Mинистарство рада и борачко-инвалидске заштите

Заштита на раду

Закон о заштити на раду (Службени гласник Републике Српске, бр. 01/08 и 13/10)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при излагању буци (Службени гласник Републике Српске, брoj 56/16)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при коришћењу опреме за рад са екраном (Службени гласник Републике Српске, брoj 112/13)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при ручном преношењу терета (Службени гласникРепублике Српске, брoj 79/13)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад при кориштењу средстава и опреме за личну заштиту на раду (Службени гласник Републике Српске, брoj 23/13)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад на радном мјесту (Службени гласник Републике Српске, брoj 30/12)

Правилник о превентивним мјерама за безбједан и здрав рад у простору угроженим експлозивном атмосфером (Службени гласник Републике Српске, брoj 79/11)

Правилник о начину и поступку оспособљавања радника за безбједан и здрав рад (Службени гласник Републике Српске, брoj 42/11)

Правилник о начину вођења евиденција (Службени гласник Републике Српске, брoj 63/09)

Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области заштите и здравља на раду (Службени гласник Републике Српске, бр. 70/08 и 58/11)

Правилник о стручном испиту из области заштите на раду (Службени гласникРепублике Српске, бр. 70/08 и 78/15)

Правилник о висини трошкова за издавање лиценци (Службени гласник Републике Српске, бр. 68/08, 28/12 и 52/12)

Правилник о претходним и периодичним љекарским прегледима радника на радним мјестима са повећаним ризиком (Службени гласник Републике Српске, брoj 68/08)

Правилник о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (Службени гласник Републике Српске, бр. 66/08, 52/09 и 107/09)

Правилник о садржају и начину издавања обрасца извјештаја о повреди на раду, професионалном обољењу и обољењу у вези са радом (Службени гласник Републике Српске, брoj 66/08)

Правилник о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини (Службени гласник Републике Српске, брoj 66/08)

Правилник о пружању прве помоћи у случају повреда и обољења радника на раду (Службени лист СР БиХ, брoj 38/86)

Правилник о заштити на раду при механичкој преради и обради дрвета и сличних материјала (Службени лист СР БиХ, брoj 5/86)

Правилник о посебним мјерама и нормативима заштите на раду при преради и обради коже и крзна и отпадака коже (Службени лист СФРЈ, брoj 47/70)