Стручни тим за уређење области контроле предмета од драгоцјених метала

Одлуком Директора Института за метрологију  Босне и Херцеговине, број: IP 0398/06 ŠS од 01.08. 2008  именован је Стручни тим  за уређење области контроле предмета од драгоцјених метала у саставу:

1.       Шемса Суљагић

Иститут за метрологију БиХ, Лабораторија за референтне материјале и драгоцјене метале-шеф лабораторије

вођа тима

2.      Петар Милашиновић

Завод за стандардизацију и метрологију РС- директор

замјеник вође тима

3.     Жељко Зовко

Завод за метрологију ФБиХ-директор

замјеник вође тима

4.     Аида Кречинић

Иститут за метрологију БиХ, Лабораторија за референтне материјале и драгоцјене метале-стручни сарадник

секретар тима

5.    Илвана Шавија

Завод за метрологију ФБиХ, Центар Сарајево- виши стручни сарадник за драгоцјене метале

члан

6.    Анђа Крнета

Влада Дистрикта Брчко, Канцеларија градоначелника, Инспекторат-тржишни инспектор

члан

7.    Саво Лаловић

Завод за стандардизацију и метрологију РС, Одјељење за верификацију предмета од драгоцјених метала

члан

8.     Азра Ибрахимагић

Институт за метрологију БиХ, Сектор за законску метрологију - шеф одсјека за заштиту околине и техничку регулативу

члан

9.     Здравка Адамовић

Институт за заштиту здравља РС- менаџер квалитета

члан

10.   Златко Жагар

Завод за метрологију ФБиХ, Центар Тузла- виши стручни сарадник за драгоцјене метале

члан

Напомена: На основу дописа бр. 05.04/31-139/09. од 11.05.2009. овлашћен је господин Милош Јованић из Републичког завода за стандардизацију и метрологију Републике Српске да привремено мијења господина Петра Милашиновића у функцији замјеника вође стручног тима.

Формирани Стручни тим нема статус стручне мјеритељске комисије коју потврђује Савјет за метрологију.

Мандат чланова тима траје од 01.08.2008. године па све до окончања свих послова везаних за наведене задатке.

Рад тима се одвија у сједишту Института за метрологију Босне и Херцеговине у Сарајеву, односно пословним просторијама метролошких институција у Босни и Херцеговини, наизмјенично или на другом мјесту о којем се договоре вођа тима и његови замјеници.

Задатак Стручног тима је:

-  израда стратегије у контроли предмета од драгоцјених метала имајући у виду правце ЕУ,

- преиспитивање и хармонизација законских рјешења у контроли предмета од драгоцјених  метала,

- израде нацрта подзаконских аката у овој области.

Овлашћења и одговорности чланова Тима регулисани су Пословником о раду стручног тима који је донио стручни тим.

Пословник о раду Стручног тима за уређење области контроле предмета од драгоцјених метала усвојен је 07.10.2008 године и уређује начин рада и одлучивања и друга питања везана за рад Стручног тима за уређење области контроле предмета од драгоцјених метала у Босни и Херцеговини.

Стручни тим је утврдио конкретне активности неопходне за реализацију својих задататака и о томе донио Термин план активности (рада).

Стручни тим је од именовања , у периоду од 01.08.2008. до 28.02. 2010. год. одржао 10 сједница на којима су усвојени садржаји докумената:

1) СТАЊЕ ЛЕГИСЛАТИВЕ И ПРАКСЕ У ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ   
ПРЕДМЕТА ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА

Овај материјал има за циљ да јасно прикаже легислативу у земљама Европске уније, уз анализу (идентификовање) заједничке европске и међународне основне легислативе, као легислативе  држава чланица ЕУ.

Поред тога, документ приказује основне праксе у чланицама ЕУ везане за слободан проток предмета од драгоцјених метала, као и инфраструктуру за имплементацију актуелне легислативе и праксе.

Документ је намијењен свим заинтересованим странама у БиХ за област предмета од драгоцјених метала, а нарочито надлежним органима БиХ и њеним ентитетима у сврху потпуне имплементације важећих закона, обезбјеђења слободног протока предмета од драгоцјених метала у БиХ и БиХ са ЕУ, те уређења подручија контроле предмета драгоцјених метала у складу са најбољим ЕУ праксама.

2) ИЗВЈЕШТАЈ О ЛЕГИСЛАТИВИ И ПРАКСИ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ ПРЕДМЕТА ОД
ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА У ПОЉСКОЈ

Овај документ има за циљ да представи легислативу и праксу  у Пољској, земљи чланици ЕУ, у којој је инфраструктура за имплементацију легислативе у пракси везана за слободан проток роба и услуга а све у јавном и економском интересу државе.

Документ је намијењен свим заинтересованим за област  контроле предмета од  драгоцјених метала у Босни и Херцеговини, а нарочито надлежним органима у Босни и Херцеговини и њеним ентитетима. Сврха документа је да на примјеру пољског модела уређења ове области покаже како функционише дистрибуирани систем те укаже на даље могуће кораке  у уређењу овог подручја у Босни и Херцеговини како би се обезбиједио слободан проток предмета од драгоцјених метала.

3) СТАЊЕ ЛЕГИСЛАТИВЕ И ПРАКСЕ У БИХ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ ПРЕДМЕТА ОД  
ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА

Циљ овог материјала је да иденфикује легислативу, праксу и инфраструктуру за имплементацију важећих прописа у Републици Српској, Федерацији Босне  и Херцеговине и Брчко Дистркту, односно Босни и Херцеговини.

Сврха документа је да обзбиједи основ за анализу стања, оцјењивање међусобне усаглашености актуелне легислативе, досљедне примјене њених одредби у пракси и уређење области контроле предмета од драгоцјених метала у складу са најбољим ЕУ праксама.

Документ је намијењен свим заинтересованим странама у Босни и Херцеговини за област предмета од драгоцјених метала, а нарочито надлежним органима Босни и Херцеговини и њеним ентитетима.

 

4) КОРЕСПОДЕНТНА КАРТА ЗА ФБИХ, РС, ДБ И БИХ У ОБЛАСТИ КОНТРОЛЕ ПРЕДМЕТА  
ОД ДРАГОЦЈЕНИХ МЕТАЛА.

Овај документ има за циљ да на јасан и недвосмислен начин покаже колико је хармонизована легислатива у области контроле предмета од драгоцијених метала на простору Босне и Херцеговине.

Иако је ова област у ЕУ вертикално нехармонизована, већ у земљама чланицама ЕУ је потписана међународна Конвенција о контроли и означавању предмета од драгоцјених метала (Бечка конвенција) која је покушала да хармонизованим захтјевима омогући слободан проток предмета од драгоцјених метала.

Наведене финалне документе су израдиле радне групе формиране од чланова стручног тима.

Такође су извршене припреме за реализациу одобреног TAIX програма, који ће се бавити преиспитивањем легислативе у области драгоцјених , метала и формирањем предлога за побољшање.

Стручни тим наставља свој рад у складу са Термин планом активности и припрема извјештај својим Оснивачима о реализацији прве фазе пројектног задатка.