ, број 20/50)

Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове у рударству (Службени лист ФНРЈ, број 31/49)

Наредба о одређивању скраћеног радног времена за извјесне послове графичке индустрије (Службени лист ФНРЈ, број 98/48)

Правилник о хигијенско техничким мјерама при раду у каменоломима и цигланама као и код вађења глине, пјеска и шљунка – осим чл. 58.-61. (Службени лист ФНРЈ, број 69/48)

Правилник о хигијенско-техничким заштитним мјерама при раду у фабрикама стакла-стакларама (Службени лист ФНРЈ, бр. 14/48 и 18/48)

Правилник о хигјенским и техничким заштитним мјерама при раду у графичким предузећима (Службени лист ФНРЈ, број 56/47)

Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду у кудељарама (Службени лист ФНРЈ, број 46/47)

Наредба о обавезном снабдјевању радника газираном сланом водом у одјељењима са високим температурама (Службени лист ФНРЈ, број 40/47)

Општи Правилник о хигијенским и техничким заштитним мјерама при раду– осим чл. 26.-32, чл. 50.-75, чл. 78.-86, чл. 88.- 99, чл. 104-151. и чл. 184.-186. (Службени лист ФНРЈ, бр. 16/47, 18/47 и 36/50)