Именовање Комисије за стандардизацију

На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске („Службени гланик Републике Српске“, број 118/08) и члана 6. став 2. Закона о стандардизацији у Републици Српској („Службени гланик Републике Српске“, број 13/02), Влада Републике Српске, на сједници од 23. децембра 2010. године, донијела је Рјешење о именовању Комисије за стандардизацију Републике Српске.

 

     Комисија за стандардизацију у Републици Српској (У даљем тексту: Комисија) је субјект стандардизације у Републици Српској чији рад финансира Републички завод за стандардизацију и метрологију.

 

     Комисија обавља следеће послове:

  1. доноси прописе о припремању, усвајању и објављивању стандарда Републике Српске (SRS стандарди),
  2. предлаже формирање сталних и привремених стручних радних тијела за стандардизацију у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
  3. додноси програме и планове рада из подручја стандардизације у Републици Српској и прати њихову реализацију,
  4. сарађује са Савјетом за стандардизацију Босне и Херцеговине и другим стручним радним тијелима Института за стандардизацију Босне и Херцеговине,
  5. обавља и друге послове из подручја стандардизације у складу са законом и пословником о раду.

 

Поред послова утврђених законом, Комисија предлаже политику и стратегију стандардизације у Републици Српској и разматра сва она питања из области стандардизације за која Републички завод за стандардизацију и метрологију сматра да је то корисно.

    

Рјешење о именовању Комисије за стандардизацију Републике Српске можете погледати овдје.